EN

adaptability {substantiv}

volume_up
adaptability (även: adjustment)
I welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
Jag välkomnar diskussionen om individernas anställningsbarhet och anpassningsförmåga.
Such adaptability is the intention of the changes at international level.
En sådan anpassningsförmåga är syftet med ändringarna på internationell nivå.
The market requires flexibility and adaptability to the new communications environments.
Marknaden kräver flexibilitet och anpassningsförmåga till den nya kommunikationsmiljön.

Användningsexempel för "adaptability" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSuch adaptability is the intention of the changes at international level.
En sådan anpassningsförmåga är syftet med ändringarna på internationell nivå.
EnglishI welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
Jag välkomnar diskussionen om individernas anställningsbarhet och anpassningsförmåga.
EnglishMoreover, the demands for adaptability will not lessen over the next few years.
Kraven på anpassningsförmåga kommer inte att minska under kommande år.
English   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
   – Är inte denna nyckelfråga något av ett avgörande prov för unionens anpassningsförmåga?
EnglishSolidarity and adaptability must be the principles on which it is founded.
Den måste grundas på principerna om solidaritet och anpassningsförmåga.
EnglishThe market requires flexibility and adaptability to the new communications environments.
Marknaden kräver flexibilitet och anpassningsförmåga till den nya kommunikationsmiljön.
EnglishThe second area involves proposals which affect the internal adaptability of the company.
Andra huvudpunkten nu, förslag som rör företagens interna möjligheter till anpassning.
EnglishBetween 1968 and 2008, customs have served as an example of resourcefulness and adaptability.
Mellan 1968 och 2008 har tullen varit en förebild för sin rådighet och anpassbarhet.
EnglishIt highlights the Network's adaptability which meets the needs, in particular, of magistrates.
Nätverkets flexibilitet framhålls, vilket uppfyller de behov som särskilt domare har.
EnglishFirstly, the adaptability of people and enterprises must be promoted.
För det första måste människors och företags anpassningsförmåga främjas.
EnglishIs this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
Som ni säger står det i fördraget, men det är upp till medlemsstaternas regeringar att ändra på det.
EnglishThese guidelines are also reflected in the Green Paper, not least with regard to adaptability.
Dessa riktlinjer återspeglas också i grönboken, inte minst när det gäller anpassningsförmåga.
EnglishAnd the third is the adaptability of the pension systems, so that they take account of changes.
Och det tredje är pensionssystemens anpassningsförmåga, så att hänsyn tas till förändringar.
EnglishEntrepreneurship and adaptability are still judged to be deficient.
Företagaranda och anpassningsförmåga är fortfarande en bristvara.
EnglishThe Swedish system is clearly a model which provides adaptability in a globalised society.
Det svenska systemet är helt klart en modell som skapar anpassningsförmåga i ett globaliserat samhälle.
EnglishSuch adaptability is the intention of the changes at international level.
Det skulle också kunna resultera i att vissa riskelement skulle ignoreras eftersom de inte nämns specifikt.
EnglishToday they focus on promoting anticipation, prevention of crisis, employability and adaptability.
I dag handlar de om att främja förutseende, förebygga kriser, anställbarhet och anpassningsbarhet.
EnglishFlexibility and adaptability, so that our companies can adapt to a fast-changing market.
Flexibilitet och anpassningsbarhet, så att våra företag kan anpassa sig till en snabbt föränderlig marknad.
EnglishIt will be a process that requires capacity for change and adaptability according to circumstances.
Det handlar om en process där man behöver förmåga till förändring och anpassning efter resultaten.
EnglishThe budget talks have failed on account of the conflict between budget stability and adaptability.
Budgetsamtalen har misslyckats på grund av konflikten mellan budgetstabilitet och anpassningsförmåga.

Synonymer (engelska) till "adapted":

adapted
English
adapter
adaptive
English