"Advocate-General" - Svensk översättning

EN

"Advocate-General" på svenska

EN

Advocate-General {substantiv}

volume_up
1. juridik
Advocate-General
The members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.
Tribunalens ledamöter kan kallas att tjänstgöra som generaladvokat.
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
En domare och en generaladvokat tilldelas varje mål som läggs fram vid domstolen.
Well, what the Court of Justice said at the time was this, and I am quoting Advocate-General Lenz:
Även domstolen sade redan då, och jag citerar generaladvokat Lenz:

Användningsexempel för "Advocate-General" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
En domare och en generaladvokat tilldelas varje mål som läggs fram vid domstolen.
EnglishThe members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.
Tribunalens ledamöter kan kallas att tjänstgöra som generaladvokat.
EnglishThe Advocate-General considers this to be as an unjustifiable restriction that infringes EU law.
Generaladvokaten anser att detta är en otillbörlig restriktion som bryter mot EU-lagstiftningen.
EnglishWell, what the Court of Justice said at the time was this, and I am quoting Advocate-General Lenz:
Även domstolen sade redan då, och jag citerar generaladvokat Lenz:
EnglishThat is what the Advocate General goes so far as to say in his opinion.
Så långt går generaladvokaten i sitt yttrande.
EnglishThe Advocate-General's opinion, however, supported the Council.
Generaladvokaten stödde emellertid rådets uppfattning.
EnglishThe advocate-general then gives his or her opinion.
Generaladvokaten lämnar sedan sitt förslag till avgörande.
EnglishIn this respect, the Commission has noted at this stage the Advocate-General's opinion on the Volkswagen law.
Med hänsyn till detta har kommissionen i nuläget noterat generaladvokatens ståndpunkt i Volkswagen-lagen.
EnglishAt the hearing, lawyers from both sides put their case to the judges and the advocate general, who can question them.
Parternas ombud lägger fram sin sak för domarna och generaladvokaten, som i sin tur kan ställa frågor.
EnglishNotwithstanding the fourth paragraph of Article 20, the Advocate-General may make his reasoned submissions in writing.
Utan hinder av artikel 20 fjärde stycket får generaladvokaten framlägga sina motiverade yttranden skriftligen.
EnglishA member called upon to perform the task of Advocate-General in a case may not take part in the judgment of the case.
En ledamot av tribunalen som kallats att tjänstgöra som generaladvokat i ett ärende får inte delta i ärendets avgörande.
EnglishIn particular, does the Commission uphold its interpretation in the light of the conclusions of the Advocate-General in Case C-513/99?
Håller kommissionen fast vid sin tolkning i ljuset av generaladvokatens slutsatser i mål C-513/99?
EnglishAdvocate General Lenz recently submitted his opinion to the Court and endorsed the view taken by the Commission.
Generaladvokat Lenz har för övrigt nyligen meddelat domstolen sina slutsatser, som ligger i linje med kommissionens uppfattning.
EnglishJust recently – a few weeks ago – we saw a specific instance in which the Advocate General, too, attempted to show due care in such issues.
Nyligen – bara för några veckor sedan – såg vi ett fall där även generaladvokaten försökte visa vederbörlig omsorg i frågan.
EnglishFinal judgment in the Hanner case is expected during the year but, usually, the Court of Justice adheres to the opinion of the Advocate-General.
Slutlig dom i det så kallade Hannermålet väntas under året, men vanligtvis följer EG-domstolen generaladvokatens yttranden.
EnglishThe Commission subsequently consulted the judgment by the Court, and also the opinion of the Advocate General, and copied almost verbatim what was suggested.
De tog sedan åt sig domstolens uttalande, och även åklagarens yttrande, och skrev nästan bokstavligt det som föreslogs.
EnglishThe advocate-general of the European Court of Justice has recently issued his opinion on this matter, which may be adopted as the judgment of the Court.
Generaladvokaten vid EG-domstolen har nyligen givit sitt yttrande i denna fråga, vilket kan komma att bli domstolens beslut.
EnglishI do not want to go into the details of this case or the conclusions of the Advocate General, which concern a matter of highly specific legal practice.
Jag tänker inte gå in på detaljerna i det målet och generaladvokatens slutsatser, som gällde en mycket väl definierad, juridisk fråga av teknisk art.
EnglishSince the plea by the Advocate-General before the Court of Luxembourg, there is now less risk of seeing guaranteed prices foiled by state-aid regulations.
Efter generaladvokatens plädering i EG-domstolen i Luxemburg är risken inte lika stor för att prisstöden upphävs av bestämmelserna för statligt stöd.
EnglishFinally, may I take this opportunity, on behalf of the Commission to wish Mr Alber every success in his new position of Advocate-General to the Court of Justice.
Får jag till sist ta tillfället i akt att å kommissionens vägnar önska Alber all framgång i sin nya funktion som generaladvokat vid domstolen.

Liknande översättningar för "Advocate-General" på svenska

advocate substantiv
general adjektiv
general substantiv
governor general substantiv
lieutenant general substantiv
directorate general substantiv
in general interjektion