EN

adults {pluralis}

volume_up
adults
The adults can recognize the juveniles; the juveniles can recognize the adults.
De vuxna kan känna igen de unga, de unga kan känna igen de vuxna.
One basic view is that young adults are no different to adults, but they are adults in a different way.
En grundläggande uppfattning är att unga vuxna inte skiljer sig från vuxna.
Adults are not participating satisfactorily in lifelong learning programmes.
Vuxna medborgare deltar inte i tillräcklig omfattning i programmen för livslångt lärande.

Användningsexempel för "adults" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.
Denna övervakning måste resultera i uppgifter om intag både hos vuxna och barn.
EnglishThey also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
De har också rätt att växa upp till sunda vuxna, såväl till kropp som till själ.
EnglishWithout creative activities, children and adults do not get enough exercise.
Utan kreativa aktiviteter får varken barn eller vuxna tillräckligt mycket motion.
EnglishThis new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
I denna nya läskunnighet måste många vuxna människor utbildas ända från alfabetet.
EnglishWe ensure the protection of minors and young adults in many different ways.
Vi tillförsäkrar oss om att skydda minderåriga och unga vuxna inom många områden.
EnglishThis would help prevent premature death in adults, but the embryo itself would die,
Detta skulle bidra till att förhindra att vuxna dör i förtid, men embryot skulle dö.
EnglishToo many adults with low education levels risk being excluded from the labour market.
Alltför många vuxna med låg utbildning riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden.
EnglishIn Hungary today, for example, only one in every four adults uses the Internet regularly.
I exempelvis Ungern i dag använder endast en av fyra vuxna Internet regelbundet.
EnglishWomen account for 60% of adults of 15 years and above infected with HIV.
Kvinnorna utgör 60 procent av de vuxna som fyllt 15 år som är hiv-infekterade.
EnglishThere are 880 million illiterate adults, two-thirds of whom are girls and women.
Det finns 880 miljoner illitterata vuxna, av vilka två tredjedelar är flickor och kvinnor.
EnglishWhat we are showing here is -- on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
Vad vi visar här är -- på den här axeln, visar jag andelen HIV-infekterade vuxna.
EnglishKids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share.
Barn gör redan mycket för att lära från vuxna, och vi har mycket att dela.
EnglishNow there is an epidemic of obesity: two-thirds of adults and 15 percent of kids.
Numera finns det en fetmaepidemi. ~~~ Två tredjedelar bland vuxna och 15 procent av barnen.
EnglishChildren are European citizens and have the same right as adults to be spared violence.
I 17 av EU: s medlemsländer saknas en lag som skyddar barn från att utsättas för aga.
EnglishFurthermore, children are prepared to take risks that adults would refuse to.
Barnen är dessutom beredda att ta risker som vuxna skulle vägra att ta.
EnglishIn this we are dealing with adults who in some way are attached to a court situation.
Vi har här att göra med vuxna som på något sätt är förknippade med en domstolssituation.
EnglishAdults are not participating satisfactorily in lifelong learning programmes.
Vuxna medborgare deltar inte i tillräcklig omfattning i programmen för livslångt lärande.
EnglishIn social groups of animals, the juveniles always look different than the adults.
I sociala djurgrupper ser de unga alltid annorlunda ut än de vuxna.
EnglishBut there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults.
Men det är ett problem med den här rosiga bilden att bilder är så mycket bättre än vuxna.
EnglishI think babies and children are actually more conscious than we are as adults.
Jag tror att bebisar och barn faktiskt är mer medvetna än vi vuxna.

Synonymer (engelska) till "adult":

adult