EN

affection {substantiv}

volume_up
The circus, with all the fantasy that it conjures up, is worthy of enormous respect and, if I may say so, affection.
. – Cirkusen är, med all den fantasi den frammanar, värd oerhörd respekt och, om uttrycket tillåts, kärlek.
In conclusion, let us never forget that no childcare services, however good they may be, can replace parental love and affection.
Låt oss avslutningsvis aldrig glömma att ingen barnomsorg, hur bra den är må vara, kan ersätta föräldrarnas kärlek och tillgivenhet.
Reports about these children’s poor lifestyle and the lack of care in terms of education and also affection are very worrying.
Rapporter om barnens torftiga levnadsförhållanden, den bristande försorg som råder om deras utbildning och avsaknaden av kärlek och omsorg är mycket oroande.
This is obvious to everyone who feels affection for this painfully acquired child of European unity.
Detta är uppenbart för var och en som känner ömhet för detta mödosamt frambringade barn av den europeiska enheten.
. - (FR) I am delighted to be able to reply to Mrs Doyle, of whom I am very fond and for whom I have a great deal of affection.
. - (FR) Det gläder mig att kunna besvara Avril Doyle, som jag tycker mycket om och hyser en stor ömhet för.
I will pay tribute to Raúl Rivero in the last verses that he wrote in his city of Havana, which say that they do not tax affection, emptiness, suffocation or bitterness.
Jag ska ge Raúl Rivero min hyllning med de sista verserna som han skrev i sin hemstad Havanna: ”De beskattar inte ömhet, tomhet, kvävning eller bitterhet.
Please rest assured that Parliament is receiving you with great affection and optimism.
Ni kan vara säker på att parlamentet tar emot er med stor tillgivenhet och optimism.
But they're rather curious, and I say this out of affection for them.
Men de är ganska nyfikna, och jag säger detta i ren tillgivenhet till dem.
But today I think I can speak for many when I say that you have earned our respect and affection.
Men i dag tror jag att jag kan tala för många när jag säger att ni har förtjänat er respekt och tillgivenhet.
As for us, it is clear what we prefer, Mr President, out of an affection for our homelands and because of our belief in the fundamental need for a national framework for democracy and solidarity.
För oss är det tydligt vad vi föredrar, herr talman, såväl av känsla för vårt fosterland som av övertygelse om att det krävs en nationell ram för demokrati och solidaritet.
affection
affection

Användningsexempel för "affection" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English" Though passion may have strained, it must not break the bonds of our affection
" Fastän passionen har blivit lite ansträng, får den inte bryta våra känsloband. "
EnglishWe bid farewell to the Luxembourg Presidency with affection and gratitude.
Och vi tar ett känslosamt och tacksamt farväl av det luxemburgska ordförandeskapet.
EnglishPlease rest assured that Parliament is receiving you with great affection and optimism.
Ni kan vara säker på att parlamentet tar emot er med stor tillgivenhet och optimism.
EnglishI am convinced that that will help restore the affection felt for Europe.
Jag är övertygad om att detta kommer att bidra till att återuppbygga förtroendet för EU.
EnglishBut they're rather curious, and I say this out of affection for them.
Men de är ganska nyfikna, och jag säger detta i ren tillgivenhet till dem.
EnglishWe are not acting in this way out of any particular affection for the people of Georgia.
Vi agerar inte på detta sätt för att vi känner extra mycket för den georgiska befolkningen.
EnglishBut in your affection for me and mine for you...... I hope you will judge me fairly.
Men såsom vänner vi är...... hoppas jag ni dömer mig rättvist.
EnglishWe have great affection and respect for him and are pleased to see he has recovered.
Vi håller mycket av och har stor respekt för honom och vi är glada att se att han har tillfrisknat.
EnglishCapitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
Kapitalismen är inte någonting jag är förtjust i som sådant, det är bara ett medel för att nå ett mål.
EnglishBut today I think I can speak for many when I say that you have earned our respect and affection.
Men i dag tror jag att jag kan tala för många när jag säger att ni har förtjänat er respekt och tillgivenhet.
EnglishThis is obvious to everyone who feels affection for this painfully acquired child of European unity.
Detta är uppenbart för var och en som känner ömhet för detta mödosamt frambringade barn av den europeiska enheten.
EnglishHungarians have always regarded the Japanese with cousinly affection, which makes the disaster particularly shocking.
Ungrarna har alltid betraktat det japanska folket med tillgivenhet, vilket gör katastrofen särskilt upprörande.
EnglishThe circus, with all the fantasy that it conjures up, is worthy of enormous respect and, if I may say so, affection.
   . – Cirkusen är, med all den fantasi den frammanar, värd oerhörd respekt och, om uttrycket tillåts, kärlek.
EnglishIn Polish family-owned farms, which are mainly small, animals are treated with great affection, and even as individuals.
I polska familjelantbruk, som ofta är små, behandlas djuren med stor tillgivenhet, ja till och med som personer.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the affection felt for Europe by many European citizens is, unfortunately, beginning to wane.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Många unionsmedborgares sympati för EU är tyvärr på väg att avta.
EnglishWe must bear in mind the emotion and affection felt for their national currency by citizens in their respective Member States.
Vi skall därför komma ihåg den känslomässiga koppling som medborgarna i en stat har till den nationella valutan.
English. - Madam President, Bosnia and Herzegovina incites, at least in me, feelings of both affection and frustration.
Fru talman! Bosnien och Hercegovina väcker, åtminstone hos mig, känslor av både sympati och frustration.
EnglishYou have presumed too much upon our affection.
EnglishI therefore sincerely hope that my Ukrainian brothers, for whom I feel special affection, elect the President of their choice.
Jag är ledamot av gruppen Självständighet / Demokrati, så jag säger: Länge leve det självständiga och demokratiska Ukraina!
EnglishSir Leon is not exactly famous for his affection for trade union matters, but here the problem lies first and foremost with the Council.
Sir Leon är inte direkt känd som en vän av fackliga angelägenheter, men här låg problemet i första hand hos rådet.