"additional costs" - Svensk översättning

EN

"additional costs" på svenska

EN

additional costs {pluralis}

volume_up
additional costs
These practices led to considerable additional costs for the Community's budget.
Detta förfaringssätt ledde till avsevärda merkostnader för gemenskapens budget.
This Commission proposal cannot therefore directly create any additional costs.
Därmed kan kommissionens nuvarande förslag inte heller medföra omedelbara merkostnader.
We need to take great care not to impose unnecessary additional costs on these companies.
Vi måste vara uppmärksamma på att inte ålägga dessa företag onödiga merkostnader.

Användningsexempel för "additional costs" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese practices led to considerable additional costs for the Community's budget.
Detta förfaringssätt ledde till avsevärda merkostnader för gemenskapens budget.
EnglishOne example is Mrs Wortmann-Kool, who talks of additional costs of several euro.
Ett exempel är Corien Wortmann-Kool, som talar om merkostnader på flera euro.
EnglishThis Commission proposal cannot therefore directly create any additional costs.
Därmed kan kommissionens nuvarande förslag inte heller medföra omedelbara merkostnader.
EnglishThere will also be additional costs for employers that may lead to redundancies.
Arbetsgivarna får även ökade kostnader, som kan leda till avskedanden.
EnglishNo additional costs must be involved for small and medium-sized businesses.
Det får inte bli fråga om några ytterligare kostnader för små och medelstora företag.
EnglishWe need to take great care not to impose unnecessary additional costs on these companies.
Vi måste vara uppmärksamma på att inte ålägga dessa företag onödiga merkostnader.
EnglishThe package, however, entails additional costs of around ECU 170m in total.
Emellertid innehåller detta paket i sin slutsumma extrakostnader om ca 170 miljoner ecu.
EnglishThese savings considerably outweighed the additional legal aid costs.
Dessa besparingar var betydligt större än de extra kostnaderna för rättshjälp.
EnglishIn short, one wonders whether this duality will not give rise to additional costs.
Kort sagt, man kan undra om denna tvådelning inte kommer att ge upphov till extra kostnader.
EnglishFor Germany the additional costs are estimated at around EUR 1.7 billion.
För Tyskland beräknas de ytterligare kostnaderna uppgå till omkring 1,7 miljarder euro.
EnglishIn this respect, too, we must be careful not to create useless additional costs for farmers.
Också här måste man se till att inte skapa onödiga kostnader för jordbrukarna.
EnglishThe Green Paper does not invent any additional costs which make transport more expensive.
Grönboken hittar inte heller på några extra kostnader för att göra transporten dyrare.
EnglishThese figures reveal that the additional costs to be borne by Member States should not be too great.
Siffrorna visar att extrakostnaderna för medlemsstaterna inte blir alltför höga.
EnglishOf course, this will involve additional costs in terms of the European Parliament's budget.
Naturligtvis kommer detta att innebära en ökning av utgifterna i Europaparlamentets budget.
EnglishHowever, compliance with these regulations incurs significant additional costs for Europe's farmers.
Att följa dessa regler åsamkar emellertid EU-jordbrukarna betydande extrakostnader.
EnglishThe Member States, however, must also fund these additional costs.
Medlemsstaterna skall dock finansiera även alla dessa anslagsökningar.
EnglishWhat is more, businesses would have to bear these additional costs, which is impossible.
Dessutom skulle företagen bli tvungna att stå för dessa ytterligare kostnader, vilket är omöjligt.
EnglishBut in many areas we know that there will be additional costs.
Men vi vet att det tillkommer ytterligare kostnader inom många områden.
EnglishThe additional costs for accessibility are always much higher.
De tillkommande kostnaderna för tillgänglighet är alltid mycket högre.
EnglishIts additional costs are at present around EUR 0.30 per litre.
För närvarande uppgår merkostnaderna till cirka 0,30 euro per liter.

Liknande översättningar för "additional costs" på svenska

additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
additional premium substantiv
operating costs substantiv
additional value substantiv
additional pay substantiv
additional equipment substantiv