"additional order" - Svensk översättning

EN

"additional order" på svenska

EN

additional order {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
additional order

Användningsexempel för "additional order" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMost of the Member States need to apply additional measures in order to achieve the Kyoto objectives.
De flesta medlemsstater måste vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Kyotomålen.
EnglishHowever, Turkey will need to make additional efforts in order to be able to fulfil the demanding benchmarks.
Turkiet måste dock göra ytterligare insatser för att kunna uppfylla de krävande riktmärkena.
EnglishPresident, our group hopes that it would be possible to deploy additional resources in order to expedite this dynamic.
Herr talman! Vår grupp önskar att man för att påskynda denna dynamik kunde ta ytterligare resurser i bruk.
EnglishThis would have meant additional GNP in the order of GRD 1.6 trillion over and above what we actually had.
Det betyder att vi skulle ha kunnat ha en BNP för perioden 1994-1999 i storleksordningen 1,6 biljoner drakmer högre än vad vi hade.
EnglishThe allocation of additional, generous funds in order to build a stable EU neighbourhood seems unavoidable.
Det är därför absolut nödvändigt att vi anslår kompletterande generöst tilltagna medel för att skapa ett stabilt grannskap för EU.
EnglishIf the research-conducting producers of medicines require an additional incentive in order to develop their products, then they should get it.
Om de läkemedelstillverkare som bedriver forskning kräver ytterligare incitament för att utveckla sina produkter bör de få det.
EnglishDo we not demonstrate that we can succeed at being parliamentarians without having to take additional exams in order to be recognised throughout Europe?
Har inte vi visat att vi lyckas vara parlamentsledamöter utan att tvingas skaffa oss ytterligare examina för att kunna erkännas i hela EU?
EnglishThe crisis situation that we are facing does not help to tackle this serious problem, but we need to make an additional effort in order to solve it.
Den krissituation som vi står inför gör det inte lättare att ta itu med detta allvarliga problem men vi måste anstränga oss mer för att lösa det.
EnglishThis is not, though, about the Commission acquiring additional competences in order to influence prices and perhaps retain its own capacity for intervention.
Det här handlar dock inte om att kommissionen skall få ytterligare befogenheter för att påverka priser och kanske behålla sin egen kapacitet för intervenering.
EnglishI would therefore like to ask the Commission to clarify whether it is studying the possibility of allocating any additional funds in order to restore the funds in question.
Jag skulle därför vilja be kommissionen att klargöra om man undersöker möjligheten att anslå ytterligare medel för att återställa de berörda medlen.
EnglishAs a result, the Bulgarian power grid is faced with extensive challenges, which can be overcome with additional aid, in order to stabilise and safeguard the electricity network.
Det bulgariska kraftnätet står därför inför mycket stora utmaningar som kan övervinnas om man får ytterligare stöd för att stabilisera och skydda elnätet.
EnglishThis shows us that it is in the interests of the Democratic Republic of Congo to have credible additional deterrents available, in order to prevent a military option.
Detta visar oss att det ligger i Demokratiska republiken Kongos intresse att ha ytterligare trovärdiga avskräckningsmedel tillgängliga, för att förhindra ett militärt alternativ.
English2005 will be the second year of the enlarged EU, and the Commission is asking for a second of additional staff in order to be able to handle the greater requirements of an enlarged Union.
År 2005 kommer att vara det andra året med ett utvidgat EU, och kommissionen ansöker om ytterligare personal för att klara de utökade åtagandena i en utvidgad union.

Liknande översättningar för "additional order" på svenska

additional adjektiv
order substantiv