EN

adapted {adjektiv}

volume_up
adapted (även: adjusted, suited)
We need to develop a new policy that is adapted to the new challenges.
Vi måste utveckla en ny politik som är anpassad till de nya utmaningarna.
The Group of the European People's Party is proposing another option, which is much better adapted to the real problem.
PPE-DE-gruppen visar på en ny utväg som är mycket bättre anpassad till det som ingår i problemet.
With this in mind, not only is a suitable format required, but also access which is adapted to their needs.
Med detta i åtanke krävs inte bara ett hållbart format, utan även en tillgänglighet som är anpassad efter deras behov.
Appropriate solutions must be adapted to Member States’ different pension systems.
Lämpliga lösningar måste anpassas till medlemsstaternas olika pensionssystem.
It could not be adapted in time and would be inappropriate.
Det går inte att anpassa i tid och är inte lämpligt.
As they are adapted to the specific characteristics of their areas, they are a particularly appropriate instrument for the rational management of resources.
Med tanke på anpassningen till det lokala fisket, utgör de ett särskilt lämpligt verktyg när det gäller att utnyttja resurserna på ett rationellt sätt.
adapted (även: wrought)
Europe imports 98% of its uranium, and in the statistics, in Europe's statistical yearbook, nuclear was shown as a native energy source because the statistics had not been adapted.
Europa importerar 98 procent av sitt uran, och enligt statistiken i europeisk statistisk årsbok redovisades kärnenergin som en inhemsk energikälla eftersom statistiken inte var bearbetad.
adapted
adapted (även: conducive, useful)
adapted

Användningsexempel för "adapted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Den måste anpassas så att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
EnglishThis enlargement cannot succeed unless the institutional framework is adapted.
Denna utvidgning kan inte lyckas om inte det institutionella ramverket anpassas.
EnglishThe regulations governing waste have not been adapted to cover this type of waste.
Den cyanidmetod som användes i Rumänien förbjuds genom det föreslagna direktivet.
EnglishOnly the height of the last frame of a chain can be adapted to the text content.
Det är bara den sista ramen i en kedja som kan anpassa sin höjd till textinnehållet.
EnglishAppropriate solutions must be adapted to Member States’ different pension systems.
Lämpliga lösningar måste anpassas till medlemsstaternas olika pensionssystem.
EnglishIt should also be adapted to the needs of today and the anticipated needs of tomorrow.
Den bör också anpassas efter dagens behov och de förväntade behoven i framtiden.
EnglishWe also know that the pension and health systems need to be adapted accordingly.
Vi vet också att systemet för äldreomsorg och hälsovården måste anpassas.
EnglishProduction methods need to be adapted to the limits that poverty imposes.
Produktionsmetoderna måste anpassas till de begränsningar som fattigdom medför.
EnglishVocational education and training must be adapted to the needs of the labour market.
Yrkesutbildning och fortbildning måste anpassas till arbetsmarknadens behov.
EnglishEducation must be adapted to take account of these changed circumstances.
Utbildningen måste anpassas till att ta hänsyn till dessa förändrade förhållanden.
EnglishOur proposal is sufficiently flexible to allow it to be adapted over time.
Vårt förslag är tillräckligt flexibelt för att tillåta en anpassning på sikt.
EnglishThe structures must be adapted to cope with the dramatic growth in the number of tasks.
Strukturerna måste ha anpassats för att uppdragen verkligen skall kunna utvecklas.
EnglishUndoubtedly the legislation needs to be adapted to developments in the sector.
Lagstiftningen behöver säkerligen anpassas efter utvecklingen i sektorn.
EnglishIt must also be adapted to the socio-economic situation in each of the countries.
Det måste också anpassas till den socioekonomiska situationen i vart och ett av länderna.
EnglishBut for a regulation to fulfil its purpose, it must be adapted to real conditions.
Men för att en förordning skall fylla sin funktion måste den anpassas till verkligheten.
EnglishWhen the real country moves ahead of the legal country, the procedures must be adapted.
När ett land faktiskt sätter sig över lagen, måste förfarandet anpassas till detta.
EnglishThe partnership includes a bilateral dimension which is adapted to each partner country.
Partnerskapet har en bilateral dimension som anpassas till varje partnerland.
EnglishOur education systems should not have to be adapted to the cultures of other peoples.
Våra utbildningssystem ska inte behöva anpassas till andra folks kulturer.
EnglishI also want to ask him if the banking supervision system needs to be adapted.
Jag frågar honom också om inte systemet med bankkontroll måste anpassas.
EnglishAwareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
Medvetenheten på området måste öka och lagstiftningen anpassas därefter.

Synonymer (engelska) till "adapted":

adapted
English