"administrative court" - Svensk översättning

EN

"administrative court" på svenska

EN

administrative court {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
administrative court
This practice has been held to be legal in principle because the Supreme Administrative Court (SAC) approved it in two decisions given in 1963 and 1968 (SAC 1963 I 5 and SAC 1968 B II 521).
Detta förfarande har ansetts vara i princip lagligt eftersom Finlands högsta förvaltningsdomstol har godkänt förfarandet i två beslut från 1963 och 1968 (KHO:1963‑I‑5 och KHO:1968‑B‑II‑521).

Användningsexempel för "administrative court" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNor are we discussing why the Administrative Court of First Instance took the decision that it took in Portugal.
Vi diskuterar inte heller varför den administrativa förstainstansrätten i Portugal kom fram till det beslut som den fattade.
EnglishI was therefore amazed by the ruling handed down by the Supreme Administrative Court in Lithuania on 30 January of this year.
Jag blev därför förvånad över det beslut som den högsta förvaltningsdomstolen i Litauen fattade den 30 januari i år.
EnglishWe were therefore shocked when the Cairo Administrative Court set aside the ban which the Egyptian Government had imposed on genital mutilation.
Vi blev då också chockade när den administrativa domstolen i Kairo upphävde förbudet mot könsstympning som den egyptiska regeringen hade instiftat.
EnglishAs I said earlier, on 6 September 2004 the administrative and fiscal court of Coimbra concluded that there had been no violation of Community law.
Som jag sade tidigare kom Coimbras förvaltnings- och skattedomstol den 6 september 2004 fram till att det inte hade skett någon överträdelse av gemenskapsrätten.
EnglishThat is why the legal protection system must ensure continuity of court decisions, administrative decisions and decisions taken by the persons themselves.
Därför måste rättsskyddssystemet se till att det finns en överensstämmelse mellan domstolsbeslut, administrativa beslut och de beslut som tas av personerna i fråga.
EnglishIn Evros, in Rodopi and in Halkidiki, there has been strong reaction from the local communities and the Supreme Administrative Court in Greece, the Council of State, has handed down decisions.
I Evros, Rodopi och Halkidiki har lokalbefolkningen reagerat kraftigt, och högsta förvaltningsdomstolen har meddelat sina beslut.
EnglishOn 6 September 2004 the administrative and fiscal court of Coimbra adopted a decision on the appeal which has been the subject of a further appeal by 'Women on Waves '.
Den 6 september 2004 fattade Coimbras förvaltnings- och skattedomstol ett beslut om överklagandet, och detta beslut har i sin tur överklagats av ” Women on Waves ”.
EnglishThe main problem in the phase of preparation for accession was speeding up the administrative aspect of court cases and resolving the problems left over from the previous regime.
Under den förberedande fasen bestod huvudproblemet i att påskynda de juridiska och administrativa processerna och lösa de problem som den föregående regimen lämnat efter sig.
EnglishWe must also stress, however, that the judgment of the Federal Administrative Court in Germany means and has emphasised for Germany that the local authorities are duty bound to act in any case.
Vi måste ändå betona att den tyska federala författningsdomstolens domslut betyder och har visat Tyskland att lokala myndigheter är skyldiga att agera i vilket fall.
EnglishNot long ago, the Supreme Administrative Court of Lithuania judged the placing of street name signs in Polish alongside signs with Lithuanian names to be illegal, and ordered their removal.
Nyligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen i Litauen att det är olagligt att sätta upp skyltar med gatunamn på polska bredvid de litauiska namnen, och beordrade att de skulle tas bort.
EnglishThis practice has been held to be legal in principle because the Supreme Administrative Court (SAC) approved it in two decisions given in 1963 and 1968 (SAC 1963 I 5 and SAC 1968 B II 521).
Detta förfarande har ansetts vara i princip lagligt eftersom Finlands högsta förvaltningsdomstol har godkänt förfarandet i två beslut från 1963 och 1968 (KHO:1963‑I‑5 och KHO:1968‑B‑II‑521).

Liknande översättningar för "administrative court" på svenska

administrative adjektiv
court substantiv
to court verb