"to advise on" - Svensk översättning

EN

"to advise on" på svenska

EN

to advise on {verb}

volume_up
to advise on
Business support organisations can advise businesses on how to find financing.
Stödorganisationer för företag kan ge råd om hur man hittar finansiering.
So I am reluctant to go further on trade or to advise further action on trade or investment.
Så jag tvekar att gå vidare i handelsfrågan eller att ge råd om ytterligare insatser för handel eller investeringar.

Användningsexempel för "to advise on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishElected representatives can only advise the Commission by tabling amendments.
Valda företrädare kan bara ge kommissionen råd genom framlagda ändringsförslag.
EnglishTherefore, I advise my group to vote in favour of amendment 29 to this paragraph.
Därför råder jag min grupp att rösta för ändringsförslag 29 till denna punkt.
EnglishIt is precisely the same and I would advise you to look at the existing treaties.
Det är precis samma sak, och jag skulle råda er att titta på de befintliga fördragen.
EnglishIf you travel from the Netherlands to Italy, I would advise you to use short-sea.
Vill man åka från Nederländerna till Italien, så kan man använda short-sea.
EnglishWe would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Det skulle vara att gå över en gräns som vi verkligen avråder från att man närmar sig.
EnglishI would, however, advise against creating a new authority to deal with these questions.
Jag avråder dock från att inrätta en ny myndighet för att hantera dessa frågor.
EnglishWe advise that this be done through animal welfare measures regarding poultry.
Vi tillråder att detta görs genom åtgärder för djurs välbefinnande som avser fjäderfä.
EnglishBusiness support organisations can advise businesses on how to find financing.
Stödorganisationer för företag kan ge råd om hur man hittar finansiering.
EnglishI would advise you to look at the rules governing access to the European Court of Justice.
Jag råder er att titta på de bestämmelser som styr tillgången till EG-domstolen.
EnglishI would advise the Commissioner to really get down to business in this respect.
Jag uppmanar kommissionsledamoten att verkligen sätta i gång med detta.
EnglishBefore continuing the debate, I must advise you on the new procedures.
Innan vi går vidare med debatten måste jag informera er om de nya förfarandena.
EnglishIt was suggested that he should approach the only person who could advise and help.
Man föreslog att han skulle söka kontakt med den enda person som kunde ge råd och hjälp.
EnglishJust like the consumer organisations, I would advise strongly against this.
I likhet med konsumentorganisationerna vill jag starkt avråda från detta.
EnglishI can advise the honourable Member that there is a hearing on that tomorrow.
(EN) Jag kan informera den ärade ledamoten om att en utfrågning hålls om detta i morgon.
EnglishThis is none of the EU’s business, and I advise the EU to stay out of it.
EU har ingenting med detta att göra, och jag råder EU att inte lägga sig i.
EnglishMeanwhile I strongly advise the Commission to study the OSCE action plan.
Under tiden råder jag på det bestämdaste kommissionen att granska OSSE:s åtgärdsplan.
EnglishThat is why we cannot advise Member States to ratify the Treaty of Amsterdam.
Vi kan därför inte heller rekommendera medlemsstaterna att ratificera Amsterdamfördraget.
EnglishI would advise you not to try to join the flight from London to Brussels the following day.
Jag vill råda er att inte försöka ta flyget från London till Bryssel dagen därpå.
EnglishHowever, as I have said, we have legal services to advise us on that.
Som jag nämnde har vi emellertid rättstjänster som kan råda oss i detta hänseende.
EnglishI can only advise against introducing it through the European bodies.
Jag kan inte annat än avråda från att introducera en sådan skatt genom EU-organen.

Liknande översättningar för "to advise on" på svenska

on preposition
on adjektiv
on adverb