EN

administratively {adverb}

volume_up
administratively
Enlargement must be prepared for not only administratively, but also substantively.
Utvidgningen måste inte bara förberedas administrativt, utan också innehållsmässigt.
Administratively convenient it may be, democracy it is not.
Det kan visserligen vara behändigt administrativt sett, men demokrati är det inte.
Many have been detained 'administratively', without charge or trial.
Många har internerats ”administrativt”, utan åtal eller rättegång.

Användningsexempel för "administratively" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEnlargement must be prepared for not only administratively, but also substantively.
Utvidgningen måste inte bara förberedas administrativt, utan också innehållsmässigt.
EnglishThey represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
De utgör en administrativ, tilldelad och abstrakt rättighet att förorena atmosfären.
EnglishThe scheme which he is recommending is administratively and nutritionally the only correct one.
Det system han föreslår är det enda riktiga, både administrativt och näringsmässigt.
EnglishAdministratively convenient it may be, democracy it is not.
Det kan visserligen vara behändigt administrativt sett, men demokrati är det inte.
EnglishMany have been detained 'administratively', without charge or trial.
Många har internerats ”administrativt”, utan åtal eller rättegång.
EnglishThis is a sort of Glass Bead Game, which is time-consuming and which administratively can be shortened.
Detta är en sorts glaspärlespel, som är tidsödande och som kan kortas ned administrativt.
EnglishAdministratively, many stumbling blocks could be removed.
Administrativt skulle många hinder kunna röjas undan.
EnglishIt is complicated and administratively difficult.
Det är komplicerat och administrativt besvärligt.
EnglishThere is also the problem of administratively cumbersome procedures and approval systems for the marketing of products.
Det är också administrativt besvärliga förfaranden och godkännandesystem för marknadsföring av produkterna.
EnglishThe Center is administratively affiliated with IFM.
EnglishInstead of costly and administratively-demanding visas, Canada should, if anything, think hard about these conditions.
I stället för det kostsamma och administrationskrävande visumförfarandet borde Kanada, om något, noga tänka igenom dessa villkor.
EnglishWe are involved in trying to support it, not least administratively, as it tries to develop free trade agreements in the region.
Vi försöker att bistå organisationen, inte minst förvaltningsmässigt, under dess försök att utveckla frihandelsarrangemang i regionen.
EnglishWe know that there have been all sorts of problems, both administratively and in terms of human rights, as a result of the Dublin Convention.
Vi vet att Dublinkonventionen har gett upphov till alla möjliga sorters problem, både administrativa och människorättsliga.
EnglishThe fraudulent practices surrounding the Eurostat affair illustrated that OLAF should no longer, administratively speaking, fall within the Commission's remit.
De bedrägliga förfarandena i samband med Eurostataffären visar att OLAF inte längre borde tillhöra kommissionen administrativt.
EnglishI want to put on record here that that decision was taken administratively, and not politically as such an important decision should have been.
Jag vill här påtala att detta beslut fattades på administrativ nivå, inte på politisk nivå, vilket kunde ha förutsatts för ett så viktigt beslut.
EnglishThe use of biometric criteria is a much bigger issue, both technically and administratively, in the case of the visa system than it is in the case of SIS II.
För visumsystemet är ibruktagande av biometriska kännetecken både tekniskt och förvaltningsmässigt en mycket större fråga än i SIS II.
EnglishThe regulation, in this administratively streamlined version, will undoubtedly bring fresh bureaucracy, for which the Union will be criticised.
Denna administrativt rationaliserade version av förordningen kommer utan tvivel att medföra ny byråkrati, och det kommer unionen att kritiseras för.
EnglishThe fraudulent practices surrounding the Eurostat affair illustrated that OLAF should no longer, administratively speaking, fall within the Commission's remit.
Jag anser verkligen att kommissionären är bunden av det löfte hon nyss gav om att lägga fram ett förslag för parlamentet inom två månader.
EnglishThere is no doubt that it would be administratively convenient for the Commission completely to wind up the LIFE Programme But it would be wrong to do this, Commissioner.
Vi vet mindre och mindre om hur det här nätverket skall finansieras, men vi måste erkänna att vi aldrig riktigt har vetat något.
EnglishAlthough administratively it forms part of Parliament's Directorate of Studies (DG IV), it is nevertheless an independent assessment body working for our institution.
Administrativt ligger det inom vårt parlaments direktorat för studier (GD IV), men det är ett oberoende utvärderingsorgan för vår institution.