"affected greatly" - Svensk översättning

EN

"affected greatly" på svenska

affected greatly
SV
  • påverkas kraftigt

Användningsexempel för "affected greatly" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

He said according to demographic facts, the education sector had been affected greatly, indicating only 11 million children out of 43 million were in school.
However, our marriage has suffered and intimacy has been affected greatly.
However, both experts note that economic forecasting models already are based on up-to-date quantitative projections, so price forecasts may not be affected greatly by this new analysis.
Our chapters in areas that will be or may be affected greatly by the typhoon are already on high alert.
The news has however been met with agitations from traders who lament they will be affected greatly by the development.
The drugs are managed like any other commodity and now we are talking about a flawed market system where consumers are affected greatly.
This is where the wives are affected greatly.
The director noted that climate change has affected greatly development projects including agriculture as many farmers depend on rain that do not fall as it used to be in yesteryears.
Their mental health at that age is affected greatly.

Användningsexempel för "affected greatly" på svenska

EnglishEmerging countries have certainly not been greatly affected by this crisis.
Tillväxtländerna har definitivt inte drabbats av krisen i någon större utsträckning.
EnglishSo national parliaments are greatly affected by the changes afoot.
Parlamenten i medlemsstaterna påverkas starkt av de förändringar som pågår.
EnglishIn this way, even then, the television aspect is not greatly affected.
I övrigt koncentreras Media plus på att främja och distribuera europeisk film, framför allt för biografer.
EnglishThe structural side of the fisheries sector is greatly affected ...
Den strukturella fiskerisektorn drabbas mycket av...
EnglishThat would inevitably cause a backlash in the countries that are not greatly affected by this problem.
Det skulle självklart oundvikligen skapa oro i medlemsstaterna som är föga berörda av detta problem.
EnglishThe structural side of the fisheries sector is greatly affected...
Den strukturella fiskerisektorn drabbas mycket av...
EnglishFrance and other EU States have also been greatly affected.
Frankrike och andra EU-stater är likaledes hårt drabbade.
EnglishSweden is greatly affected by the excise level in Denmark which, in turn, is greatly influenced by Germany.
Sverige påverkas starkt av punktskattenivån i Danmark, som i sin tur påverkas starkt av Tyskland.
EnglishIn this way, even then, the television aspect is not greatly affected.
EnglishMr President, I as an EU citizen feel greatly affected by the fact that it was possible for this disaster to take place.
Herr talman! Jag känner mig som medborgare i Europeiska unionen mycket chockad över det faktum att denna katastrof kunnat ske.
EnglishThe Union may not have a coastline on this sea, but Europeans are, of course, greatly affected by what goes on in the Arctic.
Unionen har visserligen ingen kust mot detta hav, men européerna påverkas givetvis i hög grad av vad som händer i Arktis.
EnglishWe live on a continent where certain values are still a core concern and are not too greatly affected by globalisation.
Vi lever på en kontinent där vissa värderingar fortfarande är en central angelägenhet som inte har påverkats särskilt mycket av globaliseringen.
EnglishWales also suffers high unemployment levels and will be greatly affected by forthcoming UK Government civil service cuts.
Wales tvingas också utstå höga arbetslöshetsnivåer och kommer att drabbas allvarligt av den brittiska regeringens kommande nedskärningar inom civilförvaltningen.
EnglishThe preparations for the first reading of our budget, during which we had to read, understand and evaluate 1 400 amendments, were greatly affected by the financial crisis.
Finanskrisen har starkt påverkat förberedelserna inför förstabehandlingen av budgeten, då vi var tvungna att läsa, förstå och utvärdera 1 400 ändringsförslag.
EnglishThey have been greatly affected by the severe financial and economic crisis with rising unemployment, declining growth, lower investment returns and growth in public debt.
Den svåra finansiella och ekonomiska krisen har påverkat dem kraftigt genom högre arbetslöshet, lägre tillväxt, lägre avkastningar på investeringar och större statsskulder.

Liknande översättningar för "affected greatly" på svenska

greatly adverb
Swedish
greatly adjektiv
Swedish
affected adjektiv
affected with adjektiv
affected role substantiv
affected by