EN

advisability {substantiv}

volume_up
advisability

Användningsexempel för "advisability" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe issue is not the advisability of a directive that creates a joint, shared system.
Frågan är inte om det är tillrådligt med ett direktiv som syftar till att skapa ett gemensamt, delat system.
EnglishThe report indicates the advisability of replacing the current agreement with a new and broader one.
I betänkandet anges att det befintliga avtalet bör ersättas med ett nytt och mer omfattande avtal.
EnglishNevertheless, I would still question the advisability and actual definition of the eco labels we have in mind.
Samtidigt funderar jag över det lämpliga med och definitionen av miljömärken, som också tas upp.
EnglishSuch principles include due diligence, non-discrimination, advisability, participation and accountability.
Sådana principer innefattar vederbörlig uthållighet, icke-diskriminering, tillrådlighet, delaktighet och ansvarighet.
EnglishWithin this context I therefore stress the advisability of increasing consumer protection, including through this directive.
I detta sammanhang vill jag därför betona vikten av ett ökat konsumentskydd, bl.a. genom detta direktiv.
EnglishAlso, the comments made regarding doubts about the advisability of the mission were also once again mentioned in this press release.
I pressmeddelandet nämndes likaså än en gång de yttranden som rör betänkligheter om uppdragets lämplighet.
EnglishIn addition, with a view to the next transatlantic summit, we have started considering the advisability of taking initiatives in this field.
Inför nästa transatlantiska toppmöte har vi dessutom inlett diskussioner om lämpliga initiativ på det området.
EnglishConsumers must possess all the information that enables them to assess the advisability of purchasing the products they enjoy.
Konsumenten skall förfoga över alla uppgifter som ger honom möjlighet att bedöma om han vill köpa de produkter han tycker om eller inte.
EnglishWe discussed at length the advisability of adding highly toxic substances to the list of substances initially proposed by the Commission.
Vi diskuterade noga om det var tillrådligt att lägga till mycket giftiga ämnen till den lista med ämnen som ursprungligen föreslagits av kommissionen.
EnglishThat in turn had repercussions in terms of the declining confidence of citizens in the European institutions and the advisability of further enlargement.
Det fick i sin tur följder i form av medborgarna sviktande förtroende för EU-institutionerna och för det lämpliga i ytterligare utvidgning.
EnglishThe adoption of this clause is subject to the ordinary legislative procedure that should be considered a first step to any appraisal of the advisability ...
Antagandet av denna klausul är underställt det ordinarie lagstiftningsförfarande som ska ses som ett första steg mot en värdering av lämpligheten ...
EnglishIt makes no analysis of the effects of this factor on the effectiveness of the COM and nor does it assess the advisability of making proposals.
Man analyserar inte effekterna av detta i förhållande till den gemensamma marknadens effektivitet och inte heller värderar man lämpligheten att formulera förslag.
EnglishWe consider that any evaluation must take account of the advisability of all the relevant measures taken and should not just verify their application.
Vi anser att man vid all utvärdering måste beakta hur pass lämpligt det är att vidta alla de relevanta åtgärderna, och inte bara kontrollera tillämpningen av dem.
EnglishCould the Council and the Commission, for their part, comment on the options and advisability of referendums on enlargement in the current Member States?
Skulle rådet och kommissionen å sin sida kunna säga något om i vilken grad det är möjligt och önskvärt med folkomröstningar om utvidgningen i de nuvarande medlemsstaterna?
EnglishWe must look again, for example, Mr Fischler, at the advisability of some common organizations of the market having the year 2006 as their horizon and others the year 2001.
Vi bör, herr Fischler, t.ex. åter ta upp frågan om syftet med att vissa av den gemensamma marknadens organisationer har år 2006 som slutår och andra år 2001.
EnglishThe Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has seen fit to entrust to me the welcome task of arguing for the advisability of creating this Office.
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har gett mig hedersuppdraget att argumentera för det lämpliga i att inrätta detta kontor.
EnglishThe European Parliament should consider the advisability of sending a delegation of members of this Parliament's Committee on Development and Cooperation to Pakistan as soon as possible.
Europaparlamentet bör överväga om det inte vore tillrådligt att så snart som möjligt skicka en parlamentarisk delegation till Pakistan med ledamöter från parlamentets kommitté för utvecklingsbistånd.

Synonymer (engelska) till "adviser":

adviser
advisedly
advisement