EN

advertiser {substantiv}

volume_up
1. "person"
advertiser
volume_up
reklamare {utr.} (person)
2. marknadsföring, brittisk engelska
advertiser (även: advertizer)
This helps to easily identify the number of referrals to each advertiser.
På så sätt blir det enklare att identifiera antalet länkar till varje annonsör.
For example, an advertiser selling footballs could reach customers through both types of advertising.
En annonsör som t.ex. säljer fotbollar kan nå kunder via båda typerna av annonser.
If you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
Om du är en ny annonsör kan du vara kvalificerad att få en.

Användningsexempel för "advertiser" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis helps to easily identify the number of referrals to each advertiser.
På så sätt blir det enklare att identifiera antalet länkar till varje annonsör.
EnglishPromotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Kampanjkoder (som även kallas kuponger) erbjuder en pengakredit till en annonsörs konto.
EnglishFor example, an advertiser selling footballs could reach customers through both types of advertising.
En annonsör som t.ex. säljer fotbollar kan nå kunder via båda typerna av annonser.
EnglishIf you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
Om du är en ny annonsör kan du vara kvalificerad att få en.
EnglishThese results differ from advertiser to advertiser, but could range from an online purchase to a newsletter sign-up.
Resultatet varierar från en annonsör till en annan och kan utgöra allt från ett onlineköp till prenumerationen på ett nyhetsbrev.
EnglishWe'll use automated programs to determine how often the system visits advertiser sites and how many pages it visits.
Vi använder automatiska program för att avgöra hur ofta systemet besöker annonsörernas webbplatser och hur många sidor det besöker.
EnglishIf our system determines that a click is less likely to lead to a business result, the advertiser's maximum bid may be reduced.
Om vårt system fastställer att det inte är troligt att ett klick leder till ett affärsresultat kan annonsörens högsta bud minskas.
EnglishAlternatively, you can pass the parameters in the URL to the redirect's target page (www.advertiser.com/product.htm in the example above).
Du kan även skicka parametrarna i adressen till målsidan för omdirigeringen (www.annonsör.com/product.htm i exemplet ovan).
EnglishThe AdWords system retrieves advertiser landing pages to help us better understand the relevance and quality of your AdWords ads as a whole.
AdWords-systemet hämtar annonsörernas målsidor för att ge oss större kunskap om annonsernas relevans och kvalitet i sin helhet.
EnglishToday it is impossible for an advertiser to make an advert for a product which increases environmental problems or hastens climate change.
I dag är det omöjligt för en annonsör att göra reklam för en produkt som skulle öka miljöproblemen eller skynda på klimatförändringarna.
EnglishWe believe that a non-participating advertiser does detract from the user's search experience, and from the overall quality of the AdWords program.
Vi anser att annonsörer som inte deltar i granskningen försämrar användarnas sökupplevelse och den totala kvaliteten på AdWords-programmet.
EnglishPlease keep in mind that since the revenue share is constant, any changes to advertiser bids as a result of smart pricing will affect the amount both Google and the publisher earn.
EnglishWe’ve implemented smart pricing as a way to increase advertiser confidence when bidding on AdSense sites, which will help publishers earn more in the long run.
Det betyder att alla ändringar i annonsörernas bud till följd av smart prissättning påverkar det belopp som både Google och utgivaren erhåller.
EnglishShow these ads for at least 10 seconds and not more than 15 seconds to give the user ample time to consider the advertiser’s message before you proceed with the gameplay.
Visa annonserna i mellan 10 och 15 sekunder så att användarna får gott om tid att ta del av annonsörens budskap innan spelet fortsätter.
EnglishThe AdWords system retrieves all advertiser landing pages by default to ensure a fair and consistent review of all advertiser sites within AdWords.
AdWords-systemet hämtar som standard alla annonsörernas målsidor, vilket säkerställer att alla annonsörers webbplatser i AdWords granskas rättvist och konsekvent.
EnglishHowever, you cannot opt out of showing ads to users based on their previous interactions with the advertiser, such as visits to an advertiser's website.
Däremot kan du inte välja att inte visa annonser för användare som baseras på deras tidigare samspel med annonsören, till exempel besök på en annonsörs webbplats.
English** Note that features like Conversion Optimizer and smart pricing rely on advertiser conversion data to improve their overall quality and accuracy.
** Funktioner som omvandlingsoptimeraren och smart prissättning bygger på annonsörernas omvandlingsinformation för att förbättra kvaliteten och korrektheten i allmänhet.
EnglishIf a click is determined to be less likely to lead to a business result like a purchase or a newsletter sign-up, an advertiser’s maximum bid may be reduced.
Om det inte anses troligt att ett klick leder till ett affärsresultat, t.ex. ett köp eller en prenumeration på ett nyhetsbrev, kan annonsörens högsta bud minskas.
EnglishSmart pricing uses conversion data to help determine if Search and Display Network partner sites are likely to convert at different rates and discounts advertiser bids accordingly.
valfria funktioner för budhantering, t.ex. omvandlingsoptimeraren, höjs och sänks buden automatiskt för att optimera resultatet av din kampanj.
EnglishTo ensure that advertisers are getting value from their bids on AdSense sites, we determine how likely a click is to lead to a business result for an advertiser.
Vi ser till att annonsörerna tjänar på sina bud på AdSense-webbplatser genom att fastställa sannolikheten för att ett klick leder till ett affärsresultat för en annonsör.

Synonymer (engelska) till "advertiser":

advertiser
advertising
advertisement