"additional measures" - Svensk översättning

EN

"additional measures" på svenska

EN

additional measures {pluralis}

volume_up
1. utbildning
additional measures
Some Member States have introduced additional measures on a national basis.
Vissa medlemsstater har infört ytterligare åtgärder på nationell basis.
However, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Men en minimilön låter bara förnuftigt när den kombineras med ytterligare åtgärder.
I understand that in London there are additional measures.
Jag förstår att det finns ytterligare åtgärder i London.
additional measures
We support the additional measures advocated in the original report.
Vi stöder de tilläggsåtgärder som förespråkas i det ursprungliga betänkandet.
There could then also be additional measures, which are more stringent and apply only in particular countries.
Det skulle då också kunna finnas tilläggsåtgärder, som är strängare och endast tillämpas i särskilda länder.

Användningsexempel för "additional measures" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Men en minimilön låter bara förnuftigt när den kombineras med ytterligare åtgärder.
EnglishDoes the Commission envisage any additional measures in this context?
Avser kommissionen att vidta några kompletterande åtgärder i detta sammanhang?
EnglishSome Member States have introduced additional measures on a national basis.
Vissa medlemsstater har infört ytterligare åtgärder på nationell basis.
EnglishWe support the additional measures advocated in the original report.
Vi stöder de tilläggsåtgärder som förespråkas i det ursprungliga betänkandet.
EnglishI would also ask the Commission what additional control measures it will be taking?
Jag skulle också vilja fråga kommissionen vilka extra kontrollåtgärder den kommer att vidta?
EnglishThe additional security measures should on no account lead to distortion of competition.
De extra säkerhetsåtgärderna får inte på något vis leda till snedvridning av konkurrensen.
EnglishAdditional measures have been taken to reduce the number of vacant posts.
Extra åtgärder har vidtagits för att minska antalet lediga tjänster.
EnglishWe also propose additional measures, such as the convening of a donors’ conference for Ukraine.
Vi föreslår även kompletterande åtgärder, till exempel en givarkonferens för Ukraina.
EnglishIt seems that additional security measures have been taken in this House.
Det verkar som om extra säkerhetsåtgärder har vidtagits i kammaren.
EnglishMost of the Member States need to apply additional measures in order to achieve the Kyoto objectives.
De flesta medlemsstater måste vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Kyotomålen.
EnglishAdditional and appropriate measures could then be taken based on a thorough analysis of the situation.
Fortsatta lämpliga åtgärder kan sedan vidtas efter en grundlig analys av läget.
EnglishAdditional support measures to balance this are clearly necessary.
Extra stödåtgärder för att balansera detta är uppenbarligen nödvändigt.
EnglishIn addition, the Member States can take additional measures in accordance with their national policies.
Detta stöd förväntas uppgå till omkring 2 miljarder euro under perioden 2000 – 2006.
EnglishSubject: Additional support measures for SMEs under tourism policy
Angående: Ytterligare stödåtgärder för små och medelstora företag inom ramen för turismpolitiken
EnglishWe do not believe that the request contained in Paragraph 15 calls for additional legislative measures.
Vi anser att begäran i punkt 15 inte ger upphov till ytterligare lagstiftningsinitiativ.
EnglishThe problem of funding the additional security measures was also properly addressed.
Problemet med finansieringen av de ytterligare säkerhetsåtgärderna har också ägnats tillbörlig uppmärksamhet.
EnglishI should like to make some additional remarks about other measures that could be undertaken by the EU.
Jag vill göra några ytterligare kommentarer om andra åtgärder som EU skulle kunna genomföra.
EnglishAdditional measures have been adopted by the Commission in the framework of the Community Action Plan.
Ytterligare åtgärder har vidtagits av kommissionen inom ramen för gemenskapens handlingsplan.
EnglishIn conclusion, I would like to make two additional observations regarding technical measures in the Baltic Sea.
Avslutningsvis två påpekanden som avser de tekniska åtgärderna i Östersjön.
EnglishIn addition, the Member States can take additional measures in accordance with their national policies.
Dessutom kan medlemsstaterna vidta ytterligare åtgärder i enlighet med sin nationella politik.

Liknande översättningar för "additional measures" på svenska

measures substantiv
Swedish
additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
additional premium substantiv
additional value substantiv
additional pay substantiv
additional equipment substantiv