"additions" - Svensk översättning

EN

"additions" på svenska

volume_up
addition {substantiv}
volume_up
additivity {substantiv}
SV
volume_up
additive {substantiv}
SV

"addition" på engelska

EN

additions {pluralis}

volume_up
additions (även: suffixes)
The code was improved in 2006 and 2007, specifically with additions to the users' manual.
Koden förbättrades 2006 och 2007, specifikt genom tillägg till användarmanualen.
These new additions have now satisfied all the criteria laid down in the directive.
Dessa nya tillägg har nu uppfyllt alla kriterier som uppställdes i direktivet.
The regulation has worked properly, but the Commission suggests certain additions.
Förordningen har fungerat bra, men kommissionen föreslår vissa tillägg.
SV

addition {utrum}

volume_up
1. matematik
addition
Den översta modulen handlar faktiskt om addition med ental.
That top node right there, that's literally single digit addition.
Visar mattebokens bilder på räknehändelser addition eller subtraktion?
Do the pictures in the mathematics book show addition or subtraction?
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.
We should like more money, and we should like this addition to the legal basis.

Användningsexempel för "additions" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Montreal Protocol itself has had additions made to it no less than four times.
Det har även gjorts tillägg till Montrealprotokollet inte mindre än fyra gånger.
EnglishThese new additions have now satisfied all the criteria laid down in the directive.
Dessa nya tillägg har nu uppfyllt alla kriterier som uppställdes i direktivet.
EnglishI am delighted at how it has been improved by their judicious additions.
Betänkandet har till min stora glädje förbättrats av deras omdömesgilla tillägg.
EnglishI am, however, accepting some ideas from Members which are useful additions.
Jag accepterar emellertid vissa förslag från ledamöter, som utgör nyttiga tillskott.
EnglishThe code was improved in 2006 and 2007, specifically with additions to the users' manual.
Koden förbättrades 2006 och 2007, specifikt genom tillägg till användarmanualen.
EnglishThe regulation has worked properly, but the Commission suggests certain additions.
Förordningen har fungerat bra, men kommissionen föreslår vissa tillägg.
EnglishThe Committee on Culture and Education called for amendments and additions in three areas.
Utskottet för kultur och utbildning har begärt ändringar och tillägg på tre områden.
EnglishIn my view, with these two additions, the scope of the proposal becomes clear.
Med dessa två tillägg anser jag att förslagets räckvidd blir tydlig.
EnglishThere were good and sensible additions made to it by the Committee on Budgets.
Det tillfogades goda och intressanta förslag från budgetutskottet.
EnglishI have received three requests for additions to the "human rights" item.
När det gäller punkten "Mänskliga rättigheter" har jag mottagit tre önskemål om tillägg.
EnglishI have received three requests for additions to the " human rights " item.
När det gäller punkten " Mänskliga rättigheter " har jag mottagit tre önskemål om tillägg.
EnglishAs rapporteur, I support these additions, which are also partly my own.
Som föredragande står jag bakom dessa tillägg, vilka delvis även kommer från mig själv.
EnglishWe think that by and large the amendments are sensible additions to the text.
I stort sett anser vi att ändringsförslagen är förnuftiga och att de bidrar positivt till texten.
EnglishSuch additions could enrich rather than undermine the substance and balance of the Treaty.
Sådana tillägg skulle kunna stärka snarare än försvaga innehållet och balansen i fördraget.
EnglishThe Commission's proposed revisions and additions to Annex XII appear to be reasonable.
Granskningarna och tilläggen till bilaga XII som föreslagits av kommissionen verkar förnuftiga.
EnglishThe Commission' s proposed revisions and additions to Annex XII appear to be reasonable.
Granskningarna och tilläggen till bilaga XII som föreslagits av kommissionen verkar förnuftiga.
EnglishThese are very laudable additions to the Commission's already praiseworthy attempts.
Det är mycket berömvärda kompletteringar till kommissionens försök, vilka redan i sig är vällovliga.
EnglishI regard the additions he proposes as enhancing the current debate on concrete directives.
Hans kompletteringar betraktar jag som ett bra berikande av dagens debatt om konkreta direktiv.
EnglishThis will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
Detta kommer att ge oss utrymme för att göra tillägg längre fram, när och i den mån som problem uppstår.
EnglishThese additions are sensible, which is why I have voted in favour of concluding the agreement.
Det här är vettiga tillägg och jag röstade för ingåendet av avtalet.

Synonymer (engelska) till "addition":

addition
additive
English