"advisory body" - Svensk översättning

EN

"advisory body" på svenska

EN

advisory body {substantiv}

volume_up
1. juridik
advisory body
Firstly, ACFA is an advisory body and should not be involved in management.
För det första är ACFA ett rådgivande organ och bör inte vara inblandat i förvaltning.
The network should have no power of decision but should only function as an advisory body and should have not budgetary implications.
Nätverket bör inte ha någon beslutsmakt, utan skall enbart fungera som ett rådgivande organ och inte påverka budgeten.
The ERG is an advisory body and a good forum for national regulators to exchange views and experiences.
Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter är ett rådgivande organ och ett bra forum där nationella regleringsmyndigheter kan utbyta åsikter och erfarenheter.

Användningsexempel för "advisory body" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded.
Det är den rådgivande instans, som skall kopplas in före tilldelning av avtal.
EnglishFirstly, ACFA is an advisory body and should not be involved in management.
För det första är ACFA ett rådgivande organ och bör inte vara inblandat i förvaltning.
EnglishIn addition, the FDA and JEFCFA - the scientific advisory body of WHO - have approved the substance.
Dessutom har ämnet godkänts av FDA och JEFCFA - WHO:s rådgivande vetenskapliga organ.
EnglishIn addition, the FDA and JEFCFA - the scientific advisory body of WHO - have approved the substance.
Dessutom har ämnet godkänts av FDA och JEFCFA - WHO: s rådgivande vetenskapliga organ.
EnglishMany of our colleagues have referred to this and have said that we need an independent, authoritative advisory body.
Många av kollegerna har berört detta och sagt att vi behöver en oberoende rådgivning med stor kompetens.
English(FI) Madam President, first it has to be said that it is intended that this Agency should be an advisory, expert body.
För det första måste det slås fast att avsikten är att byrån ska fungera som ett rådgivande expertorgan.
EnglishAs an advisory and administrative body, the interim committee is an anachronism and must be replaced by a political council.
Interimskommittén är föråldrat som rådgivande och administrativt organ och måste ersättas med ett politiskt råd.
EnglishThe network should have no power of decision but should only function as an advisory body and should have not budgetary implications.
Nätverket bör inte ha någon beslutsmakt, utan skall enbart fungera som ett rådgivande organ och inte påverka budgeten.
EnglishI am satisfied because we have included an advisory body in the overall programme planning and implementation procedure.
Jag är nöjd eftersom vi har inbegripit ett rådgivande organ i det övergripande förfarandet för programmets planering och genomförande.
EnglishThe ERG is an advisory body and a good forum for national regulators to exchange views and experiences.
Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter är ett rådgivande organ och ett bra forum där nationella regleringsmyndigheter kan utbyta åsikter och erfarenheter.
EnglishI would like to explain to you the new characteristics of the European Group on ethics, which provides continuity to the work of the previous advisory body.
Jag skulle vilja berätta om det nya med den europeiska etikgruppen som fortsätter den tidigare gruppens arbete.
EnglishHe proposed transforming this advisory body into an EU senate.
Han konstaterade nyligen att dessa skall företrädas inom Regionkommittén och föreslog att denna rådgivande institution skulle omförvandlas till en senat för Europeiska unionen.
EnglishI have made a note of the fact that it will be an advisory and consultative body and that its remit will encompass more than biotechnology alone.
Jag har noterat att det kommer att bli en konsultativ och rådgivande grupp och att dess arbetsbeskrivning är mer än bara bioteknik.
EnglishWe regret the fact that the European Parliament has been reduced to an advisory body on this issue and that we are not able to make a more decisive contribution.
Vi beklagar att Europaparlamentet egentligen reduceras till ett rådgivande organ här och att vi inte kan medverka med beslut.
EnglishAlthough its role is that of an advisory body, it is an important forum and a meeting point for discussing and attempting to meet the various demands.
Även om församlingen har en rådgivande roll är den ett viktigt forum och en mötespunkt för diskussioner och för försök att tillgodose de olika kraven.
EnglishEurope needs a representative minority forum that would act as an advisory body on issues dealt with by the European Parliament and the Council of Europe.
Europa behöver ett representativt minoritetsforum som skulle fungera som rådgivande organ i frågor som behandlas av Europaparlamentet och Europarådet.
EnglishThe best an advisory body can do is to put the problem back on the agenda, but it is certainly not going to establish real transparency and efficiency.
Det bästa ett rådgivande organ kan göra är att återigen föra upp problemet på dagordningen, men det kommer verkligen inte att kunna skapa verklig öppenhet och effektivitet.
EnglishWith the appointment of a civilian Secretary-General, the National Security Council is being transformed into an advisory body and its activities are becoming more transparent.
Genom utnämnandet av en civil generalsekreterare omvandlas det nationella säkerhetsrådet till ett rådgivande organ, och dess arbete blir mer öppet för insyn.
EnglishI would say again that any such advisory body must not be influenced by Member States or the interests of industry, Mr Prodi, and it ought not to have any powers to lay down regulations.
Jag vill här säga än en gång: Denna rådgivning får inte påverkas av medlemsstater eller industriintressen, herr Prodi, och den får inte ha några som helst reglerande befogenheter.
EnglishSuch a narrow national approach puts the Parliament outside the principal decision-making process as regards the rights of the child and makes us, the Parliament, into a purely advisory body.
Ett sådant snävt nationellt synsätt ställer parlamentet utanför den huvudsakliga beslutsprocessen för barns rättigheter och gör oss, parlamentet, till ett rent rådgivande organ.

Liknande översättningar för "advisory body" på svenska

advisory adjektiv
body substantiv