EN

additionally {adverb}

volume_up
And additionally, there is a psychological aversion to doodling -- thank you, Freud.
Och dessutom finns det en psykologisk motvilja mot att klottra -- tack, Freud.
But additionally, the United Kingdom Government will be conducting their own analysis.
Dessutom kommer det Förenade kungarikets regering att utföra en egen analys.
Additionally, food safety has been accorded considerably more attention.
Dessutom ägnas livsmedelssäkerhet avsevärt större uppmärksamhet.

Användningsexempel för "additionally" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAdditionally, the description of the term " common interest " deserves attention.
Även beskrivningen av termen " gemensamt intresse " är värd att uppmärksamma.
EnglishAnd additionally, there is a psychological aversion to doodling -- thank you, Freud.
Och dessutom finns det en psykologisk motvilja mot att klottra -- tack, Freud.
EnglishAdditionally, the description of the term "common interest" deserves attention.
Även beskrivningen av termen "gemensamt intresse" är värd att uppmärksamma.
EnglishAdditionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.
Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.
EnglishSelect this option if you do not want to additionally scale the pages when printing.
Markera detta alternativ om Du inte vill att sidornas storlek ska ändras vid utskrift.
EnglishBut additionally, the United Kingdom Government will be conducting their own analysis.
Dessutom kommer det Förenade kungarikets regering att utföra en egen analys.
EnglishAdditionally linked contacts with companies in Sweden and the world for the coming future.
Dessutom knyts kontakter med företag i Sverige och världen inför kommande framtid.
EnglishAdditionally, the political distrust which exists between the partners must first be dispelled.
Även den politiska misstro som råder mellan partnerländerna måste först upphävas.
EnglishThis must not take place in opposition to America, but additionally.
Detta skall inte ske i motsättning till Amerika utan som en komplettering.
EnglishAdditionally, you can set the print order, the first page number and the page scale.
Du anger även ordningsföljden för de utskrivna sidorna, det första sidnumret och skalningen här.
EnglishAdditionally, you can create various indexes and tables in text documents.
Vidare kan du skapa förteckningar av olika slag, t.ex. innehållsförteckningar, i textdokument.
EnglishAdditionally, you can also select a sound file in the Slide Transition dialog.
I dialogrutan Diabildsväxling kan du också välja en ljudfil.
EnglishYou can additionally convert any open document to a template.
Du kan omvandla vilket som helst av dina öppnade dokument till en mall i efterhand.
EnglishAdditionally, it is questionable whether the European Member States always sail the right course.
Dessutom är det frågan om EU: s medlemsstater alltid seglar på rätt kurs.
EnglishAdditionally, food safety has been accorded considerably more attention.
Dessutom ägnas livsmedelssäkerhet avsevärt större uppmärksamhet.
EnglishAdditionally, Ireland is proposing a way in which it can escape from its isolation.
Dessutom föreslår Irland ett sätt att undgå sin isolering.
EnglishAdditionally, IMAP clients store a copy of a message for each label in which it appears.
Dessutom sparar IMAP-klienter en kopia av ett meddelande för varje etikett där meddelandet visas.
EnglishAdditionally, it is questionable whether the European Member States always sail the right course.
Dessutom är det frågan om EU:s medlemsstater alltid seglar på rätt kurs.
EnglishAdditionally, I believe that it is important that we move forward with some regard for solidarity.
Dessutom anser jag att det är viktigt att vi går framåt med viss hänsyn till solidaritet.
EnglishAdditionally, I share his fear that the BSE crisis is likely to be around for the foreseeable future.
Jag delar också hans rädsla att BSE-krisen fortfarande inte är ur världen på länge än.

Synonymer (engelska) till "additionally":

additionally
English
addition