"addendum" - Svensk översättning

EN

"addendum" på svenska

volume_up
addendum {substantiv}
EN

addendum {substantiv}

volume_up
1. allmänt
It became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Det innebar ett tillägg till mänsklighetens historia, och till omänsklighetens.
The Committee has introduced an addendum concerning Estonia, among other countries.
Utskottet har infört ett tillägg avseende bl.a. Estland.
But if you wish I can put it to a vote as an addendum.
Men om i vill, kan jag låta det gå till omröstning som tillägg.
2. näringsliv
I would like to deal with this in three parts plus an addendum.
Jag skulle vilja dela upp det i tre delar plus en bilaga.

Användningsexempel för "addendum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
Eftersom jag har den engelska texten framför mig, läser jag tillägget på engelska.
EnglishIt became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Det innebar ett tillägg till mänsklighetens historia, och till omänsklighetens.
EnglishThis is the message I want to be conveyed as an addendum to this debate.
Detta är det budskap jag vill kasta in i marginalen till denna debatt.
EnglishThe Committee has introduced an addendum concerning Estonia, among other countries.
Utskottet har infört ett tillägg avseende bl.a. Estland.
EnglishAs an addendum to a framework agreement, no new mandate is required in order to renew a protocol.
Därför krävs det inga nya mandat som komplement till ramavtalet för att förnya ett protokoll.
EnglishMr President, I would just like to make an addendum so that the Minutes of the proceedings are correct.
Herr ordförande! Jag ville bara göra ett tillägg så att det blir rätt i förhandlingsreferatet.
EnglishI would like to deal with this in three parts plus an addendum.
Jag skulle vilja dela upp det i tre delar plus en bilaga.
EnglishBut if you wish I can put it to a vote as an addendum.
Men om i vill, kan jag låta det gå till omröstning som tillägg.
EnglishPlease feel free to read and use SPARC Author’s Addendum ((Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)
Läs gärna och använd  SPARC Author´s Addendum (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)
EnglishEven the Committee of the Regions has done so; this constituted an addendum after the report was completed in committee.
Även Regionkommittén har gjort det; det har kommit som ett tillägg efter det att rapporten blev färdig i vårt utskott.
English   – Mr President, I should like to request an addendum to Amendment 5, the correct amendment tabled by Mr Lambrinidis.
   – Herr talman! Jag ber att få göra ett tillägg till ändringsförslag 5, det lämpliga ändringsförslaget från Stavros Lambrinidis.
EnglishIs it an addendum to the Treaty?
EnglishI agree with the addendum specifying the means to be used to inform employees about any vacant posts in the user undertaking.
Jag stöder tillägget om de metoder genom vilka de tillfälligt sysselsatta skall hållas informerade om lediga platser vid kundföretaget.
EnglishFor that reason the Committee wanted an addendum to Article 3 which called for differentiation in the relevant funding in the budget.
Därför ville utskottet ha ett tillägg till artikel 3 i det stycke där det föreskrivs att dessa anslag skall differentieras i budgeten.
EnglishHowever, I think that we must grasp the nettle and acknowledge that cultural industries are no longer an addendum to these discussions.
Jag tror emellertid att vi måste ta tjuren vid hornen och erkänna att kulturindustrin inte längre är ett tillägg till dessa diskussioner.
EnglishPreviously, Mr President, we always had the following addendum: 'the relevant provisions shall apply mutatis mutandis to Non-attached Members'.
Tidigare hade vi alltid följande tillägg: ”Relevanta bestämmelser ska tillämpas med nödvändiga ändringar för grupplösa ledamöter.”
EnglishThe addendum tabled replaces the call for therapeutic treatment of rare diseases with the objective of preventing the birth of sick people.
Det tillägg som lagts fram ersätter kravet på terapeutisk behandling av sällsynta sjukdomar med målet att förhindra att sjuka människor föds.
EnglishI tabled an addendum in the name of my group this morning to include those items and I hope very much it will receive the support of this House.
Jag lade fram ett tillägg på min grupps vägnar i förmiddags som inkluderar dessa punkter och jag hoppas verkligen att kammaren stöder detta.
EnglishMrs Günther, I can see no objection from the House and so I will put the amendment to the vote with that addendum.
Fru Günther! Jag kan inte se att det finns några invändningar från parlamentet, och följaktligen kommer jag att genomföra omröstningen om ändringsförslaget med detta tillägg.
English   Mr President, this is an addendum that we had already accepted in the compromise negotiations but which has been omitted owing to an editorial oversight.
   – Herr talman! Det här är ett tillägg som vi redan godkände i kompromissförhandlingarna, men som har utelämnats på grund av ett tryckfel.

Synonymer (engelska) till "addendum":

addendum