"administrative work" - Svensk översättning

EN

"administrative work" på svenska

EN

administrative work {substantiv}

volume_up
administrative work
General administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
Allmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
Such a database must not give rise to the need for excessive administrative work.
En sådan databas får inte medföra för stort administrativt arbete.
Firstly, there is the myth concerning administrative work.
För det första myten om administrativt arbete.

Användningsexempel för "administrative work" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn general, the administrative development work is progressing according to plan.
Allmänt sett fortskrider utvecklingsarbetet för förvaltningen planenligt.
EnglishCertainly, the administrative committees sometimes work with very short deadlines.
Dock arbetar förvaltningskommittéerna ibland med mycket korta tidsfrister.
EnglishGeneral administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
Allmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
EnglishSuch a database must not give rise to the need for excessive administrative work.
En sådan databas får inte medföra för stort administrativt arbete.
EnglishFirstly, there is the myth concerning administrative work.
För det första myten om administrativt arbete.
EnglishOf course, for doing this they get back 10 % of the duties, which really belong to the Community Budget, to cover their administrative work.
För detta får de dock tillbaka 10 procent av tullarna, vilka egentligen tillhör gemenskapsbudgeten.
EnglishThis situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to act as advisors.
Detta medför ytterligare administrativt arbete, vilket leder till att ledamöterna behöver kvalificerad personal som rådgivare.
EnglishWe have seen that the administrative work has been completed for what is still on the table at end of the term of office.
Vi har sett att det administrativa arbetet har slutförts för vad som fortfarande är på bordet i slutet av ordförandeskapsperioden.
EnglishThis situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to act as advisors.
Det medför ytterligare administrativt arbete, med resultat att ledamöterna behöver kvalificerad personal som kan fungera som rådgivare.
EnglishThis situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to carry out advisory roles.
Detta medför mer administrativt arbete, vilket gör att ledamöterna behöver kvalificerad personal som kan fungera som rådgivare.
EnglishI believe that the solutions are simple: administrative simplification, respect for work and, what is perhaps also necessary, an audit.
Europeiska unionens medborgare kommer också att bli förlorarna till följd av dessa indragningar av stöd till verksamheten för 2004.
EnglishI believe that the solutions are simple: administrative simplification, respect for work and, what is perhaps also necessary, an audit.
Jag tror att lösningarna är enkla: förenkling av administrationen, respekt för arbetet och, vilket kanske också krävs, en granskning.
EnglishThe primary skills of lorry drivers in SMEs are, of course, in transport and not in administrative or academic work.
Som lastbilchaufförer i små och medelstora företag ligger ju den primära kompetensen inom körningen och inte inom administrativt eller akademiskt arbete.
EnglishThis will increase and not reduce the amount of administrative work and the result will be that expensive, new, decentralised agencies will be established.
Detta ökar administrationen i stället för att minska den, och följden blir att dyra, nya, decentraliserade byråer inrättas.
EnglishIt also now applies to the self-employed except in respect of general administrative work, not linked directly to the specific transport operation under way.
Den gäller nu också egenföretagare, förutom när det gäller allmänt administrativt arbete som inte direkt hänger samman med transporten i fråga.
EnglishYour reports have covered virtually all of them, from the formal legislative proposal promoting administrative cooperation to our work with third countries.
Era betänkanden har omfattat i stort sett alla dessa frågor, allt från det formella lagförslaget som stödjer förvaltningssamarbetet till vårt arbete med tredjeländer.
EnglishWe looked at ways to cover the following important areas: the nature of voluntary work and administrative, financial, linguistic and cultural obstacles to mobility.
Vi har undersökt sätt att täcka in följande viktiga områden: arten av volontärarbete samt administrativa, finansiella, språkliga och kulturella hinder för rörlighet.
English   Mr President, I should like straight away to thank the Commissioner for this new report, which is a very rigorous piece of administrative work on the part of the Commission.
   Herr talman! Först av allt vill jag tacka kommissionsledamoten för denna nya rapport, som är ett mycket gediget förvaltningsarbete från kommissionens sida.
EnglishWe should note this point seriously and should also note that the four different funds, the seven objectives and the thirteen initiatives make for far too much administrative work.
Vi bör allvarligt notera denna åsikt och bör också notera att de fyra olika fonderna, de sju målen och de tretton initiativen innebär alldeles för mycket administrativt arbete.
EnglishHow do we take into account the working time on non-driving work - administrative and commercial processes and so on - of someone who is not driving and who cannot be recorded by tachograph?
Hur ska man beräkna arbetstiden utöver körtiden - administrativa och kommersiella procedurer och så vidare - för någon som inte kör och inte kan registreras av en färdskrivare?

Liknande översättningar för "administrative work" på svenska

administrative adjektiv
work substantiv
to work verb