"affected by" - Svensk översättning

EN

"affected by" på svenska

EN

affected by

volume_up
The rolling resistance did not seem to be affected by the rubber mixture.
Rullmotståndet tycks inte påverkas av gummiinblandningen.
Those are the families affected by decisions made in Brussels and Strasbourg.
Det är dessa familjer som påverkas av de beslut som fattas i Bryssel och Strasbourg.
But Scotland is not the only country affected by these draconian measures.
Skottland är dock inte det enda landet som påverkas av dessa drakoniska åtgärder.

Användningsexempel för "affected by" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishMalta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.
Malta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Ytterligare ett argument är att det lokala kustfisket som regel drabbas negativt.
EnglishEnergy must be renewable and we need raw materials, so trade is also affected.
Energin måste vara förnybar och vi behöver råmaterial, så även handeln påverkas.
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz har nämnt det trauma som de personer som drabbas av nålsticksskador får utstå.
EnglishWe will not leave the workers affected by the job restructuring out in the cold.
Vi kommer inte att lämna de arbetstagare som drabbas av omstruktureringar i kylan.
EnglishThere are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
Det är inga speciella grupper som är utsatta, det finns i hela samhällskroppen.
EnglishBy the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
För övrigt kommer de flesta berörda personer inte att vara olagliga invandrare.
EnglishA society continually affected by violence cannot develop and function normally.
Ett samhälle som hela tiden drabbas av våld kan inte utvecklas och fungera normalt.
EnglishOver one third of Europeans are already living in areas affected by water scarcity.
Över en tredjedel av européerna bor redan i områden som påverkas av vattenbrist.
EnglishIt has affected the peoples of three countries - Romania, Hungary and Yugoslavia.
Det har påverkat befolkningen i tre länder - Rumänien, Ungern och Jugoslavien.
EnglishThe situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
Lyckligtvis är situationen i de andra drabbade medlemsstaterna inte lika allvarlig.
EnglishTherefore, at most, only 25% of the entire spare-part market will be affected.
Därför kommer endast högst 25 procent av hela reservdelsmarknaden att påverkas.
EnglishHere, you will see which cell(s) or which area is directly affected by the change.
Här visas vilken eller vilka celler respektive områden som berörs av ändringen.
EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Jordbruksmark har drabbats, bl.a. 75 procent av ärtproduktionen i Storbritannien.
EnglishThe situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
Situationen förvärras ytterligare eftersom ett allt större antal människor berörs.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Jag kommer från Tyrolen, en region som påverkas mycket starkt av utsläpp från bilar.
EnglishIn the future, up to three billion people will be affected by lack of water.
I framtiden kommer upp till tre miljarder människor att påverkas av vattenbrist.
EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
I likhet med tidigare förblir många frågor som sysselsätter de drabbade obesvarade.
EnglishWhat does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
Jag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.

Liknande översättningar för "affected by" på svenska

affected adjektiv
by preposition