EN

affinity {substantiv}

volume_up
1. allmänt
380 million citizens of the Union have an affinity with the Commission.
380 miljoner medborgare i unionen känner samhörighet med kommissionen.
I have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.
Jag känner ingen som helst samhörighet eller politisk sympati för Hugo Chávez.
Under our Rules of Procedure, you join a political group on the basis of political affinity.
Enligt vår arbetsordning ansluter man sig till en politisk grupp utifrån politisk samhörighet.
affinity
volume_up
släktskap {neut.} (genom giftermål)
Britain has always felt a special affinity with Poland, and this was evidenced in the early 1980s when Poland was going through very difficult times.
Storbritannien har alltid känt ett särskilt släktskap med Polen, och det visade sig i början av 1980-talet när Polen genomgick en mycket svår tid.
This indicates that during the course of civilisation, it has begun to be understood that there is a greater affinity between human beings and animals than between human beings and objects.
Detta visar att vi under civilisationens gång har börjat förstå att det finns ett större släktskap mellan människor och djur än mellan människor och objekt.
Well, I have news for you: it will not work because the people in, for example, Derby, in the East Midlands, have no special affinity with the people of Lincolnshire.
Jag har dock nyheter för er: det kommer inte att fungera, eftersom invånarna i exempelvis Derby i East Midlands inte har något särskilt släktskap med invånarna i Lincolnshire.
affinity
affinity (även: kinship)
Ladies and gentlemen, honourable Members, there is on our continent a historical mental affinity, a feeling of togetherness which makes us Europeans.
Det finns på vår kontinent en historisk själslig frändskap, en samhörighetskänsla som gör oss till européer.
affinity
2. "between two people"
affinity
volume_up
känsla av samhörighet {utr.} (mellan två människor)

Användningsexempel för "affinity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.
Jag känner ingen som helst samhörighet eller politisk sympati för Hugo Chávez.
English380 million citizens of the Union have an affinity with the Commission.
380 miljoner medborgare i unionen känner samhörighet med kommissionen.
EnglishUnder our Rules of Procedure, you join a political group on the basis of political affinity.
Enligt vår arbetsordning ansluter man sig till en politisk grupp utifrån politisk samhörighet.
EnglishI believe that you have expressed, it seems, an affinity with one particular energy source.
Ni tycks ha uttryckt förkärlek för en viss energikälla.
EnglishToday, the political affinity that existed between Mr Blair and Mr Clinton is no longer even applicable.
För närvarande spelar den gamla politiska överensstämmelsen mellan Blair och Clinton inte längre ens någon roll.
EnglishIt proves that they have little affinity with European small- and medium-sized enterprises, the backbone of our economy.
Det visar att de känner liten samhörighet med europeiska små och medelstora företag, ryggraden i vår ekonomi.
EnglishThe feeling of reciprocal affinity has to grow.
EnglishI wonder what affinity there is between the British Conservatives and the bulk of the PPE on this fundamental question.
Jag undrar vilken samhörigheten är mellan de brittiska konservativa och merparten av PPE i denna grundläggande fråga.
EnglishLadies and gentlemen, honourable Members, there is on our continent a historical mental affinity, a feeling of togetherness which makes us Europeans.
I fördragen har vi utformat och för varje gång givit en tydligare beskrivning av den civilisation vi vill leva i.
EnglishThe negotiations in Berlin in 1999 were conducted by Mr Kok and Mr Zalm, neither of whom had any affinity with agriculture and horticulture.
Förhandlingarna i Berlin 1999 leddes av Wim Kok och Gerrit Zalm, och ingen av dem har något intresse för jordbruk och trädgård.
EnglishAgain, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters.
Lösningen är återigen att återföra befogenheter till de nationella myndigheterna, som väljarna känner verklig samhörighet och lojalitet med.
EnglishBritain has always felt a special affinity with Poland, and this was evidenced in the early 1980s when Poland was going through very difficult times.
Storbritannien har alltid känt ett särskilt släktskap med Polen, och det visade sig i början av 1980-talet när Polen genomgick en mycket svår tid.
EnglishLadies and gentlemen, honourable Members, there is on our continent a historical mental affinity, a feeling of togetherness which makes us Europeans.
Mina damer och herrar, ärade ledamöter! Det finns på vår kontinent en historisk själslig frändskap, en samhörighetskänsla som gör oss till européer.
EnglishThe proposal to assign a separate budget line for funding this Strategy would demonstrate the affinity and innovation of the Baltic region.
Förslaget att inrätta en separat budgetpost för att finansiera denna strategi skulle bekräfta samhörigheten med den baltiska regionen och den innovation som finns där.
EnglishHowever, this special affinity cannot and must not be used as an excuse for not setting the same standards when it comes to preconditions as we do for other ACP countries.
Den speciella samhörigheten får dock inte bli ett alibi för att när det gäller bivillkor inte hantera samma normer som för andra AVS-länder.
EnglishNordplus shall contribute to strengthening the community and identity of the Nordic-Baltic region based on the countries' historical, cultural and democratic affinity.
Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen och den nordisk-baltiska identiteten med utgångspunkt i ländernas historiska, kulturella och demokratiska samhörighet.
EnglishMerits or qualifications making people suitable for a judicial post will no longer be relevant, but rather solely their affinity with a political minority.
Meriter eller kvalifikationer som gör personer lämpliga för domarämbetet kommer inte längre att vara relevanta, utan enbart det faktum att de tillhör en viss politisk minoritet.
EnglishI believe that this is, for the moment, sufficient indication of political affinity between its members and I cannot therefore accede to your request, Mr Schulz.
Jag anser att detta för tillfället är tillräckligt som tecken på politisk samhörighet mellan gruppens medlemmar och jag kan därför inte tillmötesgå er begäran, herr Schulz.
EnglishWe delude ourselves if we believe that this House commands anything like the affinity and identity which national parliaments have built up over the centuries.
Vi lurar oss själva om vi tror att denna kammare besitter något som liknar den samhörighet och identitet som de nationella parlamenten har byggt upp under århundradenas lopp.
EnglishHow can the people of Europe feel any affinity with a European Union which repeats referendums, if they are held at all, until the right result is achieved?
Hur kan människorna i Europa känna någon samhörighet med ett EU som fortsätter att hålla folkomröstningar, om det över huvud taget hålls några, tills det rätta resultatet uppnås?

Synonymer (engelska) till "affinity":

affinity
affinal
English
affine
English