"additional time" - Svensk översättning

EN

"additional time" på svenska

EN

additional time {substantiv}

volume_up
additional time
additional time
It is clear that additional time is needed to put in place the necessary arrangements so that the MiFID will work from the start.
Det är uppenbart att det behövs mer tid för att få de nödvändiga förberedelserna på plats så att MiFid kan fungera från början.
additional time
Mr President, since another member of my Group has given up his speaking time, I believe that I have accumulated additional time.
Jag tror att jag fått ytterligare tid att tala tack vare att en i min grupp avstått.
I am also the last person who would fail to grant Her Majesty additional time when it comes to building new coal-fired power stations.
Jag är också den sista som inte skulle bevilja Hennes Majestät ytterligare tid när det kommer till att bygga nya koleldade kraftverk.

Användningsexempel för "additional time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShe is one of the idealists who devote a great deal of additional time to this area.
Hon är ju en av de idealister som lägger ned väldigt mycket tid inom just detta område.
EnglishThis requires a good deal of time, including additional information and clarifications.
Det tar ganska mycket tid, bland annat för att samla in ytterligare uppgifter och förtydliganden.
EnglishThe provision of additional resources in a time of crisis is questionable.
Att tillhandahålla mer resurser i en kristid är tvivelaktigt.
EnglishWe are unable to grant additional time for you to make changes.
Vi kan inte ge dig ytterligare frist att införa ändringarna.
EnglishMy fellow Member has been given additional time as rapporteur.
Min kollega har fått extra tid i egenskap av föredragande.
EnglishAt the same time, total additional EU imports of tomatoes increased from 242 000 tonnes to 493 000 tonnes.
Under samma period ökade EU:s totala tilläggsimport av tomater från 242 000 ton till 493 000 ton.
EnglishI hope that this additional time will allow the impact of the measures in force to be assessed.
Jag hoppas att denna förlängning ska räcka för att man ska hinna utvärdera effekten av de gällande bestämmelserna.
EnglishMr President, since another member of my Group has given up his speaking time, I believe that I have accumulated additional time.
Herr talman! Jag tror att jag fått ytterligare tid att tala tack vare att en i min grupp avstått.
EnglishIt is therefore appropriate to emphasise the obligation of the budgetary authorities to provide additional payments on time.
Därför är det bra att man betonar att budgetmyndigheterna är skyldiga att tillhandahålla ytterligare betalningar i tid.
EnglishIt is clear that additional time is needed to put in place the necessary arrangements so that the MiFID will work from the start.
Det är uppenbart att det behövs mer tid för att få de nödvändiga förberedelserna på plats så att MiFid kan fungera från början.
EnglishWhat is more, such double verification involves significant costs and bureaucratic obstacles and requires additional time.
Det dubbelarbete denna andra provning innebär är också förbundet med betydande kostnader, byråkratiska hinder och ytterligare tidsåtgång.
EnglishThe memorandum of understanding has given our textile and clothing industry additional time to prepare for the challenges it faces.
Samförståndsavtalet har gett vår textil- och konfektionsindustri extra tid att förbereda sig inför de utmaningar som den står inför.
EnglishI am also the last person who would fail to grant Her Majesty additional time when it comes to building new coal-fired power stations.
Jag är också den sista som inte skulle bevilja Hennes Majestät ytterligare tid när det kommer till att bygga nya koleldade kraftverk.
EnglishSince notification may take some time because of additional loading time, a Status Bar appears with the " Adjust Objects " message.
Eftersom det kan dröja lite innan ett sådant meddelande laddas, visas ibland en förloppsindikator med meddelandet " Anpassa objekt... ".
EnglishIt is clear that we shall not be able to postpone this date and allow an additional period of time for the transition to a responsible system of animal welfare.
Det står klart att vi inte kommer att kunna skjuta upp datumet och ge mer tid för övergången till ett ansvarsfullt djurskyddssystem.
EnglishI intend to enumerate these points in the short time at my disposal, since I do not expect to be given so much additional time as the honourable Members on the other side of the House.
Jag vill i all korthet ta upp dessa, eftersom jag inte förväntar mig att få dra över tiden så mycket som mina kolleger på andra sidan har gjort.
EnglishLast time we discussed additional groups - at that time it was a question of doctors and a number of other groups - there was a similar discussion, but drivers were not included.
Förra gången vi diskuterade tilläggsgrupper - den gången gällde det läkare och en del andra grupper - fördes en liknande diskussion, men åkarna var ännu inte med.
EnglishFishermen have promoted the following as alternatives in Northern Ireland: further targeted decommissioning; real-time closures; additional technical conservation measures.
Fiskare har arbetat för följande alternativ i Nordirland: fortsatta punktinriktade nedläggningsåtgärder, avstängningar i realtid, ytterligare tekniska bevarandeåtgärder.
EnglishFor the time being, additional protection measures are already in place or planned on a national basis, with France, and more recently Spain, offering an appropriate and effective response.
Ytterligare skyddsåtgärder på nationell basis planeras eller har redan införts. Frankrike, och nyligen också Spanien, svarar för ändamålsenliga och effektiva insatser.
EnglishIt welcomes the consultation that the Commission has initiated with professionals from the sector, but urges the Commission to refuse the additional time that some farmers are requesting.
Man välkomnar det samråd som kommissionen har inlett med yrkesverksamma inom sektorn, men uppmanar kommissionen att avslå den begäran om extra tid som vissa jordbrukare har framfört.

Liknande översättningar för "additional time" på svenska

time substantiv
time adverb
Swedish
additional adjektiv
to time verb
all the time adverb
lead time substantiv
Swedish