"adoption" - Svensk översättning

EN

"adoption" på svenska

volume_up
adoption {substantiv}
volume_up
adopted {perf. part.}
volume_up
adopter {substantiv}
SV

"adoption" på engelska

EN

adoption {substantiv}

volume_up
Those agreements are a political condition for adoption of the directive.
Dessa överenskommelser är ett politiskt villkor för direktivets antagande.
Commission adoption of a proposal for prioritisation will follow.
Därefter följer kommissionens antagande av ett förslag till prioritering.
Consequently, the Commission is endeavouring to ensure prompt adoption of the directive.
Därför strävar kommissionen efter ett snabbt antagande av direktivet.
I recommend the adoption of the text as voted on by the Committee.
Jag rekommenderar ett godkännande i enlighet med omröstningen i utskottet.
The adoption procedure referred to in Article 190 is not the assent procedure.
Förfarandet för godkännande som tas upp i artikel 190 är inte ett samtyckesförfarande.
However, its final adoption by the Council requires the consent of the European Parliament.
Men det slutgiltiga antagandet av rådet kräver godkännande av Europaparlamentet.
adoption
This concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
Det gäller den mycket viktiga och känsliga frågan om adoption från Rumänien.
My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Min andra punkt gäller föräldraledighet, pappaledighet och ledighet vid adoption.
That is why we have the Hague Convention on Inter-Country Adoption.
Det är därför vi har Haag-konventionen om internationell adoption.
SV

adoption {utrum}

volume_up
adoption (även: antagande, godkännande, adoptering)
Det gäller den mycket viktiga och känsliga frågan om adoption från Rumänien.
This concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
Min andra punkt gäller föräldraledighet, pappaledighet och ledighet vid adoption.
My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Det är därför vi har Haag-konventionen om internationell adoption.
That is why we have the Hague Convention on Inter-Country Adoption.

Användningsexempel för "adoption" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishThat is why I emphatically endorsed the adoption of this text at second reading.
Jag stödde därför eftertryckligen att texten skulle antas i andra behandlingen.
EnglishA lot of work has already been undertaken since the adoption of our Communication.
En hel del arbete har redan uträttats efter att kommissionens meddelande antogs.
EnglishI welcome the acceptance of our proposal on the adoption of implementing measures.
Jag välkomnar godtagandet av vårt förslag om antagandet av genomförandeåtgärder.
EnglishI hope that this report will be followed by the rapid adoption of a regulation.
Jag hoppas att detta betänkande kommer att följas av en snabbt antagen reglering.
EnglishI endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Jag stödde antagandet av resolutionen om kommissionens arbetsprogram för 2011.
EnglishThe adoption of this report is the result of a long series of arduous discussions.
Antagandet av detta betänkande är resultatet av en lång rad svåra diskussioner.
EnglishOf course, euro adoption will not be the end of the road; quite the contrary.
Införandet av euron kommer naturligtvis inte att vara slutet på resan, tvärtom.
EnglishAdoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Genom att anta ändringsförslag 28 visar parlamentet sitt sanna och blodtörstiga jag.
EnglishWe congratulate Mrs Frays on her report and will broadly support its adoption.
Vi gratulerar Fraisse till hennes betänkande och kommer i huvudsak att stödja det.
EnglishThat is to say, their adoption should be left to the discretion of the parties.
Det vill säga att det bör vara upp till parterna att anta rekommendationerna.
EnglishI voted in favour of the resolution on international adoption in the European Union.
Jag röstade för resolutionen om internationella adoptioner i Europeiska unionen.
EnglishTherefore, I welcome the committee's adoption of my amendments in this regard.
Därför är jag glad att utskottet har antagit mina ändringsförslag i detta avseende.
EnglishToday we are close to the adoption of this package and thus to achieving this goal.
I dag närmar vi oss stunden då vi kan anta detta paket och därmed uppnå målet.
EnglishToday, we can take an important step forward towards the adoption of this directive.
I dag kan vi ta ett viktigt steg framåt, mot ett antagande av det här direktivet.
EnglishThe next step on this road will be the adoption of the Constitutional Treaty.
Nästa steg på denna väg kommer att bli antagandet av ett konstitutionellt fördrag.
EnglishThis concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
Det gäller den mycket viktiga och känsliga frågan om adoption från Rumänien.
EnglishWe thereby prevented the adoption specifically of the proposals that insisted on:
Därigenom undvek vi att framför allt att godkänna de förslag som tryckte på:
EnglishThat whole process should lead to the adoption of specific and concrete decisions.
Hela denna process bör leda till antagandet av specifika och konkreta beslut.

Synonymer (engelska) till "adoption":

adoption
adopted
English
adopter
adoptive
English