"additional cost" - Svensk översättning

EN

"additional cost" på svenska

EN

additional cost {substantiv}

volume_up
additional cost (även: added cost)
And I am quite aware that this will, of course, entail a considerable additional cost.
Det innebär självklart en hög merkostnad. Det vet jag också.
Those of us from outlying island regions are wondering who is going to pay the additional cost that will arise for these regions in deficit.
Vi som kommer från avsides belägna öregioner undrar vem som ska betala den merkostnad som uppstår i de missgynnade regionerna.
But in reality the transport aid which goes to Volvo in Umeå only corresponds to part of the additional cost involved in being located in northern Sweden.
Samtidigt är det så att det transportstöd som utgår till Volvo i Umeå bara motsvarar en del av den merkostnad som det innebär att ligga i norra Sverige.

Användningsexempel för "additional cost" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe methods for deciding about this additional cost were also criticised.
Även metoderna för hur man fattade beslut om denna extra kostnad har kritiserats.
EnglishThis additional cost is likely to be between three or four cents per vehicle per kilometre.
Den extra kostnaden blir sannolikt mellan 3 och 4 cent per fordon och kilometer.
EnglishThis additional cost is likely to average three or four cents per vehicle per kilometre.
Denna extra kostnad blir sannolikt i genomsnitt 3 eller 4 cent per fordon och kilometer.
EnglishAnd I am quite aware that this will, of course, entail a considerable additional cost.
Det innebär självklart en hög merkostnad. Det vet jag också.
EnglishThe aid which they receive is only a small part of the additional cost for transport in Sweden.
Det stöd som man får motsvarar ju bara en liten del av merkostnaden för transporten i Sverige.
EnglishWhat about the additional cost of this project both for the taxpayer and for the motorist?
Hur blir det med tilläggskostnaderna för detta projekt, både för skattebetalarna och för bilförarna?
EnglishAny patient who is not treated in good time entails an additional cost for the health service.
Alla patienter som inte får vård inom rimlig tid skapar extra kostnader för hälso- och sjukvården.
EnglishWhat about the French, for whom this measure will cost an additional EUR 916 million a year?
Hur är det med fransmännen för vilka denna åtgärd kommer att kosta ytterligare 916 miljoner euro per år?
EnglishWhen the agreed quota of 4 850 tonnes per year is reached, each additional tonne will cost EUR 65.
När den avtalade årskvoten på 4 850 ton har uppnåtts utgår en avgift på 65 euro för varje extra ton.
EnglishThe so-called Paulson package contains additional proposals estimated to cost a further USD 700-800 billion.
Det så kallade Paulsonpaketet innehåller ytterligare förslag som beräknas kosta ytterligare 700-800 miljarder.
EnglishThe aid only partly covers the additional cost of siting production facilities in the north of the country.
Stödet motsvarar dock bara en del av merkostnaden för att tillverkningen är lokaliserad i norra delen av landet.
EnglishMy answer was, and I repeat it here, that I am aware of the impact of delay and possible additional cost.
Mitt svar var, och jag upprepar det här, att jag är medveten om förseningens följder och eventuella extra kostnader.
EnglishThe additional budgetary cost of enlargement could be in the region of EUR 145m per year, according to one report.
Den tillkommande kostnaden för utvidgningen skulle kunna ligga på ca 145 miljoner euro per år, enligt en rapport.
EnglishMeasures to combat noise at source mean an additional cost for industry which has to adapt to new specifications.
Bekämpningen av bullerkällorna betyder naturligtvis en ytterligare kostnad för industriernas anpassning till de nya normerna.
EnglishI would also like to remind us all that this will not have any additional cost, a detail that sometimes gets forgotten.
Jag vill också påminna oss alla om att detta inte kommer att medföra några ytterligare kostnader, en detalj som ibland glöms bort.
EnglishI have already expressed my curiosity to know the estimated additional cost of the better regulation initiative.
Jag har redan uttryck min nyfikenhet för att få reda på hur stor den uppskattade tilläggskostnaden för initiativet för bättre lagstiftning är.
EnglishThere must be some additional cost between the dates that the new Member States wanted and the dates the Commission is proposing.
Det måste uppstå ytterligare kostnader mellan de datum som de nya medlemsstaterna ville ha och de datum som kommissionen föreslår.
EnglishWhy do we not simply say: we want enlargement towards the east, but no country is prepared to pay even one additional euro towards the cost of this.
Varför säger vi att vi vill ha östutvidgningen, men inget land är berett att ge ut en enda euro till för detta.
EnglishMany people saw this as an additional cost to the consumer, yet we are being told by the government that it was not an extra charge.
Många människor betraktade detta som en extra avgift för konsumenten, och ändå menar regeringen att det inte är någon extra avgift.
EnglishThose of us from outlying island regions are wondering who is going to pay the additional cost that will arise for these regions in deficit.
Vi som kommer från avsides belägna öregioner undrar vem som ska betala den merkostnad som uppstår i de missgynnade regionerna.

Liknande översättningar för "additional cost" på svenska

cost substantiv
Swedish
additional adjektiv
operating cost substantiv
to cost verb
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
prime cost substantiv
additional item substantiv
Swedish