EN

actually {adverb}

volume_up
But actually, before placing the scaffold into the patient, we actually exercise it.
Men innan vi faktiskt sätter tillbaka materialet i patienten, så tränar vi upp det.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
Vad beträffar Albanien är resolutionen faktiskt inte riktad till kommissionen.
(Laughter) And actually you use it and it's actually useful.
(skratt) Och det gör ni faktiskt, och det är faktiskt användbart.
The proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Förslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.
I question whether this statement of assurance is actually justified.
Jag ifrågasätter om det egentligen finns grund för denna revisionsförklaring.
Does this mean that there are actually Commission documents which are public?
Finns det egentligen några dokument i kommissionen som är offentliga?
actually (även: really, truly, just)
In this regard it is important that Amendment No 10 actually goes through.
I det här avseendet är det viktigt att ändringsförslag 10 verkligen godkänns.
It was actually really inspiring to see all these Egyptians completely changing.
Det var verkligen inspirerande att se dessa egyptier förändras totalt.
Nevertheless, the commitments made will actually have to be respected.
Men de förpliktelser man har åtagit sig måste verkligen respekteras.
The largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
It is actually a multiple ‘no’, with mixed and sometimes conflicting motives.
Det är i själva verket ett komplext nej med blandade och ibland motstridiga motiv.
This Charter is really misnamed because it will actually reduce these rights.
Jag betonar "felaktigt" eftersom den i själva verket skall minska dessa rättigheter.
actually
If I may use commercial language, the UN is actually a brand.
Om en kommersiell terminologi tillåts, så är FN rentav ett slags varumärke.
This will actually encourage more animal testing.
Detta kommer rentav att uppmuntra djurförsök.
This is really a textbook case of where the single market legislation has not actually delivered.
Detta är verkligen ett typfall på var lagstiftningen om den inre marknaden rentav inte har tillämpats.

Användningsexempel för "actually" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMalta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.
Malta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.
EnglishDuring the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
Var det egentligen någon som frågade om de ”tror att folk är idioter” i debatten?
EnglishOnly the Council has not yet acknowledged that this is actually what is needed.
Det är bara rådet som ännu inte har erkänt att detta faktiskt är vad som behövs.
EnglishWhat did Mr Katiforis actually propose and what has been taken out of the report?
Vad har Giorgos Katiforis föreslagit och vad har plockats bort från betänkandet?
EnglishThe proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Förslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
EnglishWhat matters now is the extent to which this action plan is actually implemented.
Det som är viktigt nu är i vilken utsträckning som denna handlingsplan genomförs.
English. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
ledamot av kommissionen. - (EN) Jag hade faktiskt själv lite svårt att uttala det.
EnglishWho were the beneficiaries and what have they actually done for green recovery?
Vilka var stödmottagarna och vad har de gjort för att främja grön återhämtning?
EnglishAnd I actually feel at home here, because there's a lot of autism genetics here.
Och jag känner mig faktiskt hemma här. ~~~ För här finns det mycket autismgenetik.
EnglishThere are some countries where these elements have actually achieved their goal.
Det finns några länder där dessa krafter faktiskt har lyckats helt och hållet.
EnglishA Member of this House is actually a declared candidate in this general election.
En ledamot av denna kammare är faktiskt en uttalad kandidat i dessa allmänna val.
EnglishAnd yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
Och trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
EnglishI believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
Jag anser att den allmänna hållning som intas i själva verket är alltför allmän.
EnglishActually, the chairman's reply seemed rather ironic, as he gave it at 8.32 p. m.
Ordförandens svar verkade faktiskt en aning ironiskt, eftersom det gavs 20.32.
EnglishWe actually pushed very hard for this event, which took place in July in Geneva.
Vi utövade stora påtryckningar inför denna konferens, som ägde rum i Genève i juli.
EnglishActually it started in the United States of America with the subprime problem.
Den började egentligen i Amerikas förenta stater med problemet med subprimelån.
EnglishThis is actually only about 1.5 percent of what the final display will be in May.
Det är faktiskt endaskt omkring 1,:,5 procent av den slutliga displayen i Maj.
EnglishActually, the chairman's reply seemed rather ironic, as he gave it at 8.32 p.m.
Ordförandens svar verkade faktiskt en aning ironiskt, eftersom det gavs 20.32.
EnglishI would also question whether it is actually possible to proceed in any other way.
Jag ifrågasätter också om det är möjligt att egentligen göra på något annat sätt.

Synonymer (engelska) till "actually":

actually
actual
actualization