EN

adaptation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (
Anpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (debate)
Anpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (debatt)
There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Betydande framsteg gjordes i fråga om teknik, skogar och anpassning.
adaptation
Could it mean more time being offered for such adaptation Europe-wide, as it were?
Skulle detta med andra ord innebära att mer tid ges till denna typ av anpassningar över hela EU?
Det behövs radikala tekniska anpassningar.
We should, of course, also have decisions on REDD+, adaptation, technology, finance and capacity-building.
Vi bör självfallet också ha beslut om REDD+, anpassningar, teknik, finans och kapacitetsuppbyggnad.
adaptation
This is a useful adaptation of the Rules of Procedure.
Detta är en praktisk omarbetning av arbetsordningen.
I would however add that the Commission's proposal provides for rapid adaptation, should the OIE recommendations be modified.
Jag vill emellertid tillägga att kommissionens förslag föreskriver snabb omarbetning om OIE: s rekommendationer skulle förändras.
I would however add that the Commission's proposal provides for rapid adaptation, should the OIE recommendations be modified.
Jag vill emellertid tillägga att kommissionens förslag föreskriver snabb omarbetning om OIE:s rekommendationer skulle förändras.
Secondly, the adaptation of the procedural time limits to the time limits for the granting and revocation of refugee status, ensuring that applications for asylum can be processed speedily.
För det andra, anpassningen av fristerna för förfarandet till dem som gäller för erkännande eller frånkännande av flyktingstatus, så att en snabb bearbetning av asylansökningarna kan garanteras.
adaptation (även: outplacement, swing)
Employees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Arbetstagarna måste kunna utnyttja möjligheter till omskolning och omställning.
Our amendments, which provide for adaptations, accommodations and accessibility and include publicity, are absolutely crucial in ensuring that disabled people are involved.
Våra ändringsförslag, som kräver omställning, anpassning, tillgänglighet och även publicitet, är av helt avgörande betydelse för att de funktionshindrade ska göras delaktiga.
The Commission believes that all undertakings will be able to prepare themselves in time for the final changeover to the euro, including the adaptation of their computer systems and software.
Kommissionen tror att alla företag kommer att kunna förbereda sig i tid för den slutgiltiga omställningen till euron, inbegripet anpassningen av sina datasystem och programvaror.
adaptation
2. biologi
adaptation
A sub-project of the interdisciplinary research project, Climate change, Impacts and Adaptation in the sub-Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.
Ett delprojekt inom det interdisciplinära forskningsprojektet Climate change, impacts and adaptation in the sub Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.
SV

adaptation {utrum}

volume_up
1. biologi
adaptation
Ett delprojekt inom det interdisciplinära forskningsprojektet Climate change, impacts and adaptation in the sub Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.
A sub-project of the interdisciplinary research project, Climate change, Impacts and Adaptation in the sub-Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.

Användningsexempel för "adaptation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is important support and we understand that the adaptation can take time.
Det är ett viktigt stöd och vi har förståelse för att omställningen kan ta tid.
EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Anpassningsfrågan är övergripande och berör flera sektoriella politikområden.
EnglishEmployees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Arbetstagarna måste kunna utnyttja möjligheter till omskolning och omställning.
EnglishFirstly, the policy of adaptation should be added to all Community policies.
För det första borde anpassningsstrategin gälla alla gemenskapens politiska områden.
EnglishWe need major projects, innovation, research, infrastructure, sustainable adaptation.
Vi behöver stora projekt, innovation, forskning, infrastruktur, hållbar anpassning.
EnglishThe Ombudsman also submitted on 11 July a proposal for the adaptation of his statute.
Den 11 juli lade ombudsmannen också fram ett förslag om godkännande av hans stadga.
EnglishYou stress the importance of an ecosystem approach to climate change adaptation.
Ni betonar vikten av en ekosystemsbaserad metod för anpassning till klimatförändringarna.
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Om vi vill nå framgång i Köpenhamn måste vi inrätta anpassningsfonden.
EnglishAdaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (debate)
Anpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (debatt)
EnglishAdaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (
Anpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (
EnglishAdaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
Bevarande av vilda fåglar (anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll) (
EnglishThese concerns have been intensified with the passage of the Adaptation of Laws bill.
Dessa bekymmer har intensifierats i och med antagandet av Lagen om anpassning av lagar.
EnglishIt is the adaptation of the Treaty, Article 272 in particular, to the real situation.
Det gäller anpassningen av fördraget, och då i synnerhet artikel 272, till verkligheten.
EnglishSuch adaptation seems very important to me for workers ' health and safety.
En sådan anpassning är i mina ögon väldigt viktig för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
EnglishThere was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Betydande framsteg gjordes i fråga om teknik, skogar och anpassning.
EnglishIn that sense it might affect the adaptation, i.e. adjustment, of certain positions.
På det sättet skulle det kunna påverka anpassningen, dvs. justeringen av vissa positioner.
EnglishSuch adaptation seems very important to me for workers' health and safety.
En sådan anpassning är i mina ögon väldigt viktig för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
EnglishThe third point is the adaptation of the British rebate to meet the conditions of enlargement.
Det är allt kommissionen begär, och vi anser att det är rättvist och förnuftigt.
EnglishThis social partnership requires a culture of adaptation and anticipation of change.
Det sociala partnerskapet kräver en kultur av anpassning och föregripande av förändringar.
EnglishThe Green Paper/White Paper process now deals primarily with adaptation inside the Union.
Arbetet med grönboken och vitboken behandlar för närvarande anpassningen inom unionen.

Synonymer (engelska) till "adaptation":

adaptation
adapted
English
adapter

Synonymer (svenska) till "adaptation":

adaptation
Swedish