EN

to affirm [affirmed|affirmed] {verb}

volume_up
1. allmänt
to affirm
I can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates.
Jag kan därför bekräfta att jag står i personlig kontakt med båda kandidaterna.
I see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world.
Jag ser dessa projekt som två möjligheter för EU att bekräfta sin roll i världen.
Furthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Dessutom kommer EU att bekräfta sin roll som en politisk aktör på den internationella arenan.
to affirm (även: to consent)
We should affirm the principle of research freedom, which must have scientific rigour as its basic tenet.
Vi bör bejaka principen om forskningens frihet, vars grundsats bör vara vetenskaplig stringens.
Let us affirm our many-faceted continent and let us work to ensure that all voices are heard in the debate.
Låt oss bejaka det mångfasetterade Europa och låt oss arbeta för att samtliga röster ska höras i debatten.
If we want to achieve them, we must affirm the capacity for a currently emerging global politics to guide society.
Om vi vill uppnå detta bör vi bejaka den framträdande globala politikens möjligheter att vara vägledande för samhället.
The second key point, to conclude, is to affirm that Parliament has an important role to play.
Den andra punkten, slutligen, är att försäkra att parlamentet har en viktig roll att spela.
I would like to affirm and confirm the Commission's total support for the new text presented by Parliament.
Jag vill försäkra och bekräfta att kommissionen fullständigt stöder den nya text parlamentet har lagt fram.
I came here to affirm that peace - a just and lasting peace - is possible in my region, and that we need Europe to contribute to it.
Jag kom hit för att intyga att fred - en rättvis och varaktig fred - är möjlig i min region och att det är nödvändigt för oss att Europa bidrar till detta.
2. näringsliv
I can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates.
Jag kan därför bekräfta att jag står i personlig kontakt med båda kandidaterna.
I see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world.
Jag ser dessa projekt som två möjligheter för EU att bekräfta sin roll i världen.
Furthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Dessutom kommer EU att bekräfta sin roll som en politisk aktör på den internationella arenan.
3. juridik
to affirm
We should affirm the principle of research freedom, which must have scientific rigour as its basic tenet.
Vi bör bejaka principen om forskningens frihet, vars grundsats bör vara vetenskaplig stringens.
Let us affirm our many-faceted continent and let us work to ensure that all voices are heard in the debate.
Låt oss bejaka det mångfasetterade Europa och låt oss arbeta för att samtliga röster ska höras i debatten.
If we want to achieve them, we must affirm the capacity for a currently emerging global politics to guide society.
Om vi vill uppnå detta bör vi bejaka den framträdande globala politikens möjligheter att vara vägledande för samhället.

Användningsexempel för "to affirm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is the reason why my group cannot affirm its confidence in the Commission.
Det är skälet till att min grupp inte har kunnat ge kommissionen sitt förtroende.
EnglishI see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world.
Jag ser dessa projekt som två möjligheter för EU att bekräfta sin roll i världen.
EnglishWe cannot affirm that one sole organisation represents all of Europe's women.
Vi kan inte påstå att en enda organisation företräder alla europeiska kvinnor.
EnglishI affirm that fiscal policy is exclusively a matter for individual Member States.
Jag hävdar att skattepolitik endast är en fråga för enskilda medlemsstater.
EnglishI can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates.
Jag kan därför bekräfta att jag står i personlig kontakt med båda kandidaterna.
EnglishThe third problem is to affirm clearly and precisely that the Union is a social union.
Det tredje problemet är att klart och tydligt fastslå att unionen är en social union.
EnglishToday it is the European Parliament's turn to affirm it on behalf of the peoples of Europe.
I dag är det Europaparlamentet som hävdar samma sak i de europeiska folkens namn.
EnglishToday it is the European Parliament' s turn to affirm it on behalf of the peoples of Europe.
I dag är det Europaparlamentet som hävdar samma sak i de europeiska folkens namn.
EnglishThe third problem is to affirm clearly and precisely that the Union is a social union.
Detta är i sig självt något av ett misslyckande i konventets fördrag.
EnglishWe affirm that this Service should be assigned to the Commission for administrative purposes.
Vi bekräftar att denna avdelning av administrativa skäl bör sortera under kommissionen.
EnglishHowever, we also have to affirm that the telling of lies is not permitted in a democratic process.
Men vi måste också fastställa att lögner inte är tillåtna i en demokratisk process.
EnglishFurthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Dessutom kommer EU att bekräfta sin roll som en politisk aktör på den internationella arenan.
EnglishThe second key point, to conclude, is to affirm that Parliament has an important role to play.
Den andra punkten, slutligen, är att försäkra att parlamentet har en viktig roll att spela.
EnglishIt is up to us to affirm our European identity, as Mrs Bonino said.
Vår sak är att hävda vår europeiska identitet, som Bonino talade om.
EnglishAt this stage, therefore, we cannot, to our great regret, affirm our confidence in this Commission.
Till vår stora sorg kan vi därför på detta stadium inte ge kommissionen vårt förtroende.
EnglishI would like to affirm my Group’s general support for his report and for the Commission’s proposal.
Jag vill bekräfta min grupps allmänna stöd för betänkandet och för kommissionens förslag.
EnglishThe timely and appropriate nature of services make it possible to affirm a right: the right to health.
Med lämpliga tjänster i rimlig tid kan man hävda en rättighet: rättigheten till hälsa.
EnglishThis is indeed a difficult partnership, but we affirm that it must remain a partnership.
Detta är sannerligen ett svårt partnerskap, men vi anser bestämt att det måste förbli ett partnerskap.
EnglishI would like to affirm my Group’ s general support for his report and for the Commission’ s proposal.
Jag vill bekräfta min grupps allmänna stöd för betänkandet och för kommissionens förslag.
EnglishIt will also be able to affirm its role as a world leader in the fight against climate change.
Den kommer också att kunna bekräfta sin roll som världsledande i kampen mot klimatförändringarna.

Synonymer (engelska) till "affirmative":

affirmative
affirmation