EN

advancement {substantiv}

volume_up
advancement (även: advance, headway, progress, march)
Its advancement in this respect means that it is a leader in the region.
Dess framsteg i det avseendet innebär att det är ledande i regionen.
1858 was a year of great technological advancement in the West.
1858 var ett år då många teknologiska framsteg gjordes i västvärlden.
Many have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Många har trott att denna typ av framsteg ska överbrygga splittringen människor emellan.
A glass ceiling bars women from advancement in the professions, administration and politics.
Ett glastak avstänger kvinnorna från befordran i yrkesliv, förvaltning och politik.
The eighth area is institutional mechanisms for the advancement of women.
Det åttonde området är institutionella mekanismer för kvinnors befordran.
Many leave developing countries – as you said, Commissioner – because in developing countries they earn low wages, have poor working conditions, little prospect of advancement and a lack of training.
Som ni sa, fru kommissionsledamot, lämnar många utvecklingsländerna därför att de har låga löner, dåliga arbetsvillkor, små utsikter till befordran och brist på utbildning i utvecklingsländerna.
Development should not be confused with the single-sided advancement of the interests of large agricultural exporters.
Utveckling får inte blandas ihop med ensidigt främjande av stora jordbruksexportörers intressen.
The need for this is enormous - for economic growth, for the advancement of companies, for employment and for consumers.
För ekonomisk tillväxt, för främjande av företagen, för sysselsättningen och för konsumenterna.
It makes it impossible for those same Member States, at the IGC, to fail to give operational meaning to the protection and advancement of fundamental rights.
Det gör det omöjligt för dessa samma medlemsstater att vid regeringskonferensen misslyckas med att ge en effektiv mening vad gäller skydd och främjande av grundläggande fri- och rättigheter.
Well, in the context of tonight's discussion, we need to be closer to Berlin - that is, if Berlin or indeed Paris can deliver a real advancement for the health and safety of workers.
Med tanke på sammanhanget för kvällens diskussion måste vi vara närmare Berlin - det vill säga om Berlin, eller Paris, kan ge en verklig förbättring av arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
advancement (även: promotion)
This will, hopefully, provide further possibilities both for women's advancement in the workplace and in the creation of a suitable work-family balance.
Detta kommer förhoppningsvis att ge ytterligare möjligheter både för kvinnors avancemang på arbetsplatsen och när det gäller att upprätta en lämplig balans mellan arbetsliv och familjeliv.
advancement (även: advance, deposit)
advancement
advancement
advancement

Användningsexempel för "advancement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor a number of years now I have studied the advancement of political democracy.
I ett flertal år nu har jag studerat framskridandet för den ekonomiska demokratin.
EnglishNonetheless, there are certain problems hampering the advancement of this process.
Det finns dock vissa problem som förhindrar att processen går framåt.
EnglishThe eighth area is institutional mechanisms for the advancement of women.
Det åttonde området är institutionella mekanismer för kvinnors befordran.
EnglishA glass ceiling bars women from advancement in the professions, administration and politics.
Ett glastak avstänger kvinnorna från befordran i yrkesliv, förvaltning och politik.
English“We see this as a technological advancement that makes aerial photography accessible and simple.
Vi ser det här som ett tekniksprång där flygande foto blir tillgängligt och enkelt.
EnglishIts advancement in this respect means that it is a leader in the region.
Dess framsteg i det avseendet innebär att det är ledande i regionen.
EnglishTwenty-seven chapters are still open to advancement and going forward.
27 kapitel är fortfarande öppna att gå vidare med och det går framåt.
EnglishThey saw their best hope of advancement on all of these issues coming from a European level.
De ansåg att deras bästa förhoppning om att få alla dessa frågor behandlade ligger på EU-nivå.
EnglishIt is a political tool in the advancement of an integrated Europe.
Det är ett politiskt verktyg som ska främja ett integrerat Europa.
English1858 was a year of great technological advancement in the West.
1858 var ett år då många teknologiska framsteg gjordes i västvärlden.
EnglishMany have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Många har trott att denna typ av framsteg ska överbrygga splittringen människor emellan.
EnglishThe Platform identified 12 Critical Areas of Concern for women’s advancement and empowerment:
I plattformen fastställdes tolv kritiska områden vad gäller att främja och stärka kvinnors ställning:
EnglishAnd you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower.
Ni kan se hur Sydkorea avancerar väldigt, väldigt fort medan Brasilien är mycket långsammare.
EnglishThey will also promote the advancement of democracy and human rights in Uzbekistan and in Central Asia as a whole.
De krav vi ställer på president Karimov borde inte vara så svåra att uppfylla.
EnglishThose who opt to work reduced hours should not be penalized in terms of career advancement.
De som väljer kortare arbetstider skall inte bestraffas när det gäller möjligheterna till karriärutveckling.
EnglishIt is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Det är nödvändigt för att EU-medborgarna ska kunna hantera de snabba växlingarna i ekonomin och på arbetsmarknaden.
EnglishThe advancement of self-assured women is unstoppable.
De självmedvetna kvinnornas frammarsch går inte att hejda.
EnglishWhat is needed, above all, is the advancement of the process of European construction with regard to feelings and conscience.
Det handlar framför allt om att i det europeiska bygget följa känslorna och medvetandet.
EnglishDevelopment should not be confused with the single-sided advancement of the interests of large agricultural exporters.
Utveckling får inte blandas ihop med ensidigt främjande av stora jordbruksexportörers intressen.
EnglishIt is crucial for the advancement of a country.
Det är av avgörande betydelse för uppbyggnaden av ett land.