"additional work" - Svensk översättning

EN

"additional work" på svenska

EN

additional work {substantiv}

volume_up
additional work (även: extra work, excess work)
They lead to unnecessary additional work for private individuals and companies.
Det leder till onödigt merarbete för privatpersoner och företag.

Användningsexempel för "additional work" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor that reason, it will be necessary to give additional support to legislative work.
Det kommer därför att bli nödvändigt att ge lagstiftningsarbetet extra stöd.
EnglishIn addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Därutöver tvistar man om arbete, extra arbete och onödigt arbete.
EnglishThey lead to unnecessary additional work for private individuals and companies.
Det leder till onödigt merarbete för privatpersoner och företag.
EnglishAre Members of the Commission permitted to work with additional security staff from their home countries?
Är det tillåtet för en kommissionsledamot att anlita ytterligare säkerhetsvakter från sitt hemland?
EnglishToday we have provided them with additional work.
I dag har vi dessutom givit dem ett extra arbete.
EnglishEnergy efficiency also has the additional benefit of providing work for Europe's small and medium-sized enterprises.
Energieffektivitet har också ytterligare fördelar genom att ge arbete för Europas små och medelstora företag.
EnglishAdditional demand for work can be created.
Man kan skapa en ökad efterfrågan på arbetsvolym.
English2.2 million of those 3.5 million in the UK receive no payment for that additional work they do each week.
2,2 miljoner av dessa 3,5 miljoner människor i Storbritannien får inget betalt för detta extraarbete som de utför varje vecka.
EnglishThe condition of the reactors has therefore deteriorated to a certain degree and some additional work will probably be necessary.
Reaktorernas skick har därför försämrats något och en del tillkommande verksamheter kommer antagligen att behövas.
EnglishObviously, additional work needs to be carried out to resume full trading, such as enhanced marketing campaigns and so on.
Naturligtvis krävs det ytterligare arbete för att återuppta handeln till fullo, t.ex. utökade marknadsföringskampanjer osv.
EnglishThis situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to act as advisors.
Detta medför ytterligare administrativt arbete, vilket leder till att ledamöterna behöver kvalificerad personal som rådgivare.
EnglishSo without the need for any additional work, 80% of the bathing water already meets the new standards proposed by the Commission.
Utan behov av ytterligare arbete, uppfyller redan 80 procent av badvattnen redan de nya normer som kommissionen föreslår.
EnglishThis means there will be additional work for those who remain, whereas the report acknowledges that 1 254 positions need to be filled.
Det innebär mera arbete för dem som blir kvar, trots att man i betänkandet erkänner att det redan saknas 1 254 tjänster.
EnglishThis situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to act as advisors.
Det medför ytterligare administrativt arbete, med resultat att ledamöterna behöver kvalificerad personal som kan fungera som rådgivare.
EnglishThis situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to carry out advisory roles.
Detta medför mer administrativt arbete, vilket gör att ledamöterna behöver kvalificerad personal som kan fungera som rådgivare.
EnglishThey are not crazy, but are of course being forced to work those hours, and have been put in a position where they have to work additional hours.
De är inte galna utan tvingas helt enkelt att arbeta dessa timmar. De har hamnat i en situation där de måste arbeta extra många timmar.
EnglishI have already spoken to the chairman, and we agree that the events of the last few days have made some additional work necessary.
Jag har redan talat med ordföranden. Vi är av samma uppfattning, nämligen att en efterbearbetning är nödvändig till följd av de senaste dagarnas händelseutveckling.
EnglishThe Commission will look into the possibilities of allocating, within the existing structures, additional human resources for work in Belarus.
Kommissionen kommer att se över möjligheterna att inom ramen för de befintliga strukturerna avsätta ytterligare personalresurser för arbete i Vitryssland.
EnglishThe UEN Group is very satisfied with the proposal put forward by Mr Guardans Cambó and the additional work done by the Committee on International Trade.
I UEN-gruppen är vi mycket nöjda med de förslag som lagts fram av Ignasi Guardans Cambó och det extra arbete som utförts av utskottet för internationell handel.
EnglishWithout doubt, it will also require some additional work which we shall have to think about.
Detta kräver övertygelse, politiskt arbete och argumentering och det kräver sannolikt även några extra ansträngningar som vi måste fundera över.

Liknande översättningar för "additional work" på svenska

additional adjektiv
work substantiv