"additional income" - Svensk översättning

EN

"additional income" på svenska

EN

additional income {substantiv}

volume_up
additional income (även: additional pay)
Erasmus should not be an additional income for young students but, on the contrary, the main support for those with low financial possibilities.
Erasmus ska inte vara en extra inkomst för unga studenter men däremot bör det vara det huvudsakliga stödet för dem som har små ekonomiska möjligheter.
The production of agricultural alcohol currently provides an additional income for many family-run farms, which thus see it as a secondary means of support.
Produktionen av alkohol från jordbruksprodukter tillför i dag en extra inkomst och därmed så att säga ett andra ben att stå på för många bönders familjeföretag.

Användningsexempel för "additional income" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishSecondly, any additional differentiation will create income insecurity among producers.
För det andra kommer all ytterligare differentiering att skapa osäkerhet i inkomsterna bland producenterna.
EnglishFishermen and their families do not have opportunities to earn additional income from other activities.
Fiskare och deras familjer har inte möjlighet att få extra inkomster från andra verksamheter.
EnglishI think that schools are sufficiently creative in seeking, and finding, additional sources of income to fund those programmes.
Jag anser att skolorna är tillräckligt kreativa i sina försök att hitta extra inkomstkällor för att finansiera dessa program.
EnglishFor us, this is not about additional income streams but is, instead, about directing transport more strongly by means of price signals.
För oss handlar inte det här om ytterligare inkomstflöden utan om att styra transporterna starkare med hjälp av prissignaler.
EnglishAdditional sources of income and an improvement in infrastructure are the result, and a depopulation of these rural areas is thereby prevented.
Det skapas ytterligare inkomstmöjligheter, förbättring av infrastrukturen, och man förebygger en avfolkning av denna landsbygd.
EnglishAnd I agree with Mr Blokland that this additional income and the savings on fuel costs can be put to good use to fund cleaner working methods.
Jag håller också med Blokland om att de extra inkomsterna och besparingarna på bränslekostnader kan användas för att investera i en renare process.
EnglishErasmus should not be an additional income for young students but, on the contrary, the main support for those with low financial possibilities.
Erasmus ska inte vara en extra inkomst för unga studenter men däremot bör det vara det huvudsakliga stödet för dem som har små ekonomiska möjligheter.
EnglishThe payments to farmers in these areas compensate farmers' additional costs and income forgone, which occur due to the existing natural handicap.
Stödet till jordbrukare i dessa områden kompenserar jordbrukarnas extra kostnader och inkomstbortfall som är följden av de naturbetingade svårigheterna.
EnglishIn their twilight years when they are approaching 70 and beyond I think it would be only reasonable that they could have a little bit of additional income.
På äldre dagar när de närmar sig 70 eller är ännu äldre anser jag att det bara skulle vara rimligt att de skulle kunna få lite extrainkomster.
EnglishFor many farms, direct sales bring much-needed additional income, and they are often run by farmers ' wives as an independent part of the business.
Den egna marknadsföringen ger många företag den nödvändiga extrainkomsten och sker ofta i form av en självständig företagsgren som drivs av bondmoran själv.
EnglishIn other words, at present there are a number of countries where the car industry needs this additional income generated by intellectual property rights.
Med andra ord finns det för närvarande ett antal länder där fordonsindustrin behöver denna ytterligare inkomst som alstras genom immateriella rättigheter.
EnglishThe Committee on Transport and Tourism is right to want to see the mandatory ring-fencing of this additional income for use in reducing external damage.
Utskottet för transport och turism vill med rätta se en obligatorisk öronmärkning av dessa extrainkomster så att de används för att begränsa externa skador.
EnglishThe production of agricultural alcohol currently provides an additional income for many family-run farms, which thus see it as a secondary means of support.
Produktionen av alkohol från jordbruksprodukter tillför i dag en extra inkomst och därmed så att säga ett andra ben att stå på för många bönders familjeföretag.
EnglishFor this reason, this agreement is extremely important to Mauritania because the European Union is paying for this access, thereby providing additional income separate from financial aid.
Avtalet är därför extremt viktigt för Mauretanien eftersom EU betalar för detta tillträde och därigenom tillför ytterligare inkomster vid sidan av finansiellt stöd.
EnglishSupport is granted per hectare and should compensate farmers for the additional costs incurred and income foregone due to the handicap to agricultural production in the areas concerned.
Stödet, som är hektarbaserat, är tänkt att kompensera jordbrukarna för merkostnader och inkomstbortfall på grund av de hinder som finns för jordbruksproduktionen i de berörda områdena.
EnglishAt the same time, that will mean additional sources of income for many rural areas and for many people, farmers in particular, not only from producing food, but also from producing energy plants.
Samtidigt innebär det ytterligare inkomstkällor för många landsbygdsområden och många människor, särskilt bönder, inte bara från livsmedelsproduktion utan även från energianläggningar.

Liknande översättningar för "additional income" på svenska

income substantiv
additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
additional premium substantiv
average income substantiv
operating income substantiv
accumulated income substantiv