EN

adhering {gerundium}

volume_up
adhering
It will be overcome simply by adhering to a basic principle, the principle of solidarity.
Den kommer att lösas genom att vi helt enkelt håller fast vid en grundprincip, solidaritetsprincipen.
We are actually able to conclude that Iran is now more or less adhering to the agreements of the NPT.
Vi kan faktiskt nu dra slutsatsen att Iran mer eller mindre håller fast vid icke-spridningsavtalet.
This would also guarantee the appropriateness and proportionality of community-level actions, while, of course, adhering to the principle of subsidiarity.
Det skulle också garantera lämpligheten av och proportionaliteten i åtgärder på gemenskapsnivå, samtidigt som man naturligtvis håller fast vid subsidiaritetsprincipen.

Användningsexempel för "adhering" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe were all unanimous on the subject of developing this area, and adhering to a tight schedule.
Vi var alla mycket eniga om att denna sektor skall utvecklas i en snabb tidtabell.
EnglishObviously, there have been problems in adhering to the content of directives.
Uppenbarligen har det varit problematiskt att följa direktiven.
EnglishOn many occasions, Europe has committed itself to adhering to high environmental protection standards.
EU har vid ett flertal tillfällen åtagit sig att följa höga miljöskyddskrav.
EnglishThat is a lot more important than adhering to every detail in the budget.
Detta är viktigare än att följa några detaljer i budgeten.
EnglishIt will be overcome simply by adhering to a basic principle, the principle of solidarity.
Den kommer att lösas genom att vi helt enkelt håller fast vid en grundprincip, solidaritetsprincipen.
EnglishIn the Netherlands, which is adhering to it, everything that is valuable is being cut back to nothing.
I Nederländerna, som har anslutit sig till det, skär man ned allt värdefullt till ingenting.
EnglishNot all Member States are adhering to the requirements of the directive.
Alla medlemsstater följer inte direktivets krav.
EnglishWe are actually able to conclude that Iran is now more or less adhering to the agreements of the NPT.
Vi kan faktiskt nu dra slutsatsen att Iran mer eller mindre håller fast vid icke-spridningsavtalet.
EnglishThis is all well and good for other countries, but the United States does not feel like adhering to these.
Alldeles utmärkt för andra länder, men Förenta staterna har ingen lust att binda sig till det.
EnglishThere is no question of giving up and adhering to the ILO.
Det blir inte fråga om att avstå och att hålla sig till ILO.
EnglishI would like to say, however, that the Council will of course be adhering to the commitments it has made.
Jag vill emellertid säga att rådet naturligtvis kommer att stå fast vid de åtaganden man har gjort.
EnglishWill the Commission follow up on the communication and will it start adhering to a truly global EU approach?
Kommer kommissionen att följa upp meddelandet och börja tillämpa en verkligt heltäckande EU-strategi?
English   Mr Pittella, thank you for your explanations and for adhering so strictly to your speaking time.
   – Herr Pittella! Tack för era förklaringar och för att ni var så noggrann med att hålla er till er talartid.
EnglishWe must maintain European solidarity while adhering to rules and principles that stem from the EU treaty.
Vi måste upprätthålla solidaritet med EU samtidigt som vi följer reglerna och principerna i EG-fördraget.
EnglishThe bad news is however, that Europe is much better at making declarations than it is at adhering to them.
Den dåliga nyheten är emellertid att EU är mycket bättre på att författa deklarationer än det är på att följa dem.
EnglishIt will be overcome simply by adhering to a basic principle, the principle of solidarity.
Solidaritet, inte fruktlös rivalitet eller löjliga strävanden efter herravälde: det är det budskap jag ville ge er innan jag avgår.
EnglishHe is the person not adhering to UN resolutions.
Det är han som inte följer FN: s resolutioner.
EnglishI hope that the Council remains resolute in adhering to these values and urges that these values are observed.
Jag hoppas att rådet fortsätter att beslutsamt ansluta sig till dessa värderingar och kräver att dessa värderingar iakttas.
EnglishWe need to find common solutions to these issues, but while adhering to our values and upholding our principles.
Vi måste hitta gemensamma lösningar på dessa problem samtidigt som vi följer våra värderingar och värnar om våra principer.
EnglishWhat is more, it is clear that strictly adhering to historic references would pose a major obstacle to any possible reform.
Att strikt hålla sig till historiska referensvärden skulle helt klart utgöra ett stort hinder för en eventuell reform.

Synonymer (engelska) till "adherence":

adherence