EN

admissible {adjektiv}

volume_up
admissible (även: all right)
However, they are not admissible in their current form because they go further than the priority measures proposed.
Visserligen är den nuvarande formen inte tillåten därför att den går längre än de föreslagna prioriterade åtgärderna.

Användningsexempel för "admissible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishVictory is so instrumental to commercial success that any means are admissible.
Att vinna är så viktigt för den kommersiella framgången att alla medel är tillåtna.
EnglishYou certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
Ni har inte ändrat praxis beträffande vad som är tillåtligt och vad som inte är det.
EnglishMr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible.
Herr talman! Jag vill be er att uttryckligen förklara ändringsförslag 15 tillåtligt.
EnglishUnder the new rule, amendments are not admissible for consideration in plenary.
Enligt den nya bestämmelsen får inte ändringsförslag behandlas i kammaren.
EnglishThe following questions will not be answered because they were not deemed admissible:
Följande frågor kommer inte att besvaras eftersom de inte har förklarats tillåtliga:
EnglishA similar question submitted in future, however, would not be declared admissible.
Med andra ord skulle en liknande fråga i framtiden inte godkännas.
EnglishI am following the Rules of Procedure and therefore rule this admissible.
Jag följer arbetsordningen och beslutar därför att det är tillåtligt.
EnglishI am astounded that the House's services even declared this report admissible in its present form.
Jag är förundrad över att kammaren ens godkände betänkandet i sin nuvarande form.
EnglishThe services responsible have considered this question and the paragraph is in fact admissible.
Våra avdelningar har granskat frågan och punkten kan mycket väl godkännas.
EnglishI am simply trying to determine whether your report is admissible or not.
Jag försöker bara att se om ert betänkande är tillåtligt eller ej.
EnglishThe ruling I wish to make on this matter is that I believe Amendment No 20 to be admissible.
Det beslut jag vill ta i denna fråga är att jag tror att ändringsförslag 20 är tillåtligt.
EnglishMy point is that it is very clear: it is admissible because it falls within our remit.
Min poäng är mycket tydlig: denna fråga är tillåtlig eftersom den faller inom vårt ansvarsområde.
EnglishThat petition was declared admissible by the Committee on Petitions.
Denna framställning förklarades tillåtlig av Europaparlamentets utskott för framställningar.
EnglishAccording to the report, the number of admissible complaints addressed to the Ombudsman has risen.
Enligt rapporten har antalet tillåtliga klagomål till ombudsmannen ökat.
EnglishMr President, I am wondering whether our own amendment is admissible.
Herr ordförande! Jag ställer mig frågande till huruvida vårt eget ändringsförslag är tillåtligt.
EnglishAt the request of only quarter of the members of the committee the petition becomes admissible.
Framställningen kan förklaras tillåtlig om minst en fjärdedel av utskottsledamöterna så begär.
EnglishPetitions are admissible if they come within the fields of activity of the European Community.
Framställningarna är godtagbara om de tar upp frågor som rör Europeiska gemenskapens verksamhet.
EnglishAmendment No 6 to the Mombaur report should not be admissible.
Ändringsförslag 6 till Mombaurs betänkande bör inte vara tillåtligt.
EnglishSome of them were not admissible at that time because of the difficulty of understanding the regulations.
Vissa av dem var inte tillåtliga på grund av svårigheterna att förstå förordningarna.
EnglishThus, I am sorry, Mr Nassauer, but the amendment is admissible.
Jag är ledsen, herr Nassauer, men ändringsförslaget är tillåtligt.