EN

added {adjektiv}

volume_up
A protocol of further intentions added to the stability pact is not enough.
Ett protokoll om ytterligare föresatser för stabilitetspakten skulle inte räcka.
The importance of the port sector, Mr President, needs no added emphasis.
Hamnsektorns betydelse behöver inte betonas ytterligare, herr talman.
Another sixty will be added from the ten candidate countries.
Ytterligare 60 tillkommer tillsammans med de tio nya medlemsstaterna.
To put any added burden on it at this moment in time is quite wrong.
Att lägga en extra börda på det vid denna tidpunkt är fullkomligt uppåt väggarna.
And, of course, the added profit may more than compensate for those lives.
Naturligtvis kan den extra vinsten kompensera detta liv.
At least 300 000 tons of additional imports a month must be added to that.
Till detta måste därefter läggas 300 000 ton extra import per månad.
However, we are undecided about increased convergence of value-added tax.
Däremot är vi tveksamma till ökad konvergens av mervärdesskatten.
It has added modestly to the sum total of human happiness as well.
Dessutom har denna överenskommelse på ett blygsamt sätt även bidragit till ökad mänsklig lycka.
Improving food variety and quality through added value is now central to a modern food sector.
En ökad variation av livsmedel och kvalitet genom ett ökat värde är nu av central betydelse för den moderna livsmedelssektorn.

Användningsexempel för "added" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Den har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
EnglishAdded to this is the low implementation rate, which in 2003 was less than 44%.
Till detta kommer den låga tillämpningsgraden, som 2003 var lägre än 44 procent.
EnglishToday, the more important element of choice and political will has been added.
I dag har viktigare inslag tillkommit, nämligen valmöjlighet och politisk vilja.
EnglishOn behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
Å skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
EnglishMr Bowis also added that it is necessary to strengthen research and development.
John Bowis tillade också att man måste satsa mer på forskning och utveckling.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Vi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt.
EnglishIf the two figures are added together some countries end up with two Commissioners.
Om de två siffrorna adderas skulle vissa länder till slut få två kommissionärer.
EnglishEurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
EnglishMeta tags are added to the section of your HTML page and generally look like this:
Metataggar läggs till i avsnittet på HTML-sidan och ser i allmänhet ut så här:
EnglishMadam President, my group has not added its signatures to the joint resolution.
Fru talman! Min partigrupp har inte undertecknat den gemensamma resolutionen.
English   – Mr President, this document refers to VAT, value added tax, on postage stamps.
   – Herr talman! Detta dokument handlar om moms, mervärdesskatt, på frimärken.
EnglishCommunication is also important; that is something I have added to my report.
Kommunikation är också viktigt; det är något som jag lagt till i mitt betänkande.
EnglishWhy then, Mr Rehn, should new demands constantly be added to the accession criteria?
Herr Rehn! Varför ska nya krav ständigt läggas till bland anslutningsvillkoren?
EnglishThe added value of Europol in this process must also be investigated carefully.
Det mervärde som Europol tillför måste också noggrant klargöras i den här processen.
EnglishAt the moment the list is, as I say, a negative list and it is added to as required.
För närvarande är listan, som jag säger, en negativ lista som fylls på vid behov.
EnglishIf there is no added value, there is no justification for Community action.
Om det inte finns några förtjänster så kan gemenskapsåtgärderna inte berättigas.
EnglishThat is therefore a new point to be added to the list of complementary measures.
Detta är alltså en ny punkt som borde läggas till listan över komplementära åtgärder.
EnglishA protocol of further intentions added to the stability pact is not enough.
Ett protokoll om ytterligare föresatser för stabilitetspakten skulle inte räcka.
EnglishThe second point is the idea of added therapeutic value for a new medicinal product.
Den andra punkten är idén med ett terapeutiskt mervärde för ett nytt läkemedel.
EnglishIf I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
Om jag går till snabbköpet och köper ett paket mjölk betalar jag mervärdesskatt.

Synonymer (engelska) till "ad":

ad