EN

adult {substantiv}

volume_up
In my opinion, the most important priority is the child, as he/she is the beginning, and an adult is only the consequence of the upbringing of that child.
Jag anser att den viktigaste prioriteringen är barnet eftersom han/hon representerar början, och en vuxen människa är en följd av ett barns uppfostran.

Användningsexempel för "adult" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishToday, only one adult in ten has access to opportunities for lifelong learning.
I dag har bara en vuxen av tio tillgång till möjligheter till livslångt lärande.
EnglishTo get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.
För att gå tillbaka till frågan om vuxenutbildning har jag ett förslag till er.
EnglishIt is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.
Tiden är nu inne för barnet att lämna boet och pröva sina vingar som vuxen.
EnglishResearch on adult and foetal stem cells should, however, be given priority.
Dock bör forskningen på vuxna stamceller och stamceller från foster prioriteras.
EnglishA so-called baby-boom generation is starting productive adult life in Poland.
En så kallad babyboom-generation inleder nu sitt produktiva vuxenliv i Polen.
EnglishAdult women receive less vocational training and education than their male colleagues.
Vuxna kvinnor får lägre yrkesutbildning och utbildning än sina manliga kolleger.
EnglishGive every adult in the EU a copy of the Lisbon Treaty and then ask them to vote on it.
Ge varje vuxen i EU en kopia av Lissabonfördraget och be dem sedan rösta om det.
EnglishWith children working, there is too much cheap labour and adult wages remain low.
När barnen arbetar finns för mycket billig arbetskraft och de vuxnas löner förblir låga.
EnglishThe adult literacy rate in China is 77 percent as compared with 48 percent in India.
Andelen läskunniga bland vuxna i Kina var 77 procent jämfört med 48 procent i Indien.
EnglishWe have a duty to protect our children, who are tomorrow’s adult citizens.
Det är vår plikt att skydda våra barn, som är morgondagens vuxna medborgare.
EnglishChild pornography is illegal, whilst adult pornography is merely harmful to children.
Barnpornografi är olaglig medan vuxenpornografi endast är skadlig för barn.
EnglishSkeletal diseases began to afflict the children and the adult populations too.
Skelettsjukdomar började drabba barnen och även den vuxna befolkningen.
EnglishSpecial attention must be paid to lifelong learning and adult education.
Särskild uppmärksamhet måste ges åt livslångt lärande och åt vuxenutbildning.
EnglishI welcome Ms Pack's report and the Commission's Adult Learning Action Plan as well.
Jag välkomnar Doris Packs betänkande och kommissionens handlingsplan för vuxenutbildning.
EnglishThe objective was that by 2010 at least 12% of people would take part in adult education.
Målet är att minst 12 procent av medborgarna ska delta i vuxenutbildning till 2010.
EnglishSo far, research into stem cells from adult tissue has yielded positive results.
Hittills har forskningen på vuxna stamceller gett positiva resultat.
EnglishAn important aspect of adult education is its effectiveness and fairness.
En viktig aspekt på vuxenutbildningen är dess effektivitet och rättvishet.
EnglishDo stem cells come from foetal tissue as well as from adult tissue?
Härrör stamcellerna inte bara från vuxna vävnader, utan även från fostervävnader?
EnglishChild pornography is illegal, adult pornography is only harmful to children.
Barnpornografi är olaglig, vuxenpornografi är endast skadlig för barn.
EnglishSo adult learning has a vital role in lifelong learning strategies.
Därför har vuxenutbildning en avgörande roll i strategierna för livslångt lärande.

"adult guardian" på svenska

adult guardian
Swedish
  • vuxen vårdnadshavare
  • vuxen väktare
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"adult guidance" på svenska

adult guidance
Swedish
  • vägledning för vuxna
  • vuxen vägledning
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "adult":

adult