EN

adjacent {adjektiv}

volume_up
1. "close to"
adjacent (även: adjoining)
volume_up
angränsande {adj.} (som ligger intill)
Is the EU sufficiently prepared in case of disasters affecting adjacent European countries simultaneously?
Har EU tillräcklig beredskap om en katastrof skulle inträffa som drabbar angränsande europeiska länder samtidigt?
We are largely dependent on the willingness of the immediately adjacent territories to cooperate with us.
Vi är till stor del beroende av att företrädarna för de omedelbart angränsande områdena vill samarbeta med oss.
Select this option to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells.
Med den här funktionen överförs formateringarna för en cell automatiskt till de angränsande tomma cellerna.
adjacent (även: adjoining)
volume_up
närliggande {adj.} (som ligger intill)
The guide must provide for traffic control within the blocks, coordinated with adjacent blocks so that there are no overlapping areas.
Riktlinjerna måste tillgodose trafikkontroll inom blocken, som samordnats med närliggande block så att det inte finns några överlappande områden.
Union assistance may, subject to the requirement of concentration, also extend to adjacent and contiguous smaller areas fulfilling the same population density criterion.
Med förbehåll för koncentrationskravet kan unionsstöd lämnas till närliggande, mindre områden enligt samma befolkningstäthetskriterier.
On the occasion of the historic inter-Korean summit last year, the two Koreas agreed to relink this railway, as well as an adjacent highway.
Vid det historiska interkoreanska toppmötet förra året, kom de två Korea överens om att koppla samman denna järnväg på nytt, såväl som en närliggande huvudväg.
adjacent
volume_up
grann- {adj.} (som ligger intill)

Användningsexempel för "adjacent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou can select adjacent cells together, then merge them into a single cell.
Du kan markera celler som ligger intill varandra tillsammans och sedan sammanfoga dem till en enda cell.
EnglishClick and dragmaps to view adjacent sections immediately.
Klicka och dra kartorna om du vill kunna se intilliggande delar direkt.
EnglishVertical search with reference to adjacent cells to the right.
Lodrät sökning och hänvisning till höger därom liggande celler.
EnglishYou can specify related settings in the adjacent combo boxes.
I rotationsfälten kan du göra mera detaljerade inställningar.
EnglishHowever, states adjacent to countries with nuclear power plants can be adversely affected by their neighbour.
Stater som gränsar till länder med kärnkraftverk kan påverkas negativt av sina grannländer.
EnglishAnd, of course, we would have liked more rights for the residents of areas adjacent to agriculture.
Och naturligtvis skulle vi ha föredragit större rättigheter för dem som bor i områden intill jordbruk.
English97 percent of the land in the Galapagos Islands is protected, but the adjacent sea is being ravaged by fishing.
97 procent av landytan på Galapagosöarna är skyddad men havet runtomkring skövlas på fisk.
EnglishSelect a search engine to display its configuration in the adjacent text and option boxes.
Om du markerar en av sökmotorerna, visas respektive konfiguration i text - och alternativfälten som finns bredvid.
EnglishSelect the desired slide in the adjacent list box.
I listrutan väljer du den diabild som ska inleda presentationen.
EnglishWe talk a great deal about clear language and about protection of minorities in countries adjacent to the EU.
Vi säger att vi måste tala klarspråk och talar om skyddet av minoriteter i länder som ligger nära EU.
EnglishIf you hold down the (Command) (Ctrl) key as well as the arrow key, the adjacent cell will be split.
Om du dessutom håller ner Kommando Ctrl -tangenten samtidigt som piltangenten, så delas den intilliggande cellen.
EnglishSelect the desired color from the adjacent color table.
Välj en färg från färgtabellen som finns bredvid.
EnglishWe are largely dependent on the willingness of the immediately adjacent territories to cooperate with us.
Vi är till stor del beroende av att företrädarna för de omedelbart angränsande områdena vill samarbeta med oss.
EnglishIn the adjacent cell to the right, define the field type.
I nästa cell till höger bestämmer du fälttyp.
EnglishIs the EU sufficiently prepared in case of disasters affecting adjacent European countries simultaneously?
Har EU tillräcklig beredskap om en katastrof skulle inträffa som drabbar angränsande europeiska länder samtidigt?
EnglishTable Mode Fixed means, for example, that if you make one cell wider the adjacent cell will become narrower.
Tabelläge fast innebär att när man gör en cell bredare blir den intilliggande cellen i motsvarande mån smalare.
EnglishThe European Union must pay very special attention to the South, as well as to the countries adjacent to Russia.
Europeiska unionen måste vara särskilt uppmärksam på de södra gränserna, liksom på grannländerna till Ryssland.
EnglishSelect this option to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells.
Med den här funktionen överförs formateringarna för en cell automatiskt till de angränsande tomma cellerna.
EnglishThe same happened in the village adjacent to Hebron.
EnglishIn addition, the result achieved in relation to the establishment of buffer zones adjacent to waterways has been moderated.
Dessutom har det resultat som uppnåtts när det gäller upprättandet av buffertzoner till angränsande vattendrag dämpats.

Synonymer (engelska) till "adjacent":

adjacent
adjacency