EN

administration {substantiv}

volume_up
1. allmänt
administration (även: conduct, direction, management)
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
administration (även: liquidation)
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
All anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
I am particularly referring to the openness of administration, the democratic nature of the European Union, foreign policy and the weighting of votes.
Jag tittar till exempel på offentlighet hos styrelse, unionens demokratiska halt, den utländska politiken och även röstvägningen.
As far as opening up administration is concerned it would be positive if, in the future, documents on Union legislation were made available earlier.
När det gäller offentlighet för styrelse, är det bra att dokumenten om unionslagstiftningen i fortsättningen tidigare blir tillgängliga.
All of them have a top-heavy structure with a management board with representation from every Member State and an administration that is sometimes smaller than the management board.
Alla dessa har en topptung struktur med en styrelse med företrädare från alla medlemsstater och en administration som ibland är mindre än styrelsen.
administration
administration (även: processing)
I think it is an extremely important issue, because it has a bearing on transparency and proper administration.
Det är en utomordentligt viktig fråga, som har att göra med insyn och korrekt handläggning.
The Annual Report for 2002 records the progress that has been made in handling complaints, promoting good administration and making the institution better known to citizens.
I årsrapporten för 2002 noteras de framsteg som gjorts i handläggningen av klagomål, främjandet av god förvaltning och för att göra institutionen mer känd bland medborgarna.
administration (även: handling)
administration (även: cabinet, government)
2. näringsliv
administration
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
3. amerikansk engelska
administration (även: government)
Answer: the United States administration, both under Clinton and Bush.
Svar: Förenta staternas regering, både Clinton och Bush.
The Socialist Government of Portugal did not collaborate with the Bush Administration: quite the contrary.
Portugals socialistiska regering samarbetade inte med Bushadministrationen, tvärtom.
Hopefully the US Administration will go this way.
Förhoppningsvis följer Förenta staternas regering detta.
SV

administration {utrum}

volume_up
All anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.

Användningsexempel för "administration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
EnglishThe customs administration has finally ceased to be an instrument of corruption.
Tullförvaltningen har äntligen upphört att vara ett instrument för korruption.
EnglishThere are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
Det finns två huvudsakliga hinder att övervinna här: administration och ekonomi.
EnglishA corrupt administration is part of daily life in many neighbouring countries.
En korrupt förvaltning är en del av det dagliga livet i många grannskapsländer.
EnglishWe have this recurring problem of administration, which we must get to grips with.
Administrationssvårigheterna är ett återkommande problem som vi måste ta itu med.
EnglishAs you observed, Mr Perry is one of the foremost champions of good administration.
Roy Perry är, som ni märkte, en av de största förkämparna för en god förvaltning.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
Vi kan inte låta administrationen för fleråriga program ligga utanför kommissionen.
EnglishThey are both instruments of a parliamentary democracy to monitor administration.
De är den parlamentariska demokratins instrument för att kontrollera förvaltningen.
EnglishA thorough reform of the administration will require a great deal of energy.
Även en grundlig reformering av administrationen kommer att kräva mycket energi.
EnglishThe Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
Bushadministrationen bär en stor del av ansvaret för att förhandlingarna körde fast.
EnglishAnd Mr Prodi talked about our having an open, modern and efficient administration.
Och Prodi talade om att vi skulle ha en öppen, modern och effektiv administration.
EnglishIt is important to create and apply a strategy for electronic administration.
Det är viktigt att upprätta och tillämpa en strategi för elektronisk förvaltning.
EnglishOr have our principles and values been the same as those of the Bush administration?
Eller har våra principer och värderingar varit desamma som Bushadministrationens?
EnglishActivity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
EnglishThese are reform in the public administration, in the judiciary and in the police.
Dessa är reformer av den offentliga förvaltningen, rättsväsendet och polisen.
EnglishThe administration that succeeded Clinton's put a stop to all these efforts.
Den administration som efterträdde Clinton satte stopp för alla dessa insatser.
EnglishI am referring to the bodies at every level of national and European administration.
Jag talar om organen på alla nivåer inom medlemsstaternas och EU:s förvaltning.
EnglishHowever, the United States system of administration for wine labels is unique.
Förenta staternas system för administration av vinmärken är emellertid unikt.
EnglishWe have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
Vi har sett till att administrationen av EU: s budget blir mindre byråkratisk.
EnglishThe proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.