EN

to add [added|added] {verb}

volume_up
Of course, I would like to add that that is something which is of serious concern.
Jag skulle naturligtvis vilja tillägga att det är någonting mycket allvarligt.
Except that we should add "... for the new order of things, in the post-EMU era ".
Men man måste tillägga "... för de nya tingens ordning, för tiden efter EMU ".
But I must add that, in this field, we cannot be satisfied with experiments.
Men jag vill tillägga att inom detta område kan vi inte nöja oss med experiment.
I should also like to add Saudi Arabia, Colombia, Indonesia and Afghanistan.
Jag skulle vilja lägga till Saudiarabien, Colombia, Indonesien och Afghanistan.
If there is anything to add at the end of the vote, I will bring it to you.
Om det finns något att lägga till efter omröstningen kommer jag att meddela er det.
However, I also have something to add which is rather at the margins of the debate.
Jag har dock något att lägga till som snarast ligger i utkanterna av debatten.
In this way we can only add to the democratic legitimacy of the reform process.
Detta kan endast leda till att öka den demokratiska legitimiteten hos reformprocessen.
To add to the length of the beautifully presented annual reports which achieve precisely nothing?
Eller öka tjockleken på tjusiga årsrapporter som är fullständigt oanvändbara?
There is a further alarming factor which will inevitably add to our problems.
Det finns ytterligare en alarmerande faktor som oundvikligen kommer att öka våra problem.
Add a domain by entering the domain name andclicking Add New Domain.
Lägg till en domän genom att ange domännamnet ochklicka på Lägg till domän.
In the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
Ange ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
Click Add to select a file in the Open dialog to be added to the list of files.
Om du klickar på Lägg till, kan du i dialogrutan Öppna markera en fil som läggs till i fillistan.
Add " + A3 " (without the quotation marks) to the formula and press the Enter key.
Tillfoga " + A3 " (utan citationstecken) vid formelns slut och tryck på returtangenten.
I would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Jag vill tillfoga att ändringsförslag 10 är helt godtagbart när det gäller det förslaget.
Madam President, I should like to add my congratulations and conclude with a warning.
Jag vill tillfoga mina gratulationer och avsluta med en varning.
In the next five years, however, Iran plans to add 45 000 centrifuges to the existing 5 600.
Under de närmaste fem åren planerar Iran att addera 45 000 centrifuger till de befintliga 5 600.
Basically it is a question of adding zeros and ones.
Det handlar i grunden om att addera ettor och nollor.
It is possible to add 30 %, 40 %, 55 % water to these chickens.
Man får tillsätta 30, 40, 55 procent vatten till kycklingarna.
This means that it is forbidden to add flavourings to spirits.
Det betyder att det är förbjudet att tillsätta smakämnen till spritdrycker.
Are we now to accept that the Americans may add water to wine up to 7 %?
Ska vi nu acceptera att amerikanerna skulle kunna tillsätta upp till 7 procent vatten till vinet?
I would like us to be in a position to add another 20% to the '20/20/20 by 2020' formula.
Jag önskar att vi var i en position där vi kunde plussa på ytterligare 20 procent på vårt 20-20-20-paket till 2020.
to add

Användningsexempel för "to add" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
Jag vill emellertid bara tillägga att detta måste vara kärnan i vår resolution.
EnglishI would add that, with your plan, we will have a milk shortage in the future.
Jag vill tillägga att vi genom er plan kommer att få brist på mjölk i framtiden.
EnglishI would therefore like to add that we also need more economic control in Europe.
Jag vill därför tillägga att vi även behöver mer ekonomisk kontroll i Europa.
EnglishLet me also add, having been requested, the following position of the Commission.
På begäran vill jag också ta upp följande ståndpunkt som kommissionen har antagit.
English   Mr President, let me add my congratulations to Mr Karim on an excellent report.
   Herr talman! Låt mig också gratulera Sajjad Karim till ett utmärkt betänkande.
EnglishMr President, Commissioner, I wish to add something to what has just been said.
Herr talman, herr kommissionär! Jag vill knyta an till det som just har sagts.
English(DA) Mr President, I would just like briefly to add something to my first speech.
- (DA) Herr talman! Jag vill bara kort tillägga en sak till mitt första anförande.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
EnglishI would like to add a few personal comments. I agree with all these statements.
(DE) Personligen vill jag gärna tillägga: jag vill understryka alla dessa ord.
EnglishI am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
Jag är säker på att Franco Frattini kommer att ha en del att säga i ärendet.
EnglishIf you allow me, I shall add some remarks on the pregnant workers directive.
Om jag får, vill jag tillägga några saker om direktivet om gravida arbetstagare.
English   Mr President, I should like to add to the criticism expressed in this House.
   .– Herr talman! Jag vill instämma i den kritik som har framförts här i kammaren.
EnglishThat, Mr President, is what I wished to add to the rapporteur’s presentation.
Det, herr talman, var vad jag hade att tillägga till föredragandens presentation.
EnglishOf course, I would like to add that that is something which is of serious concern.
Jag skulle naturligtvis vilja tillägga att det är någonting mycket allvarligt.
EnglishExcept that we should add "... for the new order of things, in the post-EMU era ".
Men man måste tillägga "... för de nya tingens ordning, för tiden efter EMU ".
EnglishBut I must add that, in this field, we cannot be satisfied with experiments.
Men jag vill tillägga att inom detta område kan vi inte nöja oss med experiment.
EnglishI should like to add something in reply to the supplementary question just put.
Jag skulle vilja tillägga ytterligare en sak som svar på den här följdfrågan.
EnglishIn the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
Ange ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
EnglishI agree with changes that add clarity to texts but do not change the substance.
Jag kan gå med på förändringar som ökar klarheten men inte ändrar innehållet.
EnglishIn regard to additional substances, Parliament had hoped to add a consistent number.
När det gäller tillsatser hade parlamentet hoppats kunna lägga till en hel del.

"add a gloss" på svenska

add a gloss
Swedish
  • lägga till en glans
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"add glitter" på svenska

add glitter
Swedish
  • lägg till glitter
  • lägga glitter
Mera chevron_right

"add greenery" på svenska

add greenery
Swedish
  • lägg till grönska
  • lägga grönska
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "add-in":

add-in
add-on