"afforestation" - Svensk översättning

EN

"afforestation" på svenska

EN

afforestation {substantiv}

volume_up
afforestation
On the question of credits for afforestation, we are not against credits.
På frågan om beviljande av krediter till skogsplantering så har vi ingenting emot krediter.
The concrete question about afforestation is very important.
Den konkreta frågan angående skogsplantering är mycket viktig.
The same concern is raised in an article in the journal 'Science', where the benefit of biofuels to climate is compared with afforestation over a 30-year period.
Liknande farhågor uttrycktes i en artikel i tidskriften Science, där biobränslenas miljönytta jämfördes med en skogsplantering under en trettioårsperiod.

Användningsexempel för "afforestation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs you know, in Bali we stated our commitment to promoting afforestation.
Som ni vet förklarade vi på Bali våra åtaganden att främja skogsplanteringen.
EnglishAs we argued in our report, afforestation of farmland is a lengthy process.
Som vi har påvisat i vår rapport är beskogning av jordbruksytor en långsiktig process.
EnglishOn the question of credits for afforestation, we are not against credits.
På frågan om beviljande av krediter till skogsplantering så har vi ingenting emot krediter.
EnglishAs regards afforestation, some aspects of afforestation are popular with rural dwellers.
Vad beskogning beträffar är några av dess aspekter populära bland invånare på landsbygden.
EnglishThe area under afforestation is the size of England and Scotland.
Den skogsbevuxna arealen är lika stor som England och Skottland tillsammans.
EnglishThese tackle the questions of environmental support for agriculture, early retirement and afforestation.
Där talas det om jordbrukets miljöstöd, förtidspensioneringar och beskogning.
EnglishMr Otila's report shows that the afforestation scheme has not worked out as expected.
Enligt betänkandet av kollegan Otila har ordningen för beskogningsåtgärder inte fungerat enligt förväntningarna.
EnglishThe concrete question about afforestation is very important.
Den konkreta frågan angående skogsplantering är mycket viktig.
EnglishThey try to run when one talks about carbon sequestration, particularly afforestation and avoided deforestation.
De slingrar sig när man talar om koldioxidupptaget, särskilt beskogning och undvikande av skogsskövling.
EnglishOur guiding principle should continue to be, not afforestation, but the preservation of wooded areas.
Den huvudsakliga uppmärksamheten måste också fortsättningsvis gälla vården av skogsbeväxta ytor och inte nyplantering.
EnglishThere are also some serious questions relating to planning because some of the afforestation is also unsightly.
Det finns också några allvarliga frågor som står i samband med planering, eftersom en del av beskogningen är ful.
EnglishThe present Union aid for afforestation, forest improvements and averting forest fires is enough.
Unionens nuvarande stöd för beskogning av åkrar, för skogsförbättringsåtgärder och för bekämpning av skogsbränder är redan tillräckliga.
EnglishArticle 3(3) suggests that afforestation and reafforestation measures could be taken into account in order not to reduce our quota of emissions.
Artikel 3.3 säger att måtten på beskogning och återbeskogning kan tas i beräkning för att inte minska vår utsläppskvot.
EnglishIn Ireland we lamented the loss of our forests 200 years ago, and today farmers resist afforestation as some sort of evil.
På Irland sörjde vi förlusten av våra skogar för 200 år sedan, och i dag motsätter sig jordbrukare beskogning som om det vore något slags ont.
EnglishAid is paid to compensate for the costs of afforestation and the initial maintenance of saplings, and for the improvement of woodlands on farms.
Stöd betalas för kostnaderna av beskogningen och i början för underhåll av plantskogen samt för jordbruksfastigheternas skogsförbättringar.
EnglishThere were thus two aspects to the scheme: the reduction of agricultural production, and increased afforestation and improvement of woodlands in the Community.
Stödordningen hade alltså två sidor: att minska jordbruksproduktionen samt att öka gemenskapens skogsareal och förbättra skogen.
EnglishAt the same time, the government of the Republic of Congo is expressing concern about the future of its forest areas and is planning a huge afforestation campaign.
Samtidigt uttrycker regeringen i Republiken Kongo oro över framtiden för sina skogar och planerar en stor skogsplanteringskampanj.
EnglishIt is interesting to see the geographic interest and to recognize the diversity that enlargement has brought to thinking on afforestation in the Union.
Det är intressant att se det geografiska intresset och att inse den mångfald utvidgningen medfört med avseende på tänkandet om skogen i unionen.
EnglishBetter use can be made of the forest in this fight, not only through preventing felling, but also through afforestation and reforestation programmes.
Skogen kan utnyttjas bättre i denna kamp, inte bara genom att man förhindrar avverkning, utan också genom beskognings- och återbeskogningsprogram.
EnglishWe should prevent pollution, in the same way that we should also invest in clean energy and focus on energy selfsufficiency and afforestation.
Vi borde förhindra miljöförstöring på samma sätt som vi borde investera i ren energi och fokusera på att vara självförsörjande av energi samt plantera skog.