"to adapt to" - Svensk översättning

EN

"to adapt to" på svenska

EN

to adapt to {verb}

volume_up
to adapt to (även: to adapt)
to adapt to (även: to adjust to)
We are in fact going to adopt a report which Mrs Mann has had the goodness to adapt in accordance with the new political situation.
I realiteten skall vi yttra oss om ett betänkande, som Mann med en rejäl dos god vilja har tvingats anpassa till den nya politiska situationen.
On the contrary, the EU is merely repeating the same old measures, which it is trying to adapt to the framework of the forthcoming CAP health check.
Tvärtom upprepar EU bara samma gamla åtgärder, som man försöker att anpassa till ramen för den kommande ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken.
This is an area which the Council should in future look at with more modern eyes and adapt to the new growing labour market which demands greater flexibility.
Det är ett område som rådet fortsättningsvis borde se på med mer moderna ögon och anpassa till den nya, framväxande arbetsmarknaden som kräver större flexibilitet.

Användningsexempel för "to adapt to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Hur kan vi också göra det lättare för låginkomsthushåll i Europa att anpassa sig?
EnglishThis means that the workforce has to adapt to the new information technologies.
Det förutsätter att arbetskraften anpassar sig till den nya informationstekniken.
EnglishWe have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
Vi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
EnglishAgriculture needs to adapt to market rules in order to be exposed to competition.
Jordbruket måste anpassas till marknadsregler i syfte att utsättas för konkurrens.
EnglishThe European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Europaparlamentet måste därför anpassa sin budgetstrategi till denna omständighet.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Annars får vi anpassa och ändra lagstiftningen, på nationell eller europeisk nivå.
EnglishThis is why we urgently need to adapt our policy areas to a changing reality.
Det är därför det brådskar att anpassa vår politik till en föränderlig verklighet.
EnglishIt is also necessary in order to adapt to the changing rules of world trade.
Den är också nödvändig för att anpassa de föränderliga reglerna för världshandeln.
EnglishIn order to allow beneficiary countries and economic operators to adapt to it.
För att göra det möjligt för förmånsländerna och företagen att anpassa sig till den.
EnglishI believe we should give the postal service a chance to adapt to new trends.
Jag tycker att vi skall ge även posten en möjlighet att möta den nya utvecklingen.
EnglishNovelty is adaptive when things are changing and you need to adapt yourself.
Nymodighet är anpassningsbar när saker förändras och du behöver anpassa dig själv.
EnglishMembers who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Ledamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
EnglishFurther choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
Ytterligare val måste också göras så att vi kan anpassa oss för att rädda människoliv.
EnglishThere is also another side to this problem: the Roma themselves must adapt.
Det finns ytterligare en sida av detta problem: romerna själva måste anpassas.
EnglishThis has also been stressed by Mr Färm who said that we need time to adapt our policy.
Det har också Färm betonat. Han sade: vi behöver tid för att anpassa vår politik.
EnglishThe global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
Den globala ekonomiska krisen innebär att vi återigen tvingas anpassa oss.
EnglishI am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
Jag är frestad att tillgripa det gamla talesättet: Vilken del av ”nej” förstår ni inte?
EnglishIt is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.
Socialförsäkrings- och pensionssystemen måste anpassas till dagens utmaningar.
EnglishSince the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
Sedan tidernas begynnelse har mänskligheten kunnat anpassa sig till det naturliga klimatet.
EnglishIt is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt.
Det är varje land som vill ansluta sig till EU som måste anpassa sig.

Liknande översättningar för "to adapt to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb
to take to verb
to keep to verb
to allude to verb