EN

adhered to {perfektparticip}

volume_up
adhered to

Användningsexempel för "adhered to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must be clear in this Chamber that international law must be adhered to.
Vi måste vara tydliga i det här parlamentet om att folkrätten måste respekteras.
EnglishIt is absolutely essential that humanitarian principles are adhered to and respected.
Det är absolut nödvändigt att de humanitära principerna uppfylls och respekteras.
EnglishThese provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.
Man måste strikt följa dessa bestämmelser och denna förändring är absolut nödvändig.
EnglishSpecial filming is not necessary and there are regulations which must be adhered to.
Det behövs inte några särskilda filmningar, det finns regler som måste upprätthållas.
EnglishWe MEPs take the view that there are two principles that must be adhered to.
Vi parlamentsledamöter anser att det finns två principer som måste följas.
EnglishIf it is adhered to in reality, then it should indeed serve as a precedent.
Om det uppfylls i verkligheten bör det verkligen tjäna som ett prejudikat.
EnglishWhen it suits people the Treaty is adhered to, but when it does not, the Treaty is ignored.
När det passar följer man fördraget, men när det inte passar struntar man i det.
EnglishIt is a debate about European law not being adhered to and not being implemented.
Det är en debatt om att EU-lagstiftningen inte följs eller genomförs.
EnglishThese provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.
Den finansiella ramen måste införas för att kunna följa bestämmelser som redan antagits.
EnglishWe do not even have clear sanctions should this strategy not be adhered to.
Vi har inte ens tydliga sanktioner för de fall där strategin inte följs.
EnglishThus, for Objective 1 the 75 % threshold of per capita GDP must be adhered to rigidly.
För mål 1 måste därför den 75-procentiga gränsen för BNP per person absolut bibehållas.
EnglishI understand and welcome that and I hope that the recommendations will be adhered to.
Jag gläder mig över detta och hoppas att man följer rekommendationerna.
EnglishWe have expressly adhered to our pledge to the Council that we would not increase the budget.
Vi har uttryckligen hållit vårt löfte till rådet att vi inte skall höja budgeten.
EnglishI will make it my business to see that Parliament' s decisions are adhered to.
Jag kommer att se till att man tar hänsyn till parlamentets beslut.
EnglishI discovered that the agreements that we had with the ALDE Group have not been adhered to.
Jag upptäckte att de överenskommelser som vi nått med ALDE-gruppen inte hade hållits.
EnglishThe criteria must be adhered to for the people to have confidence in the EU.
Kriterierna måste uppfyllas för att folket ska ha förtroende för EU.
EnglishFinally, minimum standards of financial controls must be adhered to.
Till sist måste man hålla fast vid miniminormer för finansiella kontroller.
EnglishIt is all very well having good legislation, but making sure that it is adhered to is key.
En bra lagstiftning är nog bra, men nyckeln är att se till att den följs.
EnglishI will make it my business to see that Parliament's decisions are adhered to.
Det betyder inte att kommissionen inte godtar parlamentets beslut.
EnglishIf these criteria are not adhered to, then development does not stand a chance
Om dessa kriterier inte uppfylls har utvecklingen inte en chans.

Liknande översättningar för "adhered to" på svenska

adhered verb
to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb
to take to verb