"adequacy" - Svensk översättning

EN

"adequacy" på svenska

volume_up
adequacy {substantiv}
EN

adequacy {substantiv}

volume_up
This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures.
Den bör i synnerhet inkludera en ingående undersökning av de redan befintliga åtgärdernas lämplighet.
Today the same problems of adequacy and continuity, and the same development difficulties are facing these systems throughout Europe.
Våra sociala trygghetssystem som togs fram alldeles efter andra världskriget står i dag överallt i Europa inför samma problem med lämplighet och varaktighet och samma svårigheter att utvecklas.
For example, the Commission will launch a public debate on the future of pensions and analyse options for ensuring the sustainability and adequacy of the pension systems.
Kommissionen kommer t.ex. att inleda en offentlig debatt om framtiden för pensioner och analysera alternativ för att garantera pensionssystemens hållbarhet och lämplighet.

Användningsexempel för "adequacy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn several places, it highlights the links between adequacy, sustainability and safety.
På flera ställen betonas kopplingen mellan tillräcklighet, hållbarhet och trygghet.
EnglishWe do not think that having a capital adequacy regime for funds solves the problem.
Vi tror inte att ett system med kapitalkrav för fonder löser problemet.
EnglishMany are worried about the adequacy of resources for treatment and growing costs.
Många oroar sig över om det finns tillräckliga resurser för behandling och ökade kostnader.
EnglishIdeally, an adequacy decision should be well on track by that time.
Det idealiska skulle vara att ett beslut om adekvat skydd är på god väg till dess.
EnglishOn adequacy: we cannot achieve that at European level, Member States must do that.
När det gäller tillräcklighet kan vi inte uppnå det på EU-nivå, det måste medlemsstaterna göra.
Englishif we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
om vi vill ha tillräckligt med livsmedel eftersom det bara är härigenom som vi kan ta itu med kriser,
EnglishThe committee welcomes the high capital adequacy ratio of the European Investment Bank (EIB).
Utskottet uppskattar Europeiska investeringsbankens höga kapitalkvot.
EnglishEthics committees will assess the adequacy and completeness of the written information.
De etiska kommittéerna skall utvärdera om den skriftliga informationen är fullständig och tydlig.
EnglishThe case of SWIFT casts doubts on the adequacy of data protection instruments in the EU.
Fallet SWIFT ger anledning att betvivla att EU:s instrument för skydd av personuppgifter är adekvata.
EnglishIt is a matter of capital adequacy and insurance for return journeys.
Det är en fråga om kapitalkrav och försäkringar för hemresor.
EnglishThe case of SWIFT casts doubts on the adequacy of data protection instruments in the EU.
Fallet SWIFT ger anledning att betvivla att EU: s instrument för skydd av personuppgifter är adekvata.
EnglishIt is my belief that pensions can and should be treated separately for their own capital adequacy requirements.
Jag är övertygad om att pensioner kan och bör behandlas separat med egna kapitalkrav.
EnglishIn situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
I sådana situationer som den i Haiti i dag är det viktigt med snabba, lämpliga och flexibla insatser.
EnglishThe Commission is proposing 5% in its capital adequacy review.
Kommissionen föreslår 5 procent i sin kapitalkravsöversyn.
EnglishCapital adequacy and investment services
Kapitalkrav för kreditinstitut och investeringstjänster inom värdepappersområdet
EnglishOur ageing European society calls for clear strategies to ensure the adequacy of pension systems.
Vårt åldrande europeiska samhälle kräver tydliga strategier för att få till stånd lämpliga pensionssystem.
EnglishWhat action will the Council take to ensure the adequacy and quality of care services?
Vad föreslår rådet att ska göras för att reglera ett tillräckligt och kvalitativt högstående utbud av de här tjänsterna?
EnglishMr President, the chairman has already spoken about the adequacy of the responses given by the Commission.
Kommissionen vill följaktligen inte förstå vårt upprepade budskap: ” Var förnuftiga och förhandla. ”
EnglishThis should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures.
Den bör i synnerhet inkludera en ingående undersökning av de redan befintliga åtgärdernas lämplighet.
EnglishHowever, in my view, there was an adequacy finding before us, which you described as being in order.
Enligt min uppfattning hade vi emellertid en adekvat skyddsnivå framför oss, som ni beskrev som fungerande.

Synonymer (engelska) till "adequacy":

adequacy