EN

advertising {substantiv}

volume_up
It has also been used to ban TV advertising and indirect advertising.
Det har också tillämpats för att förbjuda TV-reklam och indirekt reklam.
Advertising that is not expressly permitted is then to be banned in the future.
Reklam som inte är uttryckligen tillåten skulle förbjudas i framtiden.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Det är inte information, det är inte reklam och det är inte det ena eller det andra.
advertising (även: ad, advert, advertisement)
How marketing and advertising affect equality between women and men (
Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (
This applies to attachments or other advertising in print and web, training sites and more.
Det gäller bilagor eller annan annonsering i print eller webb, utbildningssajter mm.
I am thinking here of behavioural advertising, of targeted advertising, and of reading your private emails.
Det jag tänker på är beteendestyrd annonsering, riktad annonsering och läsning av privata e-postmeddelanden.
One of the best ways of addressing this is by looking at the advertising industry.
Ett av de bästa sätten att ta itu med frågan, är att granska reklambranschen.
The advertising profession, with its budgets of millions and billions, should also give that a thought.
Det borde även reklambranschen med sina miljon- och miljardstora bidrag tänka på.
I was in creative advertising for more than 20 years.
Jag arbetade mer än 20 år som kreatör inom reklambranschen.
advertising (även: proclamation, publication)

Användningsexempel för "advertising" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
Det räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
EnglishA total ban on tobacco advertising is an attack on the liberal economic system.
Ett totalt förbud av tobaksreklam är ett angrepp på det fria ekonomiska systemet.
EnglishIt is estimated that at least 10 % of this increase is due to outdoor advertising.
Man har uppskattat att minst 10 procent av den ökningen beror på utomhusreklam.
EnglishAdvertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Reklam är effektivt först när det kopplas till en specialitet eller ett varumärke.
EnglishThese days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
. (NL) Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
EnglishAdvertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Reklam är ett positivt verktyg, såväl för den inre marknaden som för konsumenterna.
EnglishResearch shows that advertising impacts greatly on consumption and buying behaviour.
Forskning visar att reklam har stor inverkan på konsumtions- och inköpsmönster.
EnglishOne of the best ways of addressing this is by looking at the advertising industry.
Ett av de bästa sätten att ta itu med frågan, är att granska reklambranschen.
EnglishHowever, the tobacco advertising ban is the wrong way of achieving these objectives.
Förbudet mot tobaksreklam är emellertid fel väg för att uppnå dessa bestämda mål.
EnglishSo will businesses that specialise in mass mailings and postal advertising campaigns.
Likaså företag som specialiserar sig på massutskick och reklamkampanjer via post.
EnglishThe problem with marketing and advertising cannot be ascribed to the media as such.
Problemen med marknadsföring och reklam kan inte tillskrivas media som sådan.
EnglishThat is a considerable increase in online trade and online advertising tools.
Detta innebär en betydande ökning av näthandeln och nätannonseringsverktygen.
EnglishThere is also something quite new in advertising, which is not covered by the texts.
Det finns också ett helt nytt inslag i reklamen, och detta täcks inte av texterna.
EnglishThe information must be clearly distinguished from commercial advice or advertising.
Informationen måste klart kunna skiljas från kommersiell reklam och annonser.
EnglishWhy do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?
Varför har vi inte en affisch med reklam för Solvit i alla våra valkretskontor?
EnglishWe should follow the Canadian example and ensure that advertising is used effectively.
Vi bör följa de kanadensiska exemplet och se till att reklamen används effektivt.
EnglishIt is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Det är inte information, det är inte reklam och det är inte det ena eller det andra.
EnglishUnlike paper-based advertising, this is often at the expense of the recipient.
Den sänds ju ofta på mottagarens bekostnad, i motsats till pappersreklamen.
EnglishI voted in favour of this report on the impact of advertising on consumer behaviour.
Jag röstade för betänkandet om reklamens inverkan på konsumenternas beteende.
EnglishMisleading advertising and dishonest trading practices are bad for the Internal Market.
Vilseledande reklam och oseriösa affärsmetoder är dåligt för den inre marknaden.

"advertising gimmicks" på svenska

advertising gimmicks
Swedish
  • reklam jippon
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "advertising":

advertising
advertiser