EN

advisory {adjektiv}

volume_up
Therefore, such advisory services should be disclosed along with the rating.
Därför skall sådana rådgivande tjänster anges tillsammans med värderingen.
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
Bland dessa framhåller föredraganden den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön.
Commission decisions are subject to an advisory committee procedure.
Kommissionens beslut är underställda ett förfarande med rådgivande kommitté.
This situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to carry out advisory roles.
Detta medför mer administrativt arbete, vilket gör att ledamöterna behöver kvalificerad personal som kan fungera som rådgivare.
The appointee would act as an independent advisory officer on all aspects of EU legislation, including its transposition into Irish law.
Den utsedde skulle agera som oberoende rådgivare i fråga om EU-lagstiftningens alla aspekter, inklusive dess införlivande i irländsk lagstiftning.
The Nato umbrella could properly protect the UN's essential guiding hand in an advisory, humanitarian and developmental role.
Natos organisation skulle på ett adekvat sätt kunna skydda FN och dess oumbärliga vägledning som rådgivare och ansvarig för humanitärt stöd och utveckling.

Användningsexempel för "advisory" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Samtidigt saknar även regionala rådgivningsorgan rätt kunnande och erfarenheter.
EnglishThis is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded.
Det är den rådgivande instans, som skall kopplas in före tilldelning av avtal.
EnglishBut in practice the committee already acts in an advisory role in most cases.
Men i praktiken agerar kommittén redan i en rådgivande roll i de flesta fall.
EnglishRosita should insist and, if necessary seek help from the EU advisory services.
Rosita bör stå på sig och eventuellt vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster.
EnglishOf these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
Bland dessa framhåller föredraganden den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön.
EnglishIn Article 43 the advisory committee is replaced by a type 3B regulatory committee.
I artikel 43 omvandlas en rådgivande kommitté till ett regleringskommitté av typ 3b.
EnglishI share your view that the role of the advisory committee needs to be strengthened.
Jag delar er uppfattning att den rådgivande kommitténs roll måste stärkas.
EnglishThe work of the Banking Advisory Committee is very important in this regard.
Rådgivande bankrörelsekommitténs arbete är mycket viktigt i detta avseende.
EnglishA court can request an advisory opinion during a trial, but an individual cannot.
En domstol kan begära ett rådgivande yttrande under rättegången, det kan inte en enskild.
EnglishThirdly, it seeks the close involvement of regional advisory councils.
För det tredje eftersträvas ett nära samarbete med regionala rådgivande nämnder.
EnglishTherefore, such advisory services should be disclosed along with the rating.
Därför skall sådana rådgivande tjänster anges tillsammans med värderingen.
EnglishFirstly, ACFA is an advisory body and should not be involved in management.
För det första är ACFA ett rådgivande organ och bör inte vara inblandat i förvaltning.
EnglishWe would rename regional advisory councils as regional management councils.
Vi skulle döpa om de regionala rådgivande kommittéerna till regionala förvaltningsråd.
EnglishI am in favour of not limiting the terms of office of members of the Advisory Committee.
Jag vill inte begränsa mandatet för medlemmarna i den rådgivande kommittén.
EnglishThis structure comprises the Space Advisory Group and other high-level groups.
Denna struktur innehåller en rådgivande grupp för rymdfrågor samt andra grupper på hög nivå.
EnglishThe Member States will play a full role through the continuum of the advisory forum.
Medlemsstaterna kommer att spela en fullständig roll genom den rådgivande gruppens arbete.
EnglishWe all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
Vi vet alla att WHO, åtminstone för närvarande, har en helt och hållet rådgivande funktion.
EnglishIt also asked the Commission to examine how regional advisory councils might be involved.
Vårt agerande påverkar andra på samma sätt som andras agerande givetvis påverkar oss.
EnglishThe North Sea Regional Advisory Council was heavily involved in this.
Regionala rådgivande nämnden för Nordsjön engagerade sig i hög grad för det.
EnglishAs you indicated, the discussion on the role of certain advisory committees has been launched.
Som ni antydde har diskussionen om vissa rådgivande kommittéers roll satts igång.

"advisory group" på svenska

advisory group
Swedish
  • rådgivande grupp
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "advisory":

advisory
advisory board