"advance in" - Svensk översättning

EN

"advance in" på svenska

EN

advance in {adverb}

volume_up
advance in
Portugal, which holds the Presidency of the WEU, has tried to advance the process for transferring powers from the WEU to the European Union.
Portugal, som innehar ordförandeskapet för VEU, har försökt avancera i processen med att överföra funktionerna från denna organisation till Europeiska unionen.
There are many people in the EU who choose to advance professionally instead of concentrating on their family lives, until it is far too late for them to have children.
Det finns många människor i EU som väljer att avancera i karriären i stället för att koncentrera sig på familjelivet tills det är alldeles för sent för dem att skaffa barn.

Användningsexempel för "advance in" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Företagsägare som ska gå i pension måste planera företagsöverlåtelsen i förväg.
EnglishIt has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.
Det har använts för att sända tidiga varningar innan väderrelaterade katastrofer.
EnglishThis draft is no doubt a compromise but it also represents a considerable advance.
Utkastet är förstås en kompromiss, men det innebär även ett betydande framsteg.
EnglishAs in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Precis som på Sovjettiden fälldes domarna i förväg av den politiska ledningen.
EnglishI think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.
Jag tror att konsumenten själv kan bestämma och definiera vad han eller hon behöver.
EnglishWe do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
Vi måste inte tillbaka till grottorna, vi måste framåt till mer energieffektivitet!
EnglishIt is an advance for producers and consumers, as well as for the environment.
Det är ett framsteg för både producenter och konsumenter, såväl som för miljön.
EnglishThe discussions in advance of this report were always very fruitful and interesting.
De diskussioner som föregick detta betänkande var alltid givande och intressanta.
EnglishPontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
Uttalanden om omedelbara lösningar före en utredning kommer inte att vara till hjälp.
EnglishIt is the day that Clara Zetkin called for in 1912 to advance the condition of women.
Det är den dag som Clara Zetkin 1912 ville ha för att främja kvinnornas villkor.
EnglishI therefore thank the Commissioner in advance for her reply to my questions.
Därför tackar jag kommissionsledamoten i förväg för hennes svar på mina frågor.
EnglishThis soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Varken den europeiska saken eller vårt land går stärkta ur den här följetongen.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Det slutliga pris som en konsument ska betala måste tydligt anges i förväg.
EnglishThe European Council will establish the Union's position in advance of the G20 Summit.
Europeiska rådet vill fastslå unionens ståndpunkt innan G20-toppmötet äger rum.
EnglishAdvance sightings of that report suggest a surprisingly coherent piece of work.
Förhandsgranskningen av denna rapport antyder ett förvånansvärt sammanhängande arbete.
EnglishThe Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
Kommissionen kan gå med på att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
EnglishIt is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
Jag är övertygad om att vi bara kan komma vidare genom samarbete och förhandling.
EnglishDeby used part of the oil consortium' s advance millions to acquire weapons.
Miljonförskottet från oljekonsortiet använde Deby delvis till anskaffning av vapen.
EnglishI likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
Jag välkomnar även FN-resolutionen, eftersom den innebär ett viktigt framsteg.
EnglishSo let me make it perfectly clear that the date has not been decided in advance.
Jag vill alltså att det ska vara fullständigt klart att datumet inte beslutats i förväg.

Liknande översättningar för "advance in" på svenska

in preposition
in adjektiv
advance substantiv