EN

advisory board {substantiv}

volume_up
advisory board

Användningsexempel för "advisory board" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
Företaget lovade honom också en avlönad roll som medlem av dess internationella rådgivande nämnd.
EnglishSecondly, the Statistical Governance Advisory Board is a useful complement to the Advisory Committee.
För det andra är det rådgivande organet ett bra komplement till den rådgivande kommittén.
EnglishEuropean Statistical Governance Advisory Board (vote)
Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken (omröstning)
EnglishThe first meeting of the advisory board took place just two weeks ago, at the end of October.
Det första mötet för den rådgivande kommittén ägde rum för precis två veckor sedan, i slutet av oktober.
EnglishAs a further check, it was also proposed to introduce an independent, high-level advisory board.
Som en ytterligare kontrollstation föreslogs dessutom att ett oberoende rådgivande organ på hög nivå skulle inrättas.
EnglishICANN has a Policy Advisory Board of 19 members.
ICANN består av en ledningskommitté på 19 medlemmar.
English. - (FR) Next, this comment made by the Advisory Board of Former Prisoners of Buchenwald.
för GUE/NGL-gruppen. - (FR) Nästa kommentar är från rådgivande organet för före detta fångar i Buchenwald.
EnglishIt is that board, now called the European Statistical Governance Advisory Board, which is the subject of this proposal.
Det är detta organ, som nu fått namnet det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken, som förslaget gäller.
EnglishEuropean Statistical Governance Advisory Board - European Statistical Advisory Council (debate)
Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken - Europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information (debatt)
EnglishFor several years there has been an International Advisory Board, and in 2011 a National Advisory Board was created.
Sedan flera år tillbaka finns ett internationellt råd, och tidigare i år (2011) hölls det konstituerande mötet för ett nationellt råd.
EnglishFollowing the demise of the ECSC Treaty, the ECSC’ s legal system and procedures disappeared straightaway and its Advisory Board was dissolved.
Utöver betydelsen av själva beloppet hade ett sådant utslag naturligtvis också fått politiska konsekvenser.
English. - Mr President, this decision concerns the setting up of the European Statistical Governance Advisory Board.
föredragande. - (EN) Herr talman! Beslutet gäller inrättandet av det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken.
EnglishThe Environmental Advisory Board is solely concerned with the environmental audit performance of the company's sites within the terms of EU legislation.
Det rådgivande organet för miljöfrågor sysslar bara med miljöansvaret vid företagets anläggningar inom ramen för EU-rätten.
EnglishI am a member of the Environmental Advisory Board of a company called Shanks plc in the UK and have been for the past three years.
Jag är medlem i det rådgivande organet för miljöfrågor för ett företag som heter Shanks plc i Storbritannien och har varit detta under de senaste tre åren.
EnglishThe prestige of the Agency and the expertise in its work will be enhanced by the proposals to specify and foster the role of the Advisory Board at the Agewncy.
Byråns prestige och sakkunskapen i dess arbete kommer att öka genom förslagen att specificera och utveckla den rådgivande styrelsens roll.
EnglishI abstained from voting because I do not understand on which criteria experts for the Advisory Board will be appointed and what power they will have.
Jag avstod från att rösta då jag inte förstår vilka kriterier som gäller för utnämningen av sakkunniga till nämnden och vilka befogenheter de kommer att ha.
EnglishUnlike the rapporteur, we think that an advisory board such as an executive committee, that prepares the meetings of the management board, is a good invention.
Till skillnad från föredraganden anser vi att en styrkommitté, t.ex. ett förvaltningsutskott, som förbereder styrelsens sammanträden är en god tanke.
EnglishFollowing the demise of the ECSC Treaty, the ECSC’s legal system and procedures disappeared straightaway and its Advisory Board was dissolved.
Efter Kol- och stålfördragets upphörande försvann Europeiska kol- och stålgemenskapens rättsliga system och förfaranden direkt, och dess rådgivande kommitté upplöstes.
EnglishMimer is governed by an interdisciplinary advisory board (Mimerrådet) consisting of leading researchers and popular educators across Sweden in the broad area of popular education.
Mimer är organiserat som ett nätverk av folkbildningsforskare från olika discipliner och lärosäten samt av folkbildare från hela landet.
EnglishThe Environmental Advisory Board includes amongst its members a member of the Green Alliance and the chairman of one of the EU Scientific Advisory Committees.
Det rådgivande organet för miljöfrågor har bland sina ledamöter en medlem i Green Alliance och ordföranden för en av EU:s vetenskapliga rådgivande kommittéer.

Synonymer (engelska) till "advisory board":

advisory board

Liknande översättningar för "advisory board" på svenska

advisory adjektiv
board substantiv
to board verb