EN

adjournment {substantiv}

volume_up
1. "to receive an"
adjournment
volume_up
uppskov {neut.} (att få uppskov)
2. "postponing to a later date"
adjournment
volume_up
bordläggning {utr.} (av en fråga till senare datum)
We shall, therefore, proceed to the debate and at the end of the afternoon the possible adjournment of the vote will be brought up for discussion.
Vi går därför vidare med debatten och vid eftermiddagens slut kan en eventuell bordläggning av omröstningen tas upp till diskussion.
3. näringsliv
adjournment (även: deferral, postponement)

Användningsexempel för "adjournment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe debate covered asylum rights and the adjournment was requested by Mr Schulz.
Debatten handlade om asylrätt och ajourneringen begärdes av Schulz.
EnglishI believe, however, that it is more appropriate to request an adjournment at voting time.
Jag anser emellertid att det är lämpligare att begära ett uppskjutande vid omröstningen.
EnglishWe want to make the most of the opportunity presented to us and to the Commission by an adjournment.
Vi skall utnyttja de chanser som vi och kommissionen får genom att uppskjuta det.
EnglishSo I request this adjournment under Rule 131 of our Rules of Procedure.
Därför anhåller jag om att omröstningen skall skjutas upp i enlighet med artikel 131 i arbetsordningen.
EnglishIt is clear that this condition has not been met: the adjournment was not requested twenty-four hours in advance.
Frågan är nu om den föreslagna strategin är det bästa sättet att uppnå detta.
English   – In that case, Mr Ő ry, it would be more appropriate to request an adjournment at voting time.
– I så fall, herr Őry, vore det lämpligare att begära ett uppskjutande vid tidpunkten för omröstningen.
English   – In that case, Mr Őry, it would be more appropriate to request an adjournment at voting time.
   – I så fall, herr Őry, vore det lämpligare att begära ett uppskjutande vid tidpunkten för omröstningen.
EnglishMadam President, during the sitting yesterday adjournment of a debate was requested under Rule 131.
Fru ordförande! Under gårdagens sammanträde begärdes ajournering av debatten i enlighet med artikel 131.
EnglishThe negotiations will then have to be suspended, perhaps even deferred, so an adjournment will not be necessary.
Då måste förhandlingarna skjutas upp, kanske till och med avbrytas, så någon ajournering kommer inte att behövas.
EnglishWe will debate it at voting time, and, if there is a request for adjournment, it will be submitted to the Assembly.
Vi kommer att diskutera detta vid omröstningen, och om det finns en begäran om uppskjutande kommer den att föreläggas församlingen.
EnglishIt is clear that this condition has not been met: the adjournment was not requested twenty-four hours in advance.
Talmannen skall omgående informera parlamentet.” Det är uppenbart att detta villkor inte har uppfyllts: uppskjutandet begärdes inte 24 timmar i förväg.
EnglishAt the Conference of Presidents' meeting on 31 January 2002 it was decided to alter the duration of the adjournment of the session.
Vid talmanskonferensens sammanträde den 31 januari 2002 beslutade man att ändra ajourneringsperiodernas längd inom ramen för sessionen.
EnglishI would like to put to you the straight question as to whether it really is legitimate to move the adjournment of a vote before the end of a debate.
Jag vill ställa er en rak fråga om det verkligen är berättigat att skjuta upp en omröstning innan debatten är avslutad.
EnglishAt the Conference of Presidents ' meeting on 31 January 2002 it was decided to alter the duration of the adjournment of the session.
Vid talmanskonferensens sammanträde den 31 januari 2002 beslutade man att ändra ajourneringsperiodernas längd inom ramen för sessionen.
EnglishAdjournment of the session
English(Parliament approved the adjournment of the vote on the second reading on the common position adopted by the Council until noon on Wednesday)
(Parlamentet godkände ajourneringen av omröstningen om andrabehandlingen av rådets gemensamma ståndpunkt till torsdag eftermiddag.)
EnglishAdjournment of session
EnglishWe shall, therefore, proceed to the debate and at the end of the afternoon the possible adjournment of the vote will be brought up for discussion.
Vi går därför vidare med debatten och vid eftermiddagens slut kan en eventuell bordläggning av omröstningen tas upp till diskussion.
EnglishIn fact, the Rules of Procedure state that if an adjournment is to be requested, the President of the House must be informed 24 hours in advance.
Faktum är att det i arbetsordningen fastslås att talmannen ska informeras minst 24 timmar i förväg om en begäran om att skjuta upp en debatt.
EnglishThose who are calling for an adjournment have clearly not thought about the consequences, especially given the current state of world affairs.
Konsekvenserna av ett sådant uppskjutande har säkerligen inte beaktats av dem som gjort begäran, särskilt i det nuvarande internationella läget.

Synonymer (engelska) till "adjournment":

adjournment