"addition" - Svensk översättning

EN

"addition" på svenska

volume_up
addition {substantiv}
SV

"addition" på engelska

EN addition
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

addition (även: add-on, increment, insert, supplement)
I recommend that the Regulation be approved without addition or amendment.
Jag rekommenderar att förordningen godkänns utan tillägg eller ändringsförslag.
This is a compromise amendment that would remain as an addition.
Det är ett kompromissändringsförslag som skulle bli som ett tillägg.
My support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
Mitt stöd till alstrande av ren energi gäller inte för detta tillägg.
addition (även: advance, augmentation, boost, enhancement)
In addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
Förutom strategiska åtgärder krävs en ökning av det omedelbara biståndet.
In addition to the 54% increase in complaints this year, we have also experienced a 62% increase in admissible complaints.
Utöver den 54-procentiga ökningen av klagomålen i år har vi också upplevt en 62-procentig ökning av de tillåtliga klagomålen.
In addition to more traditional type of violence against women, we have recently witnessed a rise in honour crimes and genital mutilation.
Förutom det mer traditionella våldet mot kvinnor har vi nyligen sett en ökning av hedersrelaterade brott och könsstympning.
The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till det aktiva medborgarskapet.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
EU:s miljömärke är avsett för alla produkter och är ett mycket välkommet tillskott.
. - (FI) The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
. - (FI) Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till ett aktivt medborgarskap.
addition (även: extension, rollout, roll-out)
In addition, the Strategy also covers the field of energy - which in some circumstances could include an expansion of hydroelectric power.
Dessutom omfattar strategin energiområdet, vilket i vissa fall kan innebära en utbyggnad av vattenkraften.
In addition, the Danube strategy also covers the field of energy, which, in some circumstances, could include an expansion of hydroelectric power.
Donaustrategin omfattar också energiområdet, vilket i vissa fall kan medföra en utbyggnad av vattenkraften.
addition (även: extension, annexe)
addition (även: increment)
addition (även: appointment)
The addition of vitamins, minerals, and additives to foodstuffs is often abused.
Tillsättning av vitaminer, mineraler och tillsatser i livsmedel sker ofta på ett missvisande sätt.
I know that the addition of sugar will be decided.
Jag vet att man kommer att besluta om tillsättning av socker.
We also adopted the addition of sugar to wine.
Vi godkände också tillsättning av socker i vin.
The multiplicity of supplementary pension schemes simply does not permit a straightforward addition of periods of contribution payments, as is the case under 1408.
Mångfalden av tilläggspensioner tillåter inte en enkel sammanräkning av de bidragande tidsperioderna, så som det görs under 1408.
addition
addition

2. matematik

addition
That top node right there, that's literally single digit addition.
Den översta modulen handlar faktiskt om addition med ental.
Do the pictures in the mathematics book show addition or subtraction?
Visar mattebokens bilder på räknehändelser addition eller subtraktion?
We should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.

Synonymer (engelska) till "addition":

addition

Användningsexempel för "addition" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is women and girls who, in addition, are exposed to special forms of atrocity.
Det är kvinnor och flickor som därtill utsätts för speciella former av angrepp.
EnglishIf you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
Om Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
EnglishIn addition, the early warning response system of the Community worked very well.
Dessutom fungerade gemenskapens system för tidig varning och reaktion mycket väl.
EnglishIn addition, we are waiting for the European Commission's proposed legislation.
Dessutom väntar vi på förslaget till lagstiftning från Europeiska kommissionen.
EnglishIn addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/Muslim.
Dessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
EnglishIn addition, traffic in Europe today is, to a very large extent, transboundary.
Dessutom är dagens trafik i Europa i väldigt stor utsträckning gränsöverskridande.
EnglishIn addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets' .
Därutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
EnglishIn addition, Parliament will receive ECU 150 million for its building projects.
Därutöver kommer parlamentet att få 150 miljoner ecu för sitt byggnadsprojekt.
EnglishIn addition, the Commission has exclusive competence in matters of state aid.
Kommissionen har för övrigt exklusiva befogenheter när det gäller statligt stöd.
EnglishIn addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets '.
Därutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
EnglishIn addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
För övrigt kan investeringar i utvecklingsländer spela en avgörande roll här.
EnglishIn addition, larger Member States and the peripheral ones were seriously penalised.
Dessutom bestraffades de större och avlägset belägna medlemsstaterna i hög grad.
EnglishFour amendments have been voted which are in addition to what the committee voted.
Man har röstat fram fyra ändringsförslag utöver dem som utskottet röstade fram.
EnglishIn addition, we wanted to develop the Union's common foreign and security policy.
Därutöver ville vi utveckla unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
EnglishIn addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/ Muslim.
Dessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
EnglishIn addition, the regions' position within the Union is altered by climate change.
Dessutom förändras regionernas position inom unionen av klimatförändringarna.
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Parlamentet hade dessutom ett större förtroende än Europeiska centralbanken.
EnglishIn addition, the debate opens with speeches by the political group spokesmen.
Dessutom inleds debatten med anföranden av talesmän för de politiska grupperna.
EnglishIn addition to improving efficiency, there is a need for other transport models.
Förutom att förbättra effektiviteten finns det ett behov av andra transportmodeller.
EnglishIn addition, the Union should promote the reform of the aforementioned Commission.
Dessutom bör Europeiska unionen främja en reform av människorättskommissionen.