EN

advanced {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Please verify that your Advanced Preferences are set correctly and try again.
Kontrollera att värdena i Avancerade inställningar stämmer och försök igen.
But geothermal, concentrating solar, advanced photovoltaics, efficiency and conservation.
Men jordvärme, att koncentrera solenergi, avancerade solceller, effektivitet och hushållning.
Granular wear - Model for wear in advanced materials flow calculations
Granular wear - Modell för nötning i avancerade materialflödesberäkningar
In all these sectors, we call on advanced communications technologies.
Inom alla dessa sektorer anlitar vi avancerad teknik inom kommunikationsområdet.
She practices a more advanced form of democracy than most of her neighbours.
I Iran tillämpas en mer avancerad form av demokrati än i de flesta av grannländerna.
This strengthens our industry partners in advanced testing and technology development.
Detta sker tillsammans med våra partners inom avancerad test- och teknikutveckling.
The process of appointing the OLAF director is now well advanced.
Processen med att utnämna chefen för OLAF är nu långt framskriden.
Research in this area is already well advanced and I believe we should support initiatives of this kind.
Forskningen på det här området är redan långt framskriden, och jag tror att vi bör stödja initiativ av det här slaget.
But I am sure that Commissioner Bangemann will tell us that the Commission is well advanced with its planning.
Men jag är förvissad om att kommissionär Bangemann kommer att berätta för oss att kommissionen är långt framskriden med sin planering.
advanced (även: dire, extremist, ultra, way-out)
We are, of course, fighting extremely sophisticated organised criminal networks which use advanced technology.
I dag står vi som alla vet inför en organiserad brottslighet som är betydligt mer sofistikerad, som utnyttjar avancerad teknik.
advanced (även: late)
The process of appointing the OLAF director is now well advanced.
Processen med att utnämna chefen för OLAF är nu långt framskriden.
Research in this area is already well advanced and I believe we should support initiatives of this kind.
Forskningen på det här området är redan långt framskriden, och jag tror att vi bör stödja initiativ av det här slaget.
But I am sure that Commissioner Bangemann will tell us that the Commission is well advanced with its planning.
Men jag är förvissad om att kommissionär Bangemann kommer att berätta för oss att kommissionen är långt framskriden med sin planering.
advanced (även: aged)
The ban will not mean any adverse effects on consumer safety, and the development of alternative testing methods is already considerably advanced.
Förbudet kommer inte att medföra någon skadlig inverkan på konsumentsäkerheten, och utvecklingen av alternativa testmetoder är redan mycket långt kommen.
2. militärt
It is unacceptable, in fact, to go ahead with advanced status.
Det är faktiskt oacceptabelt att gå vidare med en framskjuten ställning.
It is true that they are starting from a less advanced situation.
Det är sant att de börjar från en mindre framskjuten position.
We should respect Tunisia as our Euro-Mediterranean advanced partner.
Vi bör respektera Tunisien som en partner med framskjuten ställning i samarbetet Europa-Medelhavsområdet.

Användningsexempel för "advanced" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.
EnglishWe insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
Vi efterlyste avancerad forskning och ett program som finansieras på EU-nivå.
EnglishTunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
Tunisien är ett land som i arabvärldens ögon har kommit långt i detta sammanhang.
EnglishPhonology  Spring 94, 95, 96 Tartu university,  Department of Estonian  (advanced
Fonologi  VT 94, 95, 96 Tartu universitet,  Estniska institutionen (C, D-nivå) 
EnglishThey have been set up in those regions where the approach is most advanced.
Grupperna har upprättats i de regioner där tillvägagångssättet är mest utvecklat.
EnglishThe reform process in Chile is by far the most advanced and stable in Latin America.
Reformprocessen i Chile är en av de mest utvecklade och stabilaste i Latinamerika.
EnglishThese operate outside Community waters and are deemed the most advanced in the world.
Den fiskar utanför gemenskapsvatten och anses vara den mest avancerade i världen.
English(Advanced) - Always leave the network configuration unchanged while using this profile
(Avancerat) - Ändra aldrig nätkonfigurationen när du använder den här profilen.
EnglishThis document will highlight the more advanced features of Google Web Search.
I det här dokumentet behandlas de mer avancerade funktionerna i Googles webbsökning.
EnglishWe must also secure backing from advanced developing countries such as China.
Vi måste även säkra uppbackning från avancerade utvecklingsländer, till exempel Kina.
EnglishPlease verify that your Advanced Preferences are set correctly and try again.
Kontrollera att värdena i Avancerade inställningar stämmer och försök igen.
EnglishShe practices a more advanced form of democracy than most of her neighbours.
I Iran tillämpas en mer avancerad form av demokrati än i de flesta av grannländerna.
EnglishThe argument advanced here is that such restrictions would hinder research.
Argumentet som framförts här är att sådana krav skulle motarbeta forskningen.
EnglishThe developing countries, the most advanced ones at least, are willing to take action.
Utvecklingsländerna, åtminstone de mest framskridna, är beredda att vidta åtgärder.
EnglishTogether we have advanced parliamentary democracy in the European Union and beyond.
Tillsammans har vi stärkt den parlamentariska demokratin i och utanför EU.
EnglishThis strengthens our industry partners in advanced testing and technology development.
Detta sker tillsammans med våra partners inom avancerad test- och teknikutveckling.
EnglishWithout the European Union, we would not be as advanced today as we are.
Utan Europeiska unionen skulle vi inte ha kommit så långt som vi har gjort i dag.
EnglishThe follow-up to the Communication we are discussing is already well advanced.
Uppföljningen av det meddelande som vi diskuterar har redan kommit långt.
EnglishYes, we can see unity advanced by officials meeting officials across frontiers.
Vi ser att enigheten utvecklas genom att tjänstemän träffar tjänstemän från andra länder.
EnglishAdvanced health care often requires planning, with fixed structures and funding in place.
En del avancerad sjukvård kräver planering med fasta strukturer och finansiering.

Synonymer (engelska) till "advanced":

advanced