EN

admission {substantiv}

volume_up
1. allmänt
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Jag vill påstå, herr kommissionär, att detta är ett anmärkningsvärt erkännande.
Everything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.
Allt som följde var kopplat till detta erkännande och var en konsekvens av det, så att säga.
The official admission of 40 million immigrants from outside Europe is the opening of the floodgates.
Ett officiellt erkännande för 40 miljoner invandrare från länder utanför EU skulle utlösa en störtflod.
admission (även: appearance, entrance, entry, onset)
Varför tar ni inget inträde?
The Council has also given special attention to the immigration aspects by defining measures in the areas relating to admission.
Rådet har också ägnat särskild uppmärksamhet åt invandringsaspekterna genom att definiera åtgärder inom de områden som rör inträde.
Nevertheless, Croatia's rapid admission, which has now come within its grasp, should not in my view lead to automatic entry for any other states.
Men som jag ser det bör det snabba inträde för Kroatien som nu är inom räckhåll inte automatiskt leda till inträde för andra stater.
admission
It is thus designed to complement the proposal for a directive on the admission of workers that covers remunerated traineeships.
Det kompletterar på så vis förslaget till direktiv om antagning av arbetstagare till avlönad praktik.
Selection procedures for recruitment and admission to higher education should, however, ensure gender neutrality as far as possible.
Urvalsprocesserna vid rekrytering och antagning till högre utbildning bör dock säkra könsneutralitet i möjligaste mån.
The University's admission regulations, the applied requirements and rules are stated for recruitment and admission to third-cycle progammes.
I universitetets antagningsordning framgår regler som tillämpas vid rekrytering och antagning till utbildning på forskarnivå.
Admissions will increase in two stages, with a total of 40 new yearly slots.
Intagningen ökar i två etapper med totalt 40 nya årsplatser.
admission (även: intake)
admission (även: inlet)
2. "fee"
admission (även: admission fee)
volume_up
entré {utr.} (avgift)
Redeemable for admission, rides, souvenirs.
De gäller för entré, åkturer och souvenirer.

Användningsexempel för "admission" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMay I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Jag vill påstå, herr kommissionär, att detta är ett anmärkningsvärt erkännande.
EnglishMoreover, this directive will simplify admission procedures for employment purposes.
Detta direktiv kommer dessutom att förenkla tillståndsförfaranden för anställningssyften.
EnglishThe decision relating to the re-admission agreement has just been signed today.
Det beslut som gäller avtalet om återtagande undertecknades i dag.
EnglishThere is firstly the admission that the Lisbon Strategy objectives will not be achieved in 2010.
Först kommer erkännandet att Lissabonstrategins mål inte kommer att uppnås 2010.
EnglishLadies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
Detta är ett ambivalent uppdrag men Bulgarien är ett nytt EU-land.
EnglishThe admission of displaced persons into the European Union has so far been uneven.
Hjälpen inom EU till fördrivna personer har hittills varit ojämn.
EnglishTo say that encryption will solve our problems is an admission of failure.
Att säga att kryptering kommer att lösa våra problem är att erkänna att man har misslyckats.
English Is it planned in this connection to temporarily halt admission to the eurozone?
 Planerar man i detta sammanhang att införa ett tillfälligt stopp för anslutningar till euroområdet?
EnglishSlovenia, as a prime candidate for admission to the EU, is naturally important in this respect.
Just för Slovenien som inträdeskandidat av första ordningen är det viktigt.
EnglishPersonally, I was extremely pleased at least by this admission from the Council at this stage.
Mig personligen tilltalade rådets inlägg i alla fall utomordentligt väl.
EnglishFinally, policy on the integration of immigrants: admission and integration policies are inseparable.
EU-politiken för återsändande av invandrare förtjänar också mycket uppmärksamhet.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, simply raising a problem is an admission of its gravity.
Kära kolleger! Att ta upp ett problem innebär redan att man erkänner att det är allvarligt.
EnglishIt is a clear admission of failure, too, that the two largest groups immediately submit.
Det är också ett tydligt tecken på nederlag att de två största grupperna omedelbart ger med sig.
EnglishStudents who pass will meet the Swedish language requirements for admission to university studies.
Studenter som klarar kursen uppfyller kraven på kunskaper i svenska för högskolestudier.
EnglishBudget discipline and the implementation of reforms must be rewarded by admission to the euro area.
Budgetdisciplin och genomförande av reformer måste belönas med medlemskap i euroområdet.
EnglishEverything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.
Allt som följde var kopplat till detta erkännande och var en konsekvens av det, så att säga.
EnglishThe key issue now under debate is whether we should have a strict or a relaxed admission policy.
Den viktigaste frågan under debatten är om vi skall föra en sträng eller slapp inresepolitik.
EnglishA ticket is required for admission to the ceremony that takes place in the concert hall.
För tillträde till ceremonin i konsertsalen krävs biljett.
EnglishI am also referring to the convention on rules for the admission of third-country nationals.
Jag åsyftar också mottagandet av medborgare från tredje land.
EnglishFor example, it is essential that we sign re-admission agreements.
Det är till exempel avgörande att vi tecknar återtagandeavtal.

"admission of guilt" på svenska

admission of guilt
Swedish
  • erkännande av skuld
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.