"additional requirements" - Svensk översättning

EN

"additional requirements" på svenska

EN

additional requirements {pluralis}

volume_up
additional requirements
This is subject to the Euratom Treaty, and very clearly there are additional requirements.
Detta omfattas av Euratomfördraget och det finns väldigt tydliga ytterligare krav.
Euro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
Genom Euro 6-standardiseringen införs med rätta ytterligare krav på motorerna.
We have already adopted additional requirements relating to protecting pedestrians.
Vi har redan antagit ytterligare krav som handlar om att skydda fotgängarna.
additional requirements
Thirdly, can these new tests be considered part of the annual contract with the company, or will they be regarded as additional requirements, incurring extra costs?
För det tredje, kan dessa nya tester anses utgöra en del av årsavtalet med företaget, eller kommer de att betraktas som tilläggskrav som ger upphov till extra kostnader?

Användningsexempel för "additional requirements" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEuro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
Genom Euro 6-standardiseringen införs med rätta ytterligare krav på motorerna.
EnglishWe have already adopted additional requirements relating to protecting pedestrians.
Vi har redan antagit ytterligare krav som handlar om att skydda fotgängarna.
EnglishAdditional requirements faculty examiner section 13.3 (Vice-chancellor ref no1510-12)
tillägg kompetenskrav opponent vid disputation avsnitt 13.3 (Re dnr 1510-12)
EnglishI also asked them to notify us of any additional financial requirements they might have.
Jag bad dem också att meddela oss om de har några ytterligare ekonomiska anspråk.
EnglishThis is subject to the Euratom Treaty, and very clearly there are additional requirements.
Detta omfattas av Euratomfördraget och det finns väldigt tydliga ytterligare krav.
EnglishI accept the introduction of additional requirements to improve the traceability of products.
Jag godtar att ytterligare krav införs i syfte att förbättra produkternas spårbarhet.
EnglishFor certain regulated professions, however, additional requirements may be specified.
För vissa reglerade yrken får kompletterande krav dock uppställas.
EnglishThe Committee must closely monitor compliance and, where necessary, prescribe additional requirements.
Utskottet måste nära övervaka efterlevnaden och vid behov föreskriva ytterligare krav.
EnglishWe accept the need to introduce additional and stricter requirements to avoid cross-contamination.
Vi godtar behovet av att införa ytterligare och strängare krav för att undvika korskontaminering.
EnglishIt will assess probable additional spending requirements as tightly as possible.
Kommissionen kommer att så noggrant som möjligt undersöka områden där ytterligare utgifter troligen kommer att krävas.
EnglishA 20-metre long vessel warrants requirements additional to those needed simply for marketing.
Ett tjugo meter långt fartyg fordrar ytterligare föreskrifter utöver dem som endast behövs för marknadsföring.
EnglishArticle 4(2), introduces the possibility for Member States to impose additional information requirements.
Artikel 4.2 ger medlemsländerna möjlighet att utfärda ytterligare krav vad gäller förhandsinformation.
EnglishCalling for additional requirements to be met which are not part of the accession negotiations is counterproductive.
Att ställa ytterligare krav som inte finns med i anslutningsförhandlingarna är kontraproduktivt.
EnglishThe specified foodstuffs are subject to the additional labelling requirements laid down in this Regulation.
De åsyftade livsmedelsprodukterna är underställda ytterligare krav på märkning, som fastställs i denna förordning.
EnglishWe cannot expect visa applicants to bear the financial burden of the additional requirements of the European Union.
Vi kan inte begära att de sökande ska bära den ekonomiska bördan för de nya krav som Europeiska unionen ställer.
EnglishAnyhow, the Commission leaves flexibility for Member States concerning these additional publication requirements.
Kommissionen ger ändå medlemsstaterna en viss flexibilitet när det gäller dessa ytterligare krav på offentliggörande.
EnglishThis will enable us, among other things, to determine very quickly whether there are any additional requirements.
Detta kommer att göra det möjligt för oss att bland annat bestämma mycket fort om det finns ytterligare behov av stöd.
EnglishI would like to remind you that additional requirements were established for imports of Brazilian beef in January last year.
Jag vill påminna er om att ytterligare krav infördes för import av brasilianskt nötkött i januari förra året.
EnglishThe next task is to examine the situation that would develop if some Member States were to set additional requirements.
Nästa uppgift blir att undersöka den situation som skulle kunna utvecklas om vissa medlemsstater skulle framställa ytterligare krav.
EnglishThis means that they must meet the criteria set out in the treaty, but also that additional requirements cannot be imposed upon them.
Detta innebär att de måste uppfylla de kriterier som fastställs i fördraget, men också att ytterligare krav inte kan ställas på dem.

Liknande översättningar för "additional requirements" på svenska

requirements substantiv
Swedish
additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
additional premium substantiv
additional value substantiv
additional pay substantiv
additional equipment substantiv
conformance requirements substantiv